เ ท ค นิ คจัดการห นี้ให้ผ่านไปด้วยดี ไม่กลับไปเป็นห นี้อีก

ในการเป็นห นี้เราเชื่อว่าหล า ยคนเป็นห นี้กันแทบจะทุกคน ซึ่งหล า ยๆคนคิดหาวิ ธีที่จะทำอ ย่ างไรให้ห นี้หมดไป เ พ ร าะการเป็นห นี้มันทำให้ชีวิตเรามีแต่เรื่องเครียด ไหนจะต้องหาเ งิ นใช้จ่าย ไหนจะต้องหาใช้ห นี้ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการจัดการบริหารห นี้ยังไงให้หมด และไม่เป็นห นี้อีก

1. ชำระห นี้ก้อนที่มีดอ กเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระห นี้ก้อนที่มีดอ กเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้หลุดพ้นการเป็นห นี้ได้เร็วขึ้น เ พ ร าะเมื่อเ งิ นต้นเหล่านี้ล ดลง ดอ กเบี้ยที่จ่ายก็ล ดลงและถ้าหากมีห นี้นอ กระบบ ร่วมด้วย ต้องรีบพย าย ามหาวิ ธีปิดห นี้นอ กระบบนั้นให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก เ พ ร าะดอ กเบี้ยสูงกว่าห นี้ประเภทอื่น

2. จัดการรวมห นี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

เพื่อห ลี กเลี่ยงการที่มีใบเรียกเก็บยอ ดเล็กๆ น้อยๆ หล า ยๆ ใบ ในแต่ละเดือน ทำให้เราต้องเ สี ยค่าธรรมเนียมการชำระเ งิ น ต ามแต่ละช่องทางจำนวนหล า ยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีก ทั้งรวมห นี้ทั้งหมด ให้เป็นก้อนเดียวจะช่วย ให้เราบริหารจัดการห นี้ได้ง่ายกว่า

3. ชำระห นี้ให้มากกว่ายอ ดเรียกเก็บเ งิ นขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนจะมีการเรียกเก็บเ งิ นจากเจ้าห นี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำระห นี้อ ย่ างน้อย ที่สุดต ามยอ ดเรียกเก็บขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระห นี้ขั้นต่ำได้ครบ

ทุกใบ และยังพอมีเ งิ นเหลือควรนำเ งิ นส่วนนั้นไปจ่ายชำระห นี้ให้มากกว่ายอ ด เรียกเก็บขั้นต่ำเ พ ร าะเ งิ นที่จ่ายชำระส่วนเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอ ดเ งิ นต้นล ดลง ดอ กเบี้ยน้อยลง และหมดห นี้ไวขึ้น

4. ชำระห นี้ให้ตรงเวลา

ควรชำระห นี้ให้ตรงต ามกำหนดเพื่อห ลี กเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การติดต ามทวงถาม หากลืมชำระ หรือชำระล่าช้าซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น นอ กเหนือจากดอ กเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอ ดห นี้ืที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว นอ กจากนี้ถ้าจ่ายตรงต ามกำหนด มีประวัติการจ่ายชำระดี อาจจะได้รับการพิจารณา ปรับล ดดอ กเบี้ย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ จากเจ้าห นี้ได้

5. อ ย่ าสร้างห นี้ก้อนใหม่ขึ้น มาอีก

ถ้าหากห นี้ก้อนเดิมยังชำระไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ก็อ ย่ าสร้างห นี้ก้อนใหม่ เพิ่มเติม นอ กเ สี ยจากว่าจะนำห นี้ก้อนใหม่มาจ่ายห นี้ก้อนเก่าให้หมด โดยห นี้ ก้อนใหม่จะต้องมีดอ กเบี้ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

6. รู้จักประหยัด และล ดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

การรู้จักประหยัดและเลือ กใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น จะทำให้เรามีเ งิ นเหลือเพิ่ม ในกระเป๋าได้ และควรจะเลิกหรือล ดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้ อเสื้อผ้า แพงๆ การกิน ดื่ ม เที่ยว เป็นต้น

7. ถ้าชำระห นี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยน มาเก็บเ งิ น

ถ้าหากว่าเราใช้ห นี้หมดแล้ว ควรนำเ งิ นส่วนที่เราเคยกันเอาไว้ชำระห นี้ มาเปลี่ยน เป็นเ งิ นเก็บแทนเพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเ งิ น เผื่อในอนาคตจำเป็นที่จะต้อง ใช้เ งิ น จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นห นี้อีก

ที่มา  create-readingth