อย ากเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเอง อ ย่ าหยุดทำ 13 สิ่งนี้

ในทุกวันนี้ผู้หญิงบางคนเมื่อมีความรัก มีครอบครัวมีสามี มีลูก บางครั้งอาจจะโดนบอ กว่าให้หยุดทำโน้น ทำนี่ แล้วก็เชื่อ จนวันหนึ่งที่เกิดถึงขั้นเลิกลากับสามี อ ย่ าให้สามีมาพูดเราได้ว่า วันๆไม่ทำอะไรเลย งานก็ไม่ทำ เงินก็ไม่หา รอใช้แต่เงินผัว อ ย่ าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะสาวๆ มันทำให้เราไม่มีคุณค่า แถมเขายังมองเราไม่มีค่าอีกด้วย

ดังนั้นการที่เราเกิดเป็นผู้หญิง เราจะต้องสร้างคุณค่าของเราให้มากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าการมีสามี มีครอบครัว เราก็ไม่ควรจะหยุดทำทุกเรื่อง วันนี้เราจะพาส่วๆมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรจะหยุดทำ ถึงแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่สามีบอ ก หรือคนรักของคุรบอ กก็ต าม

1. อ ย่ าหยุดฉลาด

จงอ ย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวันเพราะความรู้ทำให้องอาจ

2. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักพอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่องและผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

3. อ ย่ าหยุดหาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามาเพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

4. อ ย่ าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อยๆกว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

5. อ ย่ าหยุดสวย

จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมออ ย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

6. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา

ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

8. อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบานและส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

9. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

10. อ ย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตร รั ฐ บ า ล ซื้ อหุ้ น ฝากธนาคารออมผ่านบริษัท ป ร ะ กั น ชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

11. อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเ สี ยเถิด

12. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อ ย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

13. อ ย่ าหยุดกตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนและคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

ที่มา  predict-j55