อ ย่ ามองข้าม เก็บได้ให้เก็บ 10 ข้ อดีของการเป็นคนมีเงินออม

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรามักจะถูกสอนว่าให้รู้จักการประหยัดอ ดออมเอาไว้เพราะเงินเป็นสิ่งห า ย าก หากว่าไม่รู้จักการอ ดออมที่ดีแล้วในอนาคตอาจทำให้ลำบากได้ แต่ถึงกระนั้นหล า ยคนก็อาจยังมองไม่เห็นภาพว่าหากเราไม่รีบเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้มันจะเป็นอ ย่ างไร เรียกง่ายๆ ว่าอาจยังมองไม่เห็นข้ อ ดีของการออมเงินนั่นเอง ซึ่งหากใครยังคิดแบบนี้ลองมาดูข้ อ ดีของการออมเงินว่ามีดีอ ย่ างไรบ้าง

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลย ไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเงินออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินก็เป็นได้ เราได้ตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้ อ ดีของการมีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแรงบันด าลใจให้คุณก็เป็นได้

1. มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

2. เงินออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้ ว ขม วด เพราะกลุ้ มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3. เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

4. เงินออมมีประโยชน์มากเวลาเกิ ดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

5. เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสี ยห า ย ต ามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

6. มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดื อ ดร้ อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

7. มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

8. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบ ากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ าง ต้องล้ มห า ย ต า ย จากเช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์

9. มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่ อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่ อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

10. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช า ติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

ข้ อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะ ย ามแ ก่ชร าจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  sabaisabuy