แนวคิดของคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ลองฝึกทำต าม คนต่อไปอาจเป็นคุณ

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย แต่ก็ไม่ได้ย าก ขอแค่มีความตั้งใจ เพราะจากที่เราเห็นคนที่เขาร ว ยหรือเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต กว่าเขาจะมายืนในจุดนี้เชื่อว่าเขาผ่านอะไรมามากมายเลยละ

ในสังคมการทำธุรกิจทุกวันนีมีการแข่งขันที่สูงมาก งานประจำก็ห า ย า กแ ถ มยังมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษ ะต่างๆและมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1 ทำสิ่งที่แตกต่าง

เถ้าแก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้วเพราะมันเหนื่อยเปล่า เถ้าแก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

2 หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น

เถ้าแก่ส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคนร ว ยๆใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว พวกเถ้าแก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขัดสน สิ่งสำคัญคือ หากคบกับคนร ว ยอย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

3 มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บาทต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแก่จะมองถึงผลตอบแทนจากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

4 ชอบที่จะให้มากกว่ารับ

เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสัยลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้ เงิ นเ ดือนเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่มีนิสัยเถ้าแก่ จะบอ กก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

5 มีความรับผิ ดชอบ

เถ้าแก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย รู้จักบริหารการเงินและชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

6 ใช้เครื่องมือเป็น

การใช้เครื่องทุ่นแ รง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็นโดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพราะถ้าเป็นเถ้าแก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจากก ร รม ก รมาเป็นก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

7 มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้

หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจาข า ยของก็ย า กที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ได้ หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่อส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอข า ยของสามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะข า ยให้เก่งคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข า ยอ ย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข า ยได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง

ที่มา    krustory