แนวคิดใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ถึงจนก็ร ว ยขึ้นได้

แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุอาจเนื่องมาจากพฤติก ร ร ม การใช้ชีวิต การใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมายที่นำเราไปสู่ความจน อาทิการใช้จ่ายเ งิ นเกินตัว การบริหารเ งิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยการไม่รู้จักประหยัด การเห่อ ซื้อของต ามเพื่อน

การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอ ดี และอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งความย ากจน ทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุและค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่าความจน

จะต้องพากันสล า ยตัวออ กจากชีวิตของคุณอ ย่ างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ชีวิตต้องกระเสือ กกระสนสะสมความเ ค รี ย ดกับการเป็นห นี้สิน กับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ข า ดความร่าเริงในชีวิตเพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรจะร ว ยเ สี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความร ว ยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหน มาไหนก็สะดวกสบายที่อยู่ ที่กินล้วนอุดม ไม่ข า ดแคลนอย ากไปเที่ยวก็ได้ไป ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากว่าจะต้องหมุนเ งิ น หรือไปกู้ยืมใครมาใช้ห นี้ดี ความจนกับความร ว ย หรือ คนจนกับคนร ว ยจึงมีความแตกต่างกัน มาก

1.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก มีข่ า วการปลดพนักงานออ กมาเนืองๆ ทำให้หล า ยคนไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่งหรือไม่หากคุณทำงานประจำแน่นอนว่าต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้เจ้านายเห็น

เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณในย ามที่ต้องประเมินผลงานความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่ ซึ่งหากคุณโดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเ งิ นและไม่มีงานก็ไม่มีเ งิ นนั้น

2.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเ งิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือนและนับว่าเป็นนิสัยของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเ งิ นออมก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจที่มี เ งิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเ งิ นจากร า ยได้ของตนเลยมีเท่าไรใช้หมด

แถมใช้เ งิ นเกินจากที่ได้รับด้วยอ ย่ างไรก็พบกับความจนเรื้อรังแน่นอนคุณสามารถเริ่มต้นคิดถึงเ งิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้และลงมือทำจากจำนวนเ งิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน

3.บันทึกบัญชีการเ งิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเ งิ นเป็นการแกะรอยการเ งิ น ทุกฝีก้าว ว่าเ งิ นไปไหนได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเ งิ นจากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่าแค่จำๆในสมอง

หลักการบันทึกบัญชี คือ ให้คุณบันทึกเ งิ นเข้าออ กทุกเม็ด เ งิ นไม่ให้ตกหล่นต ามความเป็นจริง แล้วขีดเส้นสรุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเ งิ นของคุณและมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณวางแผนการเงิ นได้ดีขึ้น

4.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ ความจนจะมาเยือนและไม่ยอมไปไหนอ ย่ างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่าอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเ งิ นงอ กเงยจากการประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเ งินไม่มาก

แต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิตและต้องยอมรับว่าเ ศ ร ษ ฐีหล า ยคนก็ยังยกย่องว่าความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นำพาชีวิตพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

5.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้คุณควรบริหารเ งิ น เป็นสัดส่วน กินและใช้อ ย่ างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป พอ ดีพอ ดี บางคนชอบกินของแพงถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอ ย่ างนี้ อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด กับเ งิ นไม่พอใช้อ ย่ างแน่นอนทุกสิ่งอ ย่ างที่เกี่ยวกับเ งิ นคุณจะต้องคิดให้มากๆไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเ งิ น เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย ากและนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเ งิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

6.มองหาการลงทุ น

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเ งิ นขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบมองหาการลงทุ น คุณก็ต้องมองหาการลงทุ นด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุ น มีมากมายหล า ยประเภท ที่จะทำให้เ งิ นของคุณงอ กเงยขึ้น

แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้ เรื่องการลงทุ นในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุ นอ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุ น ทำให้การเ งิ นฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กล า ยเป็นผู้หิวกระห า ย ในความรู้เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดียในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้มีหล า ยประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุ นความรู้ในเรื่องการเ งิ นเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไป บางแห่งไม่ต้องเ สี ยเ งิ นแต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ตต ามเ ว็ บไ ซต์ต่างๆ มีความรู้มากมายรอให้เราไปค้นไปคว้า และไปเก็บมาแบบให้เปล่าอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอ ดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความจนหรือไม่ต้องยอมรับว่า

การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำร ว ยหรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นยังเป็นคำกล่าว ที่เ ตื อ นใจได้เป็นอ ย่ างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดีต ามมา เปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นำความรุ่งเรืองให้ชีวิตดีกว่าจะได้ไม่ถูกประทับตราว่า เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา  forlifeth