อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคน มีคุณภาพ ต้อวเริ่มจากตัวอ ย่ า งที่ดีจากพ่อแม่

หากวันนี้เพื่อนๆ อย ากเห็นลูกเติบโตเป็นคน มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต ควรเริ่มจากการพ่อแม่เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอบทความ อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคน มีคุณภาพ ต้อวเริ่มจากตัวอ ย่ า งที่ดีจากพ่อแม่ ไปดุกันว่าจะต้องเป็นแบบอย่ างที่ดีได้อย่ างไร

ต ามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาท ของความเป็น ‘แม่’ ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเป็น แม่ที่ดี นั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูก ด้วยการให้น มป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูก เติบโตทางด้าน ร่ า ง ก า ย เพียงอย่ างเดียวแต่หมายถึงการดูแล

ให้ลูกเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน ร่ า ง ก า ย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจด้วย ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้ ได้อย่ างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจาก แม่ที่ดี นั่นเองแม่ที่ดี ควรเป็นอย่ างไร

1 อย่ าเป็นตัวอย่ างที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า ‘ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น’ นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ พฤติก ร ร มของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็นอย่ างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง

2 มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ก็ต าม ต่างก็ อย าก ให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลา กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงาน มากเพียงใดก็ต าม ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอ ด การพูดคุย ทำกิจก ร ร มด้วยกันเช่น

เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัย ที่แสวงหาตัวตน แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง พักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่า ย า ม ที่ลูกสุขหรือทุ ก ข์ก็ต าม

3 มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมในปัจจุบัน มักมีจุดเริ่มต้น มาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้น มาอย่ างไม่ตั้งใจที่จะมี ซึ่งเมื่อให้ กำ เ นิ ด ลูกออ กมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควรจึงทำให้ลูกเป็นเด็กที่ข า ดความรักความอบอุ่น และมักจะมีพฤติก ร ร ม ที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น

การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อม ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อ การมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้ และ หลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอ ดภั ย แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

4 รักและให้อภั ย

คนเป็นแม่สามารถแสดงความรัก กับลูกได้หล า ยวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอ ด อุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า มีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีพัฒนาการทางสติปัญญา ที่ดีมากกว่าเด็กที่ข า ดความรักความอบอุ่นจากแม่

นอ กจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิดพลาดในสิ่งใดก็ต าม เช่น ทำข้าวของเสียห า ยหนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภั ยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย ในการตักเตือนหรืออาจมีการลงโทษว่ากล่าวต ามสมควร ซึ่งก็อย่ าใช้วิธีลงโทษ รุ น แ ร ง ด้วยการ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย กับลูกเลย

เพราะนั่นจะเป็นการสร้าง บ า ด แ ผ ล ในใจลูก ให้คิดไปว่าแม่ เ ก ลี ย ด ตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกล า ยเป็นคน ก้ า ว ร้ า ว ดุดันและประชดทำในเรื่อง ร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่ างที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่ าง เช่น

– ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัย ห ย า บ ค า ย ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

– ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบ ตระหนี่ถี่เหนียว ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้าง ชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

– ถ้าแม่เป็นคน มีนิสัยปลิ้นปล้อน หลอ กลวง ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง และจริงใจได้

– ถ้าแม่เป็นคน ขี้ โ ก ง มักได้ละโมบ โลภมาก ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ และรู้จักพอ

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อน ว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดมาได้อย่ างดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้วก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่และมีเวลาให้กับลูก อย่ างเต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่ มีความรัก และให้อภั ยกับลูกเสมอ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ โดยอย่ าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่ าง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ที่มา ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์, s t a y l i f e t h