เกิดมาจน ก็เป็นคนร ว ยได้ แค่ทำ 3 ข้ อนี้ในการใช้ชีวิต

การเกิดมาจนเป็นสิ่งที่คนเราเลือ กไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเลือ กได้คือ เลือ กที่จะทำ ทำยังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้น จะทำอ ย่ างไรให้ผันจากคนจนๆ มาเป็นคนร ว ย หล า ยคนที่เกิดมาจน แต่ผันตัวเองมาเป็นคนร ว ยได้ดังนั้นไม่ว่าใครก็ร ว ยได้จ้า

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การข าดเป้าหมายจะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิตและทำให้เราตกขอบ เป้ าหมายก็เหมือนลูกครที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปล า ยทางที่ตนเองวางไว้ทำอย่ างไรจึงจะร ว ยทั้งเงินและความสุข เรามี 3 ข้ อแก้จน มาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้ อ แก้จน

1. การหารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์

จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงานหรือต ามร้านค้ าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณบางคนใช้ความสามารถในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงานเพราะมีออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ สร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อยดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

2. รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอ ด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้ อ ในช่วงของสินค้ านั้นล ดร า ค า

หรือเลือ กซื้ อ สินค้ าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน เท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนลองสังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้ าที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ าจน มีร า ค าที่สูงขึ้นผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้ าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อ จากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

3. รู้จักออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น สิ่งต่อมาก็คือ การออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิ ธีการอย่ างไรที่

จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20เปอร์เซน จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิ ด ด อ ก ออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม

หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้นเพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อยทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน

ลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรเลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ อ กองทุนรวมโดยหลักการเลือ กซื้ อ ก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อ หุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

กฎเห ล็ กแก้จน 3 ข้ อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

ที่มา  jingjai999