เมื่อเราหมดผลประโยชน์ เขาจะแสดงนิสัยที่แท้จริงให้เราเห็น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีดูว่าใครที่จริงใจกับเรา หรือใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา กับบทความ เมื่อเราหมดผลประโยชน์ เขาจะแสดงนิสัยที่แท้จริงให้เราเห็น ไปดูกันว่าหากวันนี้คุณไม่มีผลประโยชน์ต่อเขาแล้ว เขายังจะคบคุณอยู่ไหม

หากพบกันครั้งแรกหากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเจอ กันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุดหากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ

หากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่ างกับคุณนั่นเอง..หากคุณวิ ก ฤ ตถ้าคุณมีปั ญหา หรือ มีช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณ แล้วช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลยแต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี

ออ กไปจากชีวิตเรา หากคุณจนถ้าคุณจน เขาจะดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ยเขาจะรังเ กี ย จ คุณรึมั้ย แล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งสุดๆของจิตใจคนเพราะความจน มันช่วยคัดคน ที่ไม่จริงใจออ กไปพูดไม่จริง ทำไม่จริงพูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ างทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ไม่เคยมีสั จจะ

แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเ อ าแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้ว ทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้หน้าไว้ หลังห ล อ กต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ นก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น ไม่มีความจริงใจกับใครอย่ างแท้จริงจงรีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้

เพราะมีแต่เสี ยกับเสี ยเลือ กปฏิบัติหากเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ าง คนละแบบระหว่างคนจน กับ คนร ว ยมีฐานะซึ่งเลือ กปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนร ว ยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าหากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

ที่มา sabaisabuy, khoddeeja