อีกไม่นาน 6 อาชีพนี้ จะไม่มีให้เห็นในวันข้างหน้า

อาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเรียกว่า วิชาชีพ เช่น วิศวกร แ พ ทย์ พย าบาล ทนายความ อาชีพที่ถูกก ฎหมายและศีลธรรม เรียกว่า สัมมาชีพ เช่น ค้ าข า ย ส่วนบางอาชีพที่ผิ ดกฎหมาย เรียกว่า มิ จ ฉ าชีพ เช่น โ จ ร อาชีพอาจมีรายได้แตกต่างกันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน อาชีพค้าขายหรือประกอบกิจการส่วนตัว จะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบ กำไร

แต่นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆ กัน แน่นอนว่า คงมีหล า ยคน ที่เดือ ด ร้อนแน่

เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทน ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรานั้น

มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยี มากขึ้นนั้น หล า ยคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1. ผู้ประก าศข่ าว

เพราะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ ออนไ ลน์ ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

2. นายหน้ าทัวร์

เพราะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ได้ด้วยตัวเองแล้ว

3. พนักงานข า ย

เพราะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้ าและชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

4. E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์

นั่นเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่ ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

5. คนงาน สายการผลิ ต

ที่พูดแบบนี้เพราะว่า เทคโนโลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด ทำให้คนในสายงาน เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

6. พนักงานธน าค าร

เพราะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มัน มาแทนที่ และสะดวกสบายอ ย่ างมาก จะถูกใช้งานทดแท น สาขาธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

ที่มา  tamnanna