แนวคิดการแบ่งจ่ายใช้เงิน ให้มีเงินเก็บ โดยไม่ยุ่งย าก

วันนี้เรามีบทความจะแนะนำวิ ธีแบ่งเงินใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตเรามีระเบียบวินัยมากขึ้น ซึ่งควรนำแต่ละวิ ธีไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะนิสัยการใช้เงินของตนเอง การจัดการบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน แต่ว่าบางครั้งบางที เหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ ย ากเย็นเ สี ยเหลือเกิน พอจะเก็บเงิน ก็มีเรื่องต้องใช้จ่าย พอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง ก็เหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินรุมเร้า

ทำให้เราต้องนำเงินที่อุตส่าห์เก็บแทบต า ยออ กมาใช้ เท่ากับเริ่มใหม่หมดด้วยความที่คนส่วนใหญ่ มักจะออมเงิน ด้วยวิ ธีการง่าย ๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคาร โดยเปิดบัญชีออมท รั พ ย์ธรรมดาเพ ราะผู้ใหญ่สอน มา แต่ในปัจจุบัน

นี้มีวิ ธีการออมเงินที่ไม่เพียงเก็บเงินต้นของเราไว้ครบถ้วน แถมยังสามารถทำให้เงินต้นที่เราฝาก สามารถงอ กเงย ด้วยตัวเองได้อีกด้วย ดังนั้นการวางแผนการเงินให้ดีเป็นสิ่งสำคัญ การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งที่ทำได้ เพียงแค่ เรานำเอาเ ค ล็ ดวิ ธีการออมเงินง่าย ๆ ดังต่อไปนี้มาใช้งาน

1. การวางแผนการใช้เงินรายวัน

หากเราต้องการจัดการเงิน และออมเงินอ ย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด อีกวิ ธีที่เราสามารถนำมาใช้ได้ คือ การวางแผนการใช้ จ่ายรายวันในแต่ละเดือน เมื่อเราได้เงินเดือน มา ให้เราหั กเงินออม

และค่าใช้จ่ายประจำเดือนออ ก ส่วนเงินที่เหลือก็คือ เงินส่วนที่เราเก็บเอาไว้ใช้รายวันนั่นเอง วิ ธีคิดก็ง่าย ๆ ครับ เพียงแค่นำจำนวนเงินที่เหลือส่วนนี้มาหารด้วย 30 เราก็จะ ได้จำนวนเงินที่เราใช้รายวันได้นั่นเอง

ตัวอ ย่ าง

เงินเดือน 30,000 บาท/เดือน เงินออม 5,000 บาท ค่าเช่า 10,000 บาท ค่าน้ำ+ค่าไฟ 1,500 บาท ค่าโทรศัพท์ 900 บาท ค่าผ่อนของใช้อื่น ๆ 4,000 บาท 30,000 – 5,000+10,000+1,500+900+4,000 = 8,600 บาท 8,600 บาท/30 วัน = เราจะมีเงินใช้ต่อวันได้ประมาณ 287 บาท/วัน

หากคิดว่าเงินส่วนนี้จะเป็นเงินสำหรับค่ารถ ค่ากิน ค่าน้ำ ค่ากาแฟ แล้วก็ไม่น้อยเกินไปเลยนะครับ หากเราใช้เงินรายวัน เหลือ เราก็สามารถนำเงินที่เหลือหยอ ดกระปุกได้อีก ถึงเวลาพอหยอ ดกระปุกได้เยอะแล้วก็สามารถนำไปฝากธนาคาร

เป็นการออมงินได้อีกทางหนึ่งด้วยการออมเงิน จัดการเงิน ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่เราสร้างวินัยในการออมเงิน ที่ดี ทำต ามแผนที่เราวางเอาไว้ ไม่กี่ปีเราก็จะสามารถมีเงินออม เงินเก็บ และมีนิสัยการบริหารเงินที่ดีได้อ ย่ างแน่นอน

2. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

สิ่งสำคัญในการออมเงิน จัดการเงินอีกอ ย่ าง คือ การที่เราสามารถรู้ได้ว่าเงินเข้า-เงินออ กมีอะไรยังไง ค่าอะไร และ เท่าไหร่บ้าง การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก็ง่ายเหมือนที่คิดเลยครับ คือ เพียงแค่ซื้ อสมุดเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึ่งมาพกเอาไว้ กับตัว ไม่ว่าจะซื้ ออะไรไป ก็ให้จดเอาไว้ให้หมด เพื่อที่เราจะได้นำมาคำนวณได้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จำเป็น-ไม่จำ

เป็นแค่ไหน อ ย่ างไรนั่นเอง ข้ อ ดีของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การควบคุมค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราจะสามารถเห็นได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนว่าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับอะไรบ้าง เท่าไหร่ และหากเราฝืนใจไม่ซื้ อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ เราจะสามารถ นำเงินส่วนนี้ไปออมแทนได้เท่าไหร่บ้างนั้นเอง

3. จัดสรรเงินออม

เราจะต้องทำการจัดสรรเงินออมให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเราสามารถแบ่งเงินออมออ กเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เงินเพื่อใช้จ่าย เงินเผื่อฉุกเฉิน และเงินเพื่อลงทุน โดยเงินออมแต่ละกองก็จะมีหน้าที่ของตัวมันเอง เงินออมรวม = เงินเพื่อใช้จ่าย + เงินออมเผื่อฉุกเฉิน + เงินออมเพื่อ การลงทุน

เงินเพื่อใช้จ่าย จะเป็นเงินกองที่มีไว้เพื่อช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับชีวิตประจำวันของเรา เงินส่วนนี้เราจะ สามารถนำมาใช้สำหรับการผ่อนจ่ายห นี้บัตรเครดิต ชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าผ่อนบ้าน

ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ค่าผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยเราจะต้องสามารถเข้าถึงเงินกองนี้ได้ทันที ควรมี จำนวนพอ กับค่าใช้จ่ายอ ย่ างน้อย 3 เดือน เงินออมเผื่อฉุกเฉิน จะต้องเป็นเงินที่เราเข้าถึงได้ เพื่อที่จะสามารถนำออ ก

มาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีมีปัญหาด้านการงาน เกิดอุบัติเหตุทำให้ไปทำงานไม่ได้ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ทำให้เราไม่สามารถไปทำงานได้และเ สี ยรายได้ประจำ โดยเงินกองนี้ควรจะมีจำนวนเท่ากับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนที่

เราใช้เป็นประจำรวมกัน 6 เดือน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อ ย่ างไม่ต้องลำบากอ ย่ าง น้อยเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนนั่นเอง เงินออมเพื่อ การลงทุน เป็นเงินกองที่เราจะสามารถนำมาต่อยอ ดความมั่งคั่ง

ให้กับตัวเอง กองนี้จะต้องเป็นเงินเย็น ซึ่งเป็นเงินที่เราสามารถนำไปใช้สำหรับการลงทุนระยะย าวได้ โดยเราจะต้องไม่ ไปยุ่งกับเงินส่วนนี้จนกว่าจะถึงกำหนดปันผล หรือถึงกำหนดข า ยคืนกองทุน อ ย่ าลืมว่าการลงทุนทุกอ ย่ างมีความเสี่ยง ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดให้ดีเ สี ยก่อนที่จะตัดสินใจ

4. ออมก่อนใช้

คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเงินออมมาจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทั้งเดือนแล้ว แต่วิ ธีที่ถูกต้องหากเราต้องการ สร้างเงินออม จัดการเงินออมให้เหมาะสม คือ เมื่อเราได้เงินเดือน ให้แบ่งเงินส่วนที่จะออมเอาไว้ก่อนแล้วฝาก

ธนาคารทันที ส่วนเงินที่เหลือค่อยนำมาใช้จ่ายให้พอเพียงในเดือนนั้น วิ ธีการง่าย ๆ เราสามารถเปิดบัญชีฝากประจำ กับธนาคารที่เราใช้บริการอยู่ แล้วแจ้งความจำนงว่าเราต้องการให้มีการตัดยอ ดจากบัญชีเงินเดือนของเรา เป็นจำนวน

ต ามที่เรากำหนด อาจจะ 1,000-2,000 บาทก็แล้วแต่เรา นำเข้าฝากบัญชีฝากประจำที่เราเปิดไว้โดยอัตโนมัติ ทีนี้พอเงินเดือนเข้าเมื่อไหร่ เงินส่วนนี้ก็จะได้รับการเก็บออมในทันที ให้ทั้งความสะดวก และทำให้เราไม่ต้องเ สี ยเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อโอนเงินด้วยตัวเองอีกด้วย สูตรการคำนวณอัตราการออมเงิน อัตราการออมเงิน = 1 – ค่าใช้จ่าย/รายได้ x 100

ตัวอ ย่ าง

หากคุณมีรายได้เฉลี่ย ทั้งจากงานประจำ และงานเสริม เดือนละ 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท ต ามสู ต รแล้วก็จะมีอัตราการออมอยู่ที่ 33เปอร์เซน อีก 5 ปีต่อมาคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท

มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ 45,000 บาท ก็เท่ากับว่าคุณจะมีอัตราการออมที่ 10เปอร์เซน เท่ากับว่าคุณมีอัตราการออมที่เป็นบวก เพ ราะว่าคุณสามารถหารายได้ได้มากกว่า และทันกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ว่ามีอัตราการออมล ดลงจาก 33เปอร์เซน เหลือ 10เปอร์เซน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดี เพ ราะหากเราปล่อยเอาไว้นาน ๆ แบบนี้แม้จะมีรายได้ดี แต่เท่ากับว่าคุณแทบไม่มีเงินออม เพิ่มขึ้นต ามรายได้เลย

ที่มา  meokayna