เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เรื่องสำคัญส่วนใหญ่ต้องใช้เงิน

เงินไม่สามารถซื้ อทุกสิ่งได้ มันใช่ แต่อ ย่ าพึ่งไปเข้าใจผิ ดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินนะ ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักความจริงเรื่องเงิน ที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลย และทำความเข้าใจให้ได้ แล้วจะรู้จักของคำว่าเงิน และใช้เงินอ ย่ างรู้คุณค่ามากขึ้น

1 เราต้องการเงิน เพื่อสำหรับการใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และเราก็ควรหาหนทางเพื่อให้ได้มัน มาอ ย่ างถูกต้อง ไม่ ทำ ร้ า ย หรือรบกวนคนอื่น แต่เงินโดยตัวมันเอง

ไร้คุณค่า มันคือสิ่งสมมติให้มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น ๆ คุณค่าของเงินเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนกับสื่งอื่น ๆ เรื่องนี้สำคัญมาก

ก็เพราะว่าคน มากมายไม่เข้าใจ ว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาต้องการมัน มากแค่ไหน ดังนั้นควรมองว่า เงินเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ ในสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่เป้าหมายโดยตัวมันเอง เพราะหากมองเงินเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิต คุณจะทำทุกอ ย่ างให้ได้มัน มามากที่สุด แล้วก็ไม่เคยพอ ซะที

2 เงินทองเป็นของนอ กภาย ไม่ ต า ย ก็หาใหม่ได้ เป็นเรื่องที่ถูกต้องครึ่งหนึ่ง

ทุกสิ่งทุกอ ย่ างต้องใช้ เงิน ในการขับเคลื่อนทุกกิจก ร ร มของชีวิต เงิน มีความสำคัญและทวีความจำเป็นต ามกลไกลของโลกทุนนิยมที่เข้มข้นเรื่อย ๆ

หากแต่ ต้องเข้าใจ รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน ให้เหมาะสมกับช่วงวัยชีวิต และรู้เท่าทันตัวเองให้ดี อ ย่ าให้เงิน มาใช้งานเราแทน และกล า ยเป็น ท า ส ของเงินอ ย่ างไม่ลืมหู ลืมต า ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักใช้เงินให้ทำงานแทนเราด้วย เพื่อให้สามารถต่อ กรกับ เงินเฟ้อ หรือ รองรับ

เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ของชีวิต ที่ไม่รู้จะเข้ามาวันใดของชีวิต เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ตลอ ดเวลาอ ย่ าเบื่อหน่าย หรือ หันหนีปัญหาการเงิน เพียงเพราะข้ ออ้างว่า

คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ปล่อยให้เป็นไปต ามโชคชะต า หรือ ก ร ร ม เ ว ร ที่เคยก่อขึ้น มา อ ย่ าลืมว่า ห นี้สิน ก็ต้องต ามใช้ หากคุณไม่ใช้ คนข้างหลังคุณก็ต้องชดใช้แทน

3 การยืมเงิน เป็นสาเหตุหลักของการ ผิ ดใจกัน ระหว่างเพื่อนฝูง คนรัก ครอบครัว พี่น้อง

การยืมเงินควรเป็นทางเลือ กสุดท้ายจริง ๆ เมื่อถึงทางตัน โดยต้องรับผิ ดชอบต่อ ห นี้สินที่ตัวเองก่อขึ้นกับคนรู้จัก การยืมเงินกับคนใกล้ชิด บ่อยครั้ง เป็นการพิสูจน์ใจของกันและกัน ระหว่างผู้ให้ยืม กับผู้ขอยืมเงิน

ซึ่งส่วนใหญ่คน มักจะไม่อย ากคุยเรื่องนี้ ไม่อย ากให้ใครมายืม แต่บางครั้งด้วย บทบาทหน้าที่ในสังคม ทำให้จำเป็นต้องให้ยืม ฉะนั้น ผู้ยืม ทุกท่าน โปรดอ ย่ า ทำ ร้ า ย ความน่าเชื่อถือของคุณเอง ด้วยการจ่ายล่าช้า

หรือ เ บี้ ย ว ชำระห นี้ หากไม่มีจะจ่าย หรือจะขอเลื่อนการจ่าย กรุณาแจ้ง เจ้าของเงินให้ทราบด้วยถึงสาเหตุ เพื่อให้ตัวเองมีเครดิต สำหรับเรื่องนี้ ซึ่ง สุ่ ม เ สี่ ย ง ต่อมิตรภาพที่มีต่อ กัน เรื่องนี้สำคัญมาก ๆ

4 ความมั่งคั่ง ควรมีก่อน ความมั่นคง โดยพฤติก ร ร มส่วนใหญ่ของคนไทย ชอบที่จะมีความมั่นคงก่อน

ความมั่งคั่ง นิสัยคนไทยเราชอบอะไรที่สะดวก สบาย จ่ายเงินซื้ อความมั่นคงให้ตัวเองก่อนเพราะคิดว่านี้คือรางวัลของการทำงานหนัก

เช่น ซื้ อบ้าน มือถือใหม่ ๆ รถหรู ๆ ซื้ อสิ่งของแพง ๆ หรือแม้แต่เลือ กที่จะ ผ่ อ น จ่ายสบายๆ ไม่มีดอ กเบี้ย เพื่อให้ตัวเองครอบครอง สมบัติ สิ่งของ ที่บางครั้งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับตัวเอง ไม่ได้บอ กว่าผิ ดถ้ารู้จักการบริหารเงินเป็น แต่บางคนเลือ กที่จะไม่ ออมเงินไว้ก่อน เพื่อความสร้างมั่งคั่ง แล้วควรจะมีอิสระในการซื้ อ ความมั่นคงทีหลัง

5 เงินออม เป็น ต้นน้ำ ที่สำคัญที่จะข า ดไม่ได้เลย สำหรับการมีความมั่งคั่งในด้านการเงินต่อไปในอนาคต เงินออมเกิดขึ้นได้โดย การมี วินัย อ ย่ าง สม่ำเสมอ กับพฤติก ร ร มการใช้เงิน กล่าวคือ ใช้จ่ายเงินเฉพาะเรื่องที่จำเป็น รู้จักประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายเงินอ ย่ างโ ง่เขลาในเรื่องต่าง ๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทำเป็นนิสัย เมื่อมีเงินออมแล้ว นำไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดการ ออ กลูกออ กหลาน ของเงินออม และนำเงินที่ได้ ไปลงทุนต่อให้ให้เกิดการพอ กพูนของความมั่งคั่งต่อไปเรื่อย ๆ

6 สำหรับการเงินของคนวัยทำงาน ซึ่งยังมีงานทำ และสามารถหารายได้อยู่ จงอ ย่ าประมาท ในเก็บเงินออมไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ของชีวิต ซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น

โดยทั่วไป คือ ควรจะมีเงินออมสำรองสำหรับ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6 – 10 เดือนล่วงหน้า เก็บไว้ก่อนเลย

และมีเงินสดสำรอง Cash flow ไว้หมุนเวียนพร้อมใช้สำหรับตัวเองในแต่ละเดือน แต่ละเดือนที่หามาได้ เก็บออมไว้ 10 เปอร์เซน ก่อน จากนั้น เหลือเท่าไหร่ ก็ค่อยใช้จ่ายต ามกำลังที่มี ทำแบบนี้ได้ทุกเดือน ชีวิตจะมีความสุข

หากมีเงินเดือน มากขึ้น สามารถเก็บออมไว้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ยิ่งดี อ ย่ าไปคาดหวังว่า รั ฐ บ า ล จะมาอุดหนุนช่วยเหลือ ย า ม แก่ชรา เลิกฝันหวานไปได้เลย เพราะกองทุน ป ร ะ กั น สังคม ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคนทำงานแน่ ๆ

และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ แต่โดน ละเลยมากที่สุดก็คือ การทำ ป ร ะ กั น ชีวิต หรือ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ไว้เพื่อป้องกัน ค ว า ม เ สี่ ย ง ในอนาคต หล า ยคน มัวแต่ทำงานหนัก มุ่งเน้นลงทุน ลืมใส่ใจ สุ ข ภ า พ และ อุ บั ติ เ ห ตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ปล า ยทางเอาเงินที่หามา จ่ายให้ ห ม อ ซะงั้น ฉะนั้นเรื่อง ป ร ะ กั น ชีวิตสำคัญอ ย่ าลืม

7 ระบบการสอนเรื่องการเงิน การออม ของการศึกษาไทย นั้น ไม่มีและยังไม่มีวี่แวว จะถูกบรรจุเข้าไว้ในระบบการศึกษาไทยเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเ ด็ กไทย และอนาคตของ เ ย า ว ช น ไทยด้วยซ้ำ

น่า เ ศ ร้ า ตรงที่ เ ด็ กไทยที่ผ่าน ๆ มาต้องโตขึ้น มา โดยเรียนรู้เรื่องการเงินเอาเองตอนเป็นผู้ใหญ่ และบางครั้งก็ไม่ทันกับสถานการณ์ เพราะบางคนเป็นห นี้ หั ว โ ต การเงินติดลบ ตั ว แ ด ง แทบล้มละล า ย

ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้ เพราะเพิ่งจะมาเข้าใจตอนเป็นผู้ใหญ่ และต้องใช้เวลาในการจัดการห นี้สินให้จบ ทำไมการศึกษาไทยบ้านเราไม่บรรจุสิ่งเหล่านี้ไปไว้ในบทเรียนเพื่อสอนให้เ ด็ ก ๆ ของเรา เติบโตขึ้น มาพร้อมกับความรู้ทางการเงิน ไม่ใช่แค่เรียนเพียงบัญชี อ ย่ างเดียว

8 คนโดยทั่วไปมักจะมีวิธีลดหย่อนภาษีอ ย่ างชอบธรรม และวิธีการส่วนใหญ่ถูกต้องต ามกฎหมาย เช่น การซื้ อ ป ร ะ กั น การซื้ อ กองทุนต่าง ๆ เพื่อไปลดหย่อนภาษีหรือแม้แต่บริษัทองค์กรใหญ่ ๆ ก็มักจะนำเงินบางส่วนออ กมาช่วย บ ริ จ า ค ต ามองค์กรการกุศลเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นอ ย่ างดี ซึ่งไม่ได้บอ กว่าผิ ด แต่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องในการลดการจ่ายภาษีเท่านั้นเอง คนไทยไม่รู้ มักจะไม่เข้าใจ และไม่เคยหาคำตอบว่าทำไม ต้องจ่ายภาษีแพง ๆ ทุกปี

9 ทันทีที่เ ด็ กรู้จัก การบวก ลบ เลขเป็น ผู้ปกครองต้องรีบสอนเรื่องการเงินแบบง่าย ๆ ให้เ ด็ กได้ทันที ไม่ต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่ สอนให้เค้ารู้จัก การออมเงิน คุณค่าของเงิน การประหยัดมัธยัสถ์ ตั้งแต่เ ด็ ก ๆ ให้เป็นนิสัย อ ย่ างรอให้โตเป็นวัยรุ่นก่อนแล้วค่อยสอน เพราะอาจจะไม่ทันกับพฤติก ร ร มการใช้เงินของเ ด็ ก และการ ย า ก ในการอบรมสอนเรื่องพวกนี้ในวันข้างหน้า

10 บัตรเครดิต เป็นเครื่องมือทางการเงินของคนที่รู้จักใช้มัน ให้กล า ยเป็น ท า ส ที่ดีของการบริหารเงิน แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักการรใช้บัตรเครดิต มันจะกล า ยเป็น ปี ศ า จ ที่ทำให้คนใช้กล า ยเป็น ท า ส ดอ กเบี้ย มันทันที

เพราะดอ กเบี้ยจะเป็นตรา บ า ปที่เกาะติดผู้นั้นไป ย า ว น า น กว่าจะใช้ห นี้ได้หมดอาจจะทำให้ผู้ใช้บัตรเครดิตบางคน กลัว และ ข ย ะ แ ข ย ง บัตรเครดิต ไปอีกนาน แสนนาน บางคนถึงกับหักหรือตัดบัตรเครดิต

ให้เ สี ยไปเลย เพื่อไม่ต้องมีโอกาสได้ใช้มันอีก นั้นอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนัก เพราะอ ย่ างที่บอ กว่า ถ้าใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธี มันจะกล า ยเป็น เครื่องมือ ทางการเงินที่ดีอันหนึ่ง

11 สำหรับห นี้ก้อนโต ที่หล า ยคน มีอยู่ และอย ากจะปลดห นี้ แต่ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงของชีวิต ขั้นตอนแรกหากอย าก ปลดห นี้ จริง ๆ จงกล้ายอมรับความจริง และทำรายการห นี้สินทั้งหมด

ขอย้ำ ว่าทั้งหมด และแจกแจงรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อให้เห็นภาพรวมของห นี้สินที่มี แล้วจัดอันดับว่าควร จ่ า ย ก้อนไหน ก่อนหลัง ต ามลำดับความสำคัญ เจรจาต่อรองเจ้าห นี้ ขอ Refinance หรือจะ ข า ย ของที่มีอยู่ เช่น รถยนต์ ทอง ของสะสม อะไรที่ตัวเองมี

แล้วตัดใจ ข า ย ได้ เพื่อเอาเงิน มาชำระห นี้ได้ ต้องตัดใจทำ เพื่อลดภาระดอ กเบี้ย จากนั้น พย าย ามหาช่องทางรายได้เพิ่ม และอ ย่ าก่อห นี้เพิ่ม จากที่มีอยู่ ที่สำคัญ

ห้ามเอากดเงินสดจากบัตรเครดิตมาโป๊ะห นี้สินเดิมเด็ดข า ด เพราะจะทำให้วรจรห นี้ เพิ่มขึ้น และยุ่งย ากในการจัดการ ต้องมีวินัยอ ย่ างเด็ดข า ดกับตัวเอง

12 ก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ต าม โดยเฉพาะเรื่องการเงิน สำคัญที่สุดคือ ลงทุนกับตัวเองในการหาความรู้ เรื่องการเงินให้เพียงพอ และรอบด้าน ก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปกับ เงินออม ของเรา อ ย่ าไปต ามกระแส อ ย่ าให้ความโลภ เข้าครอบงำสติ ทำให้ข า ดการพิจารณาเรื่องการลงทุน

และการ เ ดิ ม พั น กับเงินออมของตัวเอง ฉะนั้น เรื่องการเงิน หากไม่รู้ ก็ให้หาหนังสือมาอ่าน เข้าอบรม สอบถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ค้นหาเอาจาก อินเตอเนท ทำทุกอ ย่ าง

ให้ตัวเองมีความรู้ในระดับที่ จะมองภาพกว้าง ๆให้เห็นว่า ตัวเองควรลงทุนอ ย่ างไร ให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ให้มากที่สุด แล้วชีวิตการเงินของคุณจะมีความสุข

13 สถาบันการเงินทั้งหล า ยของไทยเรา มักจะมีเงื่อนไขที่เอาเปรียบเสมอ กับลูกค้าโดยกำหนดสัญญาค่อนข้างเอาแต่ได้ไปหน่อยทำให้ ลูกค้าที่ใช้บริการซึ่งไม่เข้าใจ ภาษาการเงิน ที่ระบุไว้ในสัญญาค่อนข้างเ สี ยเปรียบ

ทำให้เวลามีปัญหา มักจะตกเป็นรองเสมอ กับ ดังนั้น ก่อนทำสัญญาซื้ อข าย ขอสินเชื่อ ซื้ อ ป ร ะ กั น หรือทำสัญญาจำนอง แม้แต่ทำบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินทุกที่ ต้องอ่านและเข้าใจในเงื่อนไขให้ดีเสมอ

อ ย่ าประมาท เพราะท่านจะโดนเงื่อนไขที่บอ กว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ เงื่อนไขเป็นไปต ามที่ธนาคารกำหนด หรือแม้แต่ข้ อความที่ระบุให้ผู้ลงนาม ยินยอมรับรู้ และให้ไปเป็นไปต ามเงื่อนไขในสัญญานั้นทุกประการ จงระวังให้ดี

14 สถาบันการเงินในปัจจุบันทั้งในระบบและนอ กระบบ ส่งเสริมให้คนไทยสร้างห นี้เพิ่มขึ้นในหล า ยรูปแบบ โดยเฉพาะห นี้สินสำหรับการ

บริโภคผ่านบัตรเครดิตและสินค้าเงิน ผ่ อ น ทั้งหล า ย โดยเฉพาะ 0 เปอร์เซน ไม่ได้บอ กว่าไม่ดี มันขึ้นอยู่กับคนใช้สินเชื่อมากกว่า ว่ามีวินัยแค่ไหน

ซึ่งต้องเข้าใจว่าห นี้สินเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คน มีรายได้เพิ่มหรือมีความสามารถในการชำระห นี้เพิ่มขึ้นในอนาคต บัตรเครดิตสามารถ ผ่ อ

น มือถือ ค่าสมาชิกฟิตเนส ค่าเทอมการศึกษา ผ่ อ น ทองคำ ผ่ อ นอะไรก็ได้ที่ เป็นการใช้จ่ายได้แทบทุกอ ย่ าง

ปัญหาห นี้สินของภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจเรื่องเงินของคนไทย และปัญหาเหล่านี้เป็นต้นตอที่สำคัญของปัญหาความเลื่อมล้ำ และ บั่ น ท อ น ให้สังคมไทยอ่อนแอลงเรื่อย ๆ

15 ค่าของเงินลดลงเรื่อย ๆ เงินเฟ้อมีอยู่จริง แม้มองไม่เห็นด้วยสายต า แต่สัมผัสได้เสมอ มาทุกยุค ทุกสมัย ไม่ต้องค้นหาคำตอบว่าทำไม

หรือจะป้องกันยังไง ทางเดียวเท่านั้นคือ เอาชนะเงินเฟ้อด้วยการลงทุน และออมเงินเก็บสำรองไว้สำหรับเรื่อง ฉุ ก เ ฉิ น ให้เพียงพอ ค่าครองชีพในอนาคตสูงกว่านี้แน่นอน

สังเกตจาก ร า ค าข้าวแกงทุกวันนี้ ร า ค า 20-30 บาท หาแทบไม่ได้แล้ว หรือแม้แต่ทุกอ ย่ างเวลามันขึ้น มันขึ้นยกแผง อ า ห า ร ค่าพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่า ย า รั ก ษ า โ ร ค ร า ค ากระดาษ ร า ค าวัตถุดิบ

หวังว่าทั้ง 15 ข้ อที่กล่าวมาแล้วนั้น น่าจะสร้างข้ อคิดและให้มุมมองบางประการที่ช่วยให้คนไทยอีกหล า ยคน ได้เริ่มตระหนักและมองเห็นแนวทางในการเริ่มต้น ปรับตัวเองในการใช้เงิน การรู้จักบริหารการเงินอ ย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา  sabailey