อย ากเห็นลูกมีอนาคตที่ดี 8 ข้ อ การสอนลูก ในสิ่งที่ลูกอย ากเป็น

ความชอบและความฝันตอนเ ด็ กๆ ของทุกคนช่างดึงดูดเเละแสนสวยงาม ต่างจากความจริงที่ต้องเผชิญอ ย่ างสิ้นเชิง เมื่อเรามีลูกจึงอย ากเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา โดยลืมถามลูกด้วยซ้ำว่า

โตขึ้นหนูอย ากเป็นอะไรคะ จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ ต ามมาไม่สิ้นสุด เพียงแค่เราไม่ได้เลี้ยงลูกในแ บ บของเขาอ ย่ างเต็มตัวนั่นเอง วันนี้เราจึงมาคุยในหัวข้ อ 8 กลยุทธ์เตรียมลูกให้มีอนาคตดีแ บ บเชิงบวก ทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกที่ใช้ความเข้าใจ ถ้าอย ากให้ลูกมีอนาคตที่ดีด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การบังคับของคนอื่น ลองไปอ่ า นกันเลยค่ะ

1. พ่อแม่เป็นอ ย่ างไร ลูกเป็นอ ย่ างนั้น

ลูกมักเลียนแ บ บพฤติก ร ร มของพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ดังนั้นเราจึงไม่ควรทะเลาะ รวมทั้งพูดคำหย าบกันต่อหน้าลูก เพราะลูกจะจำได้แม่น เเล้วส่งผลต่อพฤติก ร ร มของลูกในอนาคตค่ะ การเว้นระยะห่างของพ่อแม่กับลูกจึงมีความสำคัญอ ย่ างมาก เพราะลูกจะได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้แ บ บเต็มที่ของเขาเอง

2. รับฟังความคิดเห็น ส่งต่อคำแนะนำให้ลูก

บางครั้งอาจไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่และลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เเล้วแต่ อย ากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังความคิดเห็นในมุมมองของลูกก่อนว่าเขาคิดอะไร เเละเปลี่ยนจากบังคับมาเป็นให้คำแนะนำดีๆ เท่านี้ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คล า ยแล้วค่ะ สิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุด ไม่ใช่เ งิ นทองที่มากมาย แต่กลับเป็น ความเข้าใจของครอบครัวที่ยอมรับอ ย่ างเต็มใจในสิ่งที่ลูกชอบและอย ากเป็นในอนาคต

รวมถึงคอยสนับสนุนให้เขาเดินจนถึงสุดปล า ยทางในทางที่ตัวเองได้เลือ กเท่านั้นเองค่ะ ผลข้างหน้าจะเป็นอ ย่ างไรไม่ต้องคิดมาก เพราะลูกจะสามารถผ่านไปได้แม้เส้นทางนั้นจะหนักหนาแค่ไหนก็ต าม ขอแค่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างพวกเขาก็เพียงพอแล้วค่ะ

3. พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

ทักษะการสื่อส า รที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตของลูก เพราะหากพ่อแม่สื่อส า รกับลูกแ บ บไม่เข้าใจกัน จะทำให้เกิดปัญหาและความไม่เข้าใจ หรือถึงขั้นเข้าใจผิ ดต ามมา

ดังนั้นคำพูดจึงมีความสำคัญต่อความคิดของลูกที่ส่งผลให้เห็นอ ย่ างชัดเจนในอนาคตค่ะ สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดที่สั่งสอนลูก ต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่ตำหนิไปที่ตัวตนของลูกจนสูญเ สี ยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

4. จงเชื่อในสิ่งที่ลูกอย ากเป็น เคียงข้างคอยสนับสนุน

เชื่อในสิ่งที่ลูกได้เลือ กด้วยตัวเอง แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่มั่นใจในทางที่ถูกได้เลือ กเดิน แต่อย ากให้ยอมรับและคอยสนับสนุนลูกในทุกทางที่เขาได้เลือ กด้วยตัวเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงในรูปแ บ บต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต

5. ทุกคน มีสิ่งที่ต้อง รับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี การสอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบง่ายๆ โดยการพาลูกอาบน้ำให้ตรงเวลา ช่วยคุณแม่เตรียมอ า ห า ร เลี้ยงสัตว์ การเก็บที่นอนเมื่อตื่น เป็นต้น ทำให้เมื่อลูกโตขึ้น จะมีสิ่งที่ต้องรับผิ ดชอบมากมาย เขาจะได้จัดแบ่งความสำคัญและเวลาได้อ ย่ างลงตัว

6. ใช้ความสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหว

เมื่อลูกเริ่มเกเร หรืองอแง ให้ใช้ความเงียบสงบ ไม่ต้องไปสนใจลูก จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่า ถ้าทำแ บ บนี้อีก พวกเขาจะถูกคุณแม่เมินและไม่สนใจ วิ ธีนี้ช่วยให้เ ด็ กไม่ทำต ามใจตัวเอง และแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆ

7. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ของลูกก็สำคัญเสมอ

คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนเรื่องเล็กๆ รวมทั้งเรื่องใหญ่ของลูกเสมอ โดยอาศัยความเข้าใจกันและกันภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการบ่งบอ กถึงการเาอาใจใส่ และแคร์ความรู้สึกของลูกๆ แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กที่มีความสำคัญไม่มากก็ต าม ลูกจะรู้สึกไว้ใจพ่อแม่ และเล่าเรื่องที่มีความสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆ ในชีวิตของเขาให้เราฟังในอนาคตนั่นเอง

8. คิดต ามเหตุ ได้ต ามผล

การฝึกให้ลูกคิด และทำต ามเหตุผลเป็นหลัก เป็นการสร้างส ม อ งให้ลูกรู้จักคิดและตัดสินใจภายใต้เหตุผล ไม่ทำต ามอารมณ์ เมื่อลูกโตขึ้นจะสามารถจัดการอารมณ์ และกำกับพฤติก ร ร มตนเองได้ ส่งผลต่อเนื่องกล า ยเป็นพฤติก ร ร มระยะย าวของลูก ซึ่งผลที่ต ามมาจะดีหรือร้ า ยนั้น ขึ้นอยู่กับวิ ธีการคิด มุมมอง เเละพฤติก ร ร ม การปฏิบัติตัวของลูกนั่นเอง

ที่มา parentsone    jingjai999