แนวคิด 7 ข้ อของคนคิดสร้างตัว คิดได้อนาคตดีๆก็อยู่ไม่ไกล

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่วัยรุ่นสร้างตัวด้วยหลากหล า ยอาชีพ แต่ละคนก็มีวิธีและเคล็ดลับความสำเร็จที่ต่างกันไป วันนีัขอเสนอ แนวคิด 7 ข้ อของคนคิดสร้างตัวมาฝาก ถ้าทำได้คุณก็ร ว ยแล้ว

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หล า ยคน มีความคิดที่จะสร้างร ากฐานที่ดีให้ชีวิต แน่นอนว่าการสร้างร ากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยล ดข้ อผิ ด พล าดได้

1. การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจจะใช้เงินสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีร า ยได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอ กเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10-15 เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอ ดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกันออ กไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผนการใช้เงิน สำหรับวัยรุ่นนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี

2. ออมเงินไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเงินออมที่เก็บแยก ออ กมาจากข้ อแรกนั่น ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น เชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้าม การเก็บเงินไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ควรเก็บเงินไว้ เพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5-10 เปอร์เซนจากร า ยได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น

3. กำหนดร า ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายร า ยเดือน ทั้งหล า ย ก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ แบ่งต ามหมวด ได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

4. แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผน การเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้ คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน คือ การวางแผนร า ยรับ-ร า ยจ่ายให้ดี เชื่อว่า หล า ยคนอาจมองข้ามการทำบัญชีร า ยจ่ายส่วนตัว เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น

5. วางแผนการใช้เงิน

ก่อนจะวางเป้าหมาย การใช้เงินเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลา ในการใช้เงินก่อนโดย การวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไร เป็นของตัวเอง

เช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในร า ค า 1 แสนบ า ท เป็นต้น ซึ่งการกำหนด เป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของ แต่ละคนก็แตกต่างกัน ออ กไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน คอนโด

การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15-20 เปอร์เซนซึ่งการเลือ กบ้าน หรือคอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือ กที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน ไม่ควรเกิน 40 ของร า ยได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20 ของร า ค ารถ

6. หาร า ยได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคม อ อ นไ ลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างร า ยได้ จากช่องทาง อ อ นไ ลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก และใช้ต้นทุนต่ำกว่า ยุคก่อนๆ เชื่ อว่า วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน ต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์ เป็นอย่างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นร า ยได้เสริมนอ ก เหนือจาก งานประจำได้

7. เงินออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยล ดปัญหา ทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียวทั้งนี้หนี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40 ของร า ยได้ต่อเดือน

ที่มา  sabaisabuy