เ ค ล็ ด ไม่ลั บเลี้ยงลูกให้ฉลาด มีสติปัญญา

พ่อแม่ทุกคนต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ทุกคนอย ากให้ลูกมีความฉลาด มีสติปัญญาแล้วจะเลี้ยงลูกอ ย่ างไร ให้ลูกมีสิ่งเหล่านี้ วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ไม่ลั บที่จะเลี้ยงลูกยังไงให้มีความฉลาด มีสติปัญญา เราไปดูกัน

ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญา ความฉลาดที่มาจากพันธุก ร ร มแล้ว ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ สภาพแวดล้อมของเ ด็ ก ถ้าเ ด็ กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางสม อ ง

ก็ทำให้เ ด็ กฉลาดขึ้นได้ อีกทั้งความฉลาดที่กำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ I.Q. ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล แต่ยังรวมไปถึง E.Q. คือความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น อีกด้วย แล้วจะทำยังไงให้ลูกของเราฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ ไปดูกันเลยค่ะ

10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด

1. พาลูกไปออ กกำลังกาย

การออ กกำลังกาย ช่วยให้เ ลื อ ด เกิดการหมุนเวียนไปเลี้ยงสม อ งได้ดี เมื่อสม อ งได้รับออ กซิเจนอ ย่ างเพียงพอ ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอ ย่ างมีเหตุผลของลูก จะได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้กับลูกอีกด้วย

2. ให้ลูกดื่มน มแม่นานขึ้น

ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาสม อ งหล า ยชิ้น แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่เ ด็ กได้ดื่มน มแม่เชื่อมโยงกับการที่เ ด็ กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีฉลาด มีโอกาส

3. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูก

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เ ด็ กมีพัฒนาการด้านสม อ งที่ดีขึ้นได้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ของลูก ไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเ ด็ กด้วยคำว่า อ ย่ าทำ

4. เรียนรู้จากการเล่น

ในวัยเ ด็ กการเรียนรู้เกิดจากการเล่น ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เ ด็ กได้ทำกิจก ร ร มหรือศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เกมกระดาน วาดภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือเกมที่เน้นใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่า งกา ยในการเคลื่อนไหว

5. ให้ความรักแก่ลูก

การที่พ่อและแม่ให้ความรัก แสดงความรักต่อลูกเป็นที่สิ่งสำคัญมาก เมื่อลูกมีความสุข รู้สึกอบอุ่น จะทำให้เ ด็ กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

6. การให้กำลังใจลูก

การก ร ะตุ้ นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อ ย่ างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

7. สอนให้ลูกคิดบวก

การคิดบวกหรือ การตอบสนองเชิงบวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพสม อ งของลูกได้ ในทางกลั บกันการคิดในแง่ลบจะเป็นการบั่ นท อ น สติปัญญา สม อ งและจิตใจ

8. อ าห า รบำรุงสม อ ง

ลูกควรได้รับส า รอ าห า รครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และไม่ควรข้ามอ าห า รมื้อใดมื้อหนึ่งไป รวมถึงลูกควรได้รับส า รอ าห า รสำคัญที่จำเป็นต่อ การทำงานของสม อ ง เช่น ดีเอชเอ และโอเมก้า เพื่อช่วยให้การทำงานของสม อ งเป็นไปอ ย่ างมีประสิทธิ์ภาพ

9. สอนให้ลูกรักการอ่ า น

การอ่ า นถือเป็นการสร้างความฉลาดที่ดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรหาหนังสือ ดีๆ มาอ่ า นให้ลูกฟังเป็นประจำหรืออ่ า นเป็นตัวอ ย่ าง นอ กจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือ กหนังสือที่ ชอบเองด้วย พย าย ามอ ย่ าบังคับลูกหรือสร้างข้อจำกัดในการอ่ า นของลูกมากเกินไป

10. เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ทุกเพศทุกวัย ต่างใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต คุณพ่อคุณแม่ควรเลือ กแอพพลิเคชั่นหรือวิดิโอที่เป็นประโยชน์เพื่อ การเรียนรู้สำหรับเ ด็ ก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ควรให้ลูกใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นไม่มากจนเกินไป

ที่มา  fahhsai