เ ท ค นิ คการล ดรายจ่ายไม่ให้รั่วไหล มีเงินเหลือใช้ เหลือเก็บ

ทุกวันนี้ใครๆก็บ่นว่าเงินไม่เหลือเก็บเลย ทั้งที่ทำงาน มาก็นานเงินเก็บก็ไม่มีสักบาท เชื่อว่าทุกคนคงอย ากมีเงินเหลือเก็บกันทั้งนั้น แต่เมื่อถึงขั้นลง มือทำในชีวิตประจำวันนั้นบางที รู้ตัวอีกที ก็เหมือนใช้เงินจน เหลือเงินเก็บนิดเดียวแล้ว จากนี้ไปเพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตเรา เราจึงมีเท คนิ คอะไร ที่ทำได้ในชีวิตประจำวันกันด้วย 17 วิ ธีเก็บเงินดีๆ

1 จดบันทึก ให้เป็นกิจวัตร

บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัว ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ให้เป็นนิสั ย ปัจจุบัน มีแ อ ปพลิเ คชัน มากมาย ที่เกี่ยวกับการบันทึก รายรับ รายจ่าย ทั้งใน i O S และ A n d r o i d ให้คุณได้ใช้

2 งบประมาณ ควรแบ่งประเภท ลำดับความสำคัญแต่ละอ ย่ าง

เพราะมันจะช่วยให้เรา เห็นงบ รายจ่ายทั้งหมด หลัง หั ก เงินออม ทั้งนี้เมื่อลงมือจริงๆ หล า ยครั้งก็จ่าย ไม่ได้จริง ต ามที่ตั้งใจหรอ ก เพราะมักจะจ่ายให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญที่เกิดขึ้นก่อน เช่น จ่ายให้กับ ค่าอาหารที่อย ากทานก่อน จนลืมคิดไปว่า มีส่วนที่สำคัญ ที่จะต ามมาในช่วงปล า ยเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ อะไรพวกนี้

3 ค่าอาหาร รายจ่าย ประจำ ที่ล ดได้

ค่าอาหารเนี่ย เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ก้อนใหญ่ที่สุด ในชีวิตประจำวันเลย วิ ธีหนึ่ง ที่จะล ดรายจ่ายก็คือ การ ป ร ะ ห ยั ด ค่าใช้จ่ายก้อนนี้ ให้มาก และสำหรับการล ด รายจ่าย ค่าอาหารก็ทำได้ เช่น ทำอาหารทานเอง เพราะมันจะประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่าการซื้อ โดยเฉพาะหากเป็นครอบครัว ที่มีคนหล า ยๆ คน ก็จะประหยัดได้เยอะเลยล่ะ

4 ลงทะเบี ย นรับสิท ธิพิเศ ษ

ร้านค้ าหล า ยร้าน เขาก็มีสิ่งพวกนี้ ก็ขออย่ าละเลย เพราะบางที คุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัต รกำนัล ดีๆ ที่ทำให้ประหยัดได้

5 ตั้งต้น ด้วยเงินออมไว้

หล า ยๆ คนคิดว่าเงินเก็บ คือเงินที่เหลือจากการใช้ รายได้ – รายจ่าย = เงินออม ซึ่งถูกต้อง แต่มันก็ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้น สำหรับคนที่อย ากเก็บเงิน เราไม่ควรมองเงิน ออมเป็นเงินเหลือไง ควรมองเป็นเงินที่ถูก จัดหม วดห มู่ เอาไว้ เราควร หั ก เงินออม เก็บเอาไว้ก่อนเสมอ จากนั้นค่อยใช้จ่าย ต ามงบที่มีนั้นเองไง

6 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่คุณภาพดี

เป็นสิ่งของชิ้ นใหญ่ ที่ควรลงทุ นเพื่อความสะดวกสบาย แล้วควรตระหนักถึง การประหยัดพลังงานด้วยนะ ไม่ใช้จะซื้ ออ ย่ างเดียว เพราะการประหยัดค่าไฟ มันก็ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้เช่นกัน

7 เลือ กบัญ ชีธน าคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้าง ผ ล ต อ บ แ ท น และแบบการเลือ ก หั ก บัญชี แบบอัตโนมัติ ก็สามารถ สร้างวินัยการออมได้เช่นกัน จะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดือนนี้ได้ออมเงินยัง ซึ่งวิ ธีนี้ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมาย ของการออมที่เราวางไว้ด้วย

8 ยกเลิ กการ เป็นสมาชิ ก ที่ไม่ได้ใช้

เช่น ฟิตเนสที่สมั ครไว้เพราะ อย ากหุ่ น ดี แต่อย่ าลืมว่า คุณสามารถต่ออายุการเป็นสม าชิ กในภายหลังได้อยู่นะ หากไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไป

9 ล ดรายจ่าย เรื่องเสื้ อผ้า หน้าผม

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเงิน รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่ บางคน มีเสื้อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่หมด แนะนำว่าให้ตัดใจ แล้วข า ยต่อ

10 อย่ ามีเฉพาะ ออมท รั พ ย์

ฝากประจำ หรือลงทุ นบ้าง ไม่ก็หั ก อัตโนมัติ เพื่อสร้าง วิ นั ย การออม จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิ ธีนี้ง่าย ต่อ การไปถึงเป้าหมายด้วย

11 ใช้ระบ บขนส่ง สาธารณะบ้าง

การโดยส าร ด้วยรถสาธารณะ ช่วยให้คุณประหยัด และยังช่วยประหยัดพลั งงาน แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วย ล องดูสิ ก็จะพบว่า มันประหยัดได้เยอะเลย

12 อ ย่ าซื้อเสื้ อ ผ้าราค าถูก

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ในการซื้อเสื้ อผ้า ก็คือ การเลือ กเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุ คุณภาพดี เพราะถ้าคุณซื้อเสื้ อผ้าราค าถูก ที่เนื้ อผ้าไม่ดี จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้น เ สื่ อ ม ส ภ า พ เร็ว แล้วคุณก็ต้องซื้อใหม่

13 หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต

เพราะความสะดวก ของบั ตร ก็ทำให้ใช้เกินงบที่ตั้งไว้ จนทำให้ เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้า เท คนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจนะ ลองเขี ยนข้ อความเตื อนตัวเองบนกระด าษ แปะบนบั ตรเ ค รดิ ต เอาไว้เลย เป็นข้ อความเตือนใจ ให้คิดก่อนซื้อ ในทุกๆ ครั้ง

14 อ ย่ าแค่ประหยัด

การออมเป็นสิ่งทีดีกับใครหล า ยคน โดยควรตั้งเป้าหมาย ในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 หรือมากกว่า ต่อสัปดาห์ จะทำให้เรา ไม่ รู้สึกหนักเกินไป และมีกำลังใจในการทำ แล้วควรวางแผนการ เ ก ษี ย ณ ให้เร็วที่สุด อ ย่ า คิดแค่ทำงานไปวันๆ ทางที่ดี ให้ลงทุ นในกองทุ นเอาไว้บ้าง

15 สนุกกับความบันเทิง

เช่น การไปเที่ยวต าม ห้างสรรพสิ นค้า เที่ยวข้างนอ ก จะทำให้พบกับสิ่ง ล่ อ ต า ล่ อ ใจมากมาย จนต้องจ่ายเงินไป ในจำนวน มากกว่าที่ตั้งใจไว้ ลองมีสักวัน ที่คุณสร้างความสุข และความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน เช่น ฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสือ เพียงแค่นี้ ก็ล ดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง ไปได้มากเลย

16 ใช้ก ฎ 24 ชั่ วโมง และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้อ อะไรที่ร า ค าสูงๆ ให้กลับบ้านไป ไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่ วโมงก่อน ค่อยกลับมาซื้ออีกครั้ง นั่นเพราะถึงเวลานั้น เวลามันผ่านไป เราอาจจะไม่อย ากได้แล้ว

หรือ ลองคำนวณร าค าสิ่งของ ที่จะซื้อ เทียบกับจำนวน ค่าตอบ แทนรายวัน จากการทำงานดูสิ สิ่งที่สำคัญเลย คือ การ ไม่เครี ยด เพราะหากเราเครี ยด จะยิ่งทำให้คุณใช้เงินเยอะขึ้น โดยที่คุณเอง ก็ไม่รู็ตัว ค่อยๆ ทำ ค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่า ตัวเองมีเงินเหลือเยอะขึ้น มีเก็บแน่นอน

17 อย่ า บ้ าสะสมอะไร

ของสะสมเป็น ของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็จริงนะ แต่อย่ างไรก็ต าม ใครที่เป็นนักสะสม ก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายมากมาย หากคุณไม่หยุดตัวเอง เมื่อมองย้อนกลับมาอีกที อาจพบว่า มีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แล้วเงินในบัญชี กลับว่าง ไม่เหลืออะไร

ที่มา  san-sabai