เตรียมตัวกันให้พร้อม อนาคตอีกไม่กี่ปี 12 อาชีพนี้อาจไม่มีอีกแล้ว

ในทุกวันนี้ สายอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานเริ่มนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆเข้ามาช่วยงานกัน มากขึ้น จนทำให้ส่งผลกระทบกับหล า ยอาชีพ วันนี้เราจึงมีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ ที่ในอนาคตอาจจะไม่มีได้เห็นกันแล้ว จะมีอาชีพไหนบ้างไปดูกันเลย

1. เจ้าหน้าที่ประกันภั ย

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เข้าสู่ระบบออนไ ลน์กันหมดแล้ว ไม่เว้นแม่แต่การซื้ อประกันภั ยที่เราสามารถ กรอ กรายละเอียดลงเว็บไ ซต์ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาหาถึงบ้าน อาชีพนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะห า ยไปในอนาคต

2. เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า

เมื่อโลกเรามีวิทย าการและเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นต าม อาชีพเจ้าหน้าที่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานควบคุมไฟฟ้า หรือพนักงานตรวจสอบอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า

3. นักเจี ยระไ นอั ญ ม ณี

สำหรับสหรั ฐฯ อุตสาหก ร ร มอัญมณีส่วนใหญ่ผลิตที่นอ กประเทศ จึงทำให้นักเจี ยระไนอั ญ ม ณี อาจส าบ สู ญในสหรั ฐฯ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อาชีพนี้ยังมีให้เห็นเนื่องจากอั ญ ม ณี ยังมีการผลิตในไทยให้เราเห็นอยู่

4. พนักงานไปรษณีย์

ต่อไปในอนาคตการขนส่ งทางไปรษณีย์จะมีวิวัฒนาการการคัดแยกการจัดส่งสิ่งของแบบอั ตโนมั ติ ซึ่งส่งผลให้แร ง งานคนถูกลดจำนวน ลงอ ย่ างแน่นอน

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

จากแต่ก่อนที่เราต้องใช้คนควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน แต่ปัจจุบันทุกอ ย่ างเปลี่ยนไป มีระบบคอมฯ ที่ทันสมัยสำหรับควบคุมเครื่องจักร ระบบแร งงาน มนุษย์อาจถูกลดจำนวนลงในอนาคต

6. บริษัทนำเที่ยว

แต่ก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ย าก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกล า ยเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง จึงทำให้อาชีพนี้อาจกล ายเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

7. ช่างตัดไม้

ในสหรั ฐมีการตัดไม้ทำล ายป่ามากขึ้น สหรั ฐฯ จึงมีข้ อ กำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพย ากรป่าไม้ ของอุตสาหก ร ร มไม้มากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยอาชีพนี้จะหดห ายไปเพราะไม่มีต้นไม้ให้เหลือตัดแทน

8. คนจัด ด อ กไ ม้

ในปัจจุบันพฤติก ร ร มผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่แต่เดิมที่ต้องใช้คนจัด ด อ กไ ม้ที่มีความปราณี ต แต่ในยุคสมัยนี้การจัด ด อ กไ ม้อ ย่ างประณีตได้รับความนิยมลดน้อยลง อาชีพนี้จึงมีสิทธิ์ที่จะต้องปลิ วไปในอนาคต

9. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่หล ายๆใฝ่ฝัน แต่ด้วยการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานที่ย ากลำบ ากอาจทำให้อาชีพนี้ห ายไป

10. ผู้สื่ อข่ าวหรือผู้ประกาศข่ าว

ผู้คนให้ความสำคัญกับสื่ อ ออ นไ ลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากการข า ยโ ฆ ษ ณ าของสื่ อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลง ส่ งผลให้การว่าจ้ างผู้สื่ อข่ าวน้อยลงต ามไป

11. ผู้ออ กแบบสื่อสิ่งพิ มพ์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทุกอ ย่ างถูกเปลี่ยนไปอ ย่ างรวดเร็ว ผู้ออ กแบบสื่ อสิ่งพิ มพ์อาจมีจำนวนลดลง กราฟฟิ กดีไ ซน์หรือผู้ออ กแบบเว็ บไ ซต์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแทน

12. พนักงานสื่ อสิ่งพิ มพ์

อ ย่ างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสื่ อสิ่งพิ มพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสื อพิ มพ์ หนังสื อทั่วไป นิตยส าร ฯลฯ กำลังได้รับความนิยมลดน้อยลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่ ทั้ง E-book ข่ าวอ อนไ ลน์, การ์ตูน อ อนไ ลน์ ให้ผู้บริโภคเ ส พ ผ่านโลกอ อนไ ลน์กัน มากมาย ทั้งหมดนี้คือ การคาดการณ์จากทางฝั่งอเมริกาส่วนทางบ้านเรารับรู้และดูเทรนด์ไว้ก็ไม่เสี ยห า ย อันไหนตรงก็ยังพอมีเวลาขยับปรับเปลี่ยน

ที่มา  khobjainas