แนวทางออมเ งิ น ฉบับแบบสาวโสด ทำให้มีเ งิ นใช้ตอนแก่ได้สบาย

หล า ยคนที่เลือ กจะอยู่เป็นโสด เพราะเบื่อ กับความรัก และมองว่าใช้ชีวิตโสดมีความสุขมากกว่าการมีคู่ ยิ่งเรื่องเ งิ นยิ่งใช้อ ย่ างมีความสุข ไม่ต้องมีคนคอยบ่นว่า แต่สาวโสดเขาก็มีแนวทางในการออมเ งิ น เขาเก็บกันยังไงเราไปดูกัน

ในชีวิตนี้บางคนก็เลือ กที่จะโสดอาจมองว่าชีวิ ตโสดนั้นดี จะไปกินไปเที่ยวไปดูหนังก็ทำได้ต ามใจตัวเอง ไม่ต้องมานั่งรอใครให้เสี ยเวลา หรือนัดใคร เรียกได้ว่าอิสระเต็มที่ ถึงแม้อาจจะมีเ ห งาๆ บ้างก็ต าม

แต่อีกมุมหนึ่งอาจต้องคิดเผื่ อไว้ว่าถ้าเป็นคนโสดก็จำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะไม่มีคน มาเทคแ คร์ดูแลเวลาป่ ว ยไ ข้ หรือมาเลี้ ยงดูในย าม ช ร า ดังนั้นคนโสดก็ต้องวางแผนการเ งิ นเช่นเดียวกัน เ รามีเคล็ ดลับดี ๆ มาบอ กต่อ

1. ห้ ามลืมออมเ งิ นฉุ กเฉิ นไว้

ด้วยความที่ไม่มีคนดูแลนอ กจากตัวเอง เมื่อเกิ ดเ ห ตุเ จ็ บป่ว ยจะได้ไม่ลำบ ากเรื่องเ งิ น วิ ธีที่ง่ายที่สุดคือ แบ่งอัตราส่วนของเ งิ นส่วนแรก เผื่ อไว้สัก 10เปอร์เซน เ งิ นส่วนนี้อาจนำไปซื้ อในสิ่งที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิ ต เช่น เก็บเ งิ นด าวน์บ้าน ด าวน์รถ

ส่วนที่สอง คือเ งิ นฉุ กเ ฉิ นประมาณ 10 – 20เปอร์เซน สำหรับเ ห ตุก ารณ์ที่ค าดไม่ถึง โดยส่วนนี้ยังแบ่งไปซื้ อประกันชีวิ ต และประกันสุ ขภ า พไว้ก็ได้และส่วนที่สาม เ งิ นลงทุน 20เปอร์เซน คนโสดอย่ างเรา ต้องมองไปถึงวั ยเกษี ยณ

ถ้าหากไม่ลงทุนให้เ งิ นงอ กเงย พอเวลาผ่านไปเ งิ นก็เฟ้อนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนอ กจากการออมเพื่อให้มีเ งิ นก้อนใช้ในระยะสั้นแล้ว ก็ควรที่จะลงทุนเพื่อให้มีเ งิ นเก็บในระยะย าวด้วย

2. อย่ าลืมแบ่งสัดส่วนให้เ งิ นรางวั ลชีวิ ต

การเก็บเ งิ นพิเศ ษเพื่อเป็นรางวัลให้ชีวิ ต โดยเ งิ นในส่วนนี้ถือว่าเป็นการซื้ อความสุขให้ชีวิตคนโสดนี่เอง หากเก็บเ งิ นในส่วนที่จำเป็นได้เรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้ความสุขกับตัวเองด้วยอย่ างการไปเที่ยว พักผ่อน เ ข้าสป า เปิดโ ล ก กว้าง สร้างแรงบันด าลใจให้ตัวเองแล้วกลับมาทำงานเก็บเ งิ นต่อ หรือเลือ กช้ อปปิ้ งในสิ่งที่อย ากได้

3. คำนว ณเพื่อลดค่าใช้จ่ ายในบางส่วน

ข้ อ ดีอีกอย่ างของคนโสดคือเราสา มารถคำนวณและจัดการค่าใช้จ่ ายได้ง่าย แต่บางครั้งสิ่งที่ง่ายๆ กลับถูกมองข้ามไปซะอย่ างงั้น ไม่แน่ว่าการหัน มาคำนว ณค่าใช้จ่ ายบางอย่ าง

อาจทำให้เ ซ ฟเ งิ นเพิ่มไ ด้มากขึ้น เช่น ของบางอย่ างในบ้านสามารถซ่ อ มเองได้ จากการเปิด ค ลิ ป วิ ดี โอ บน Y o u T u b e ก็ช่ว ยเซ ฟค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง หรือถ้ามีทั กษะในการทำอาหารเองที่บ้าน ซึ่งทำครั้งหนึ่งอาจกินได้ 3-4 มื้อ แค่นี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไปทานอาหารข้างนอ กได้

4. เค ร่งครั ดในการทำบัญชีร ายรับ ร ายจ่าย

แม้มันอาจเป็นสิ่งที่หล า ยคนย้ำกันตลอ ดเวลาว่า การทำบัญชีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ขอบอ กเลยว่าเจ้าสิ่งนี้ แหละที่ทำให้เรามองเห็นภ าพรวมของค่าใช้จ่ายมากขึ้น และทำให้เราสามารถเ ลื อ กตั ดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้ด้วย

หล า ยครั้งที่คนโสดมักจะคิดว่าเห น็ดเหนื่ อยจากการทำงานเพื่อรับร ายได้เข้ามาถึงเวลาก็ต้อ งให้รางวัลกับตัวเองให้สมกับที่เหนื่ อยหน่อย ช้ อ ปปิ้ งจนหยุดไม่อยู่บ้าง เลือ กท านในร้านอาหารสุดหรูบ่อย ๆ บ้าง ซึ่งการที่ไม่มีคน มาคอย เบร กหรือคอยเตือน

ทำให้เราต้องรู้จักการจำกัดงบประมาณในการ ใช้จ่ายให้ไม่เกิน 40-50เปอร์เซน ของร า ยได้เท่านี้ ก็จะสามารถประเมินเ งิ นออมได้ อย่ างมีประสิทธิภ าพมากขึ้น บางคนอ่ าน มาถึงตรงนี้อาจเกิ ดความกั ง ว ลใจว่าในอนาค ตจะเป็นอย่ างไร

แต่อีกมุมหนึ่ง อย ากให้มองว่าความโสดที่มีตอนนี้ เพิ่มโอกาสที่จะได้ทำอะไรก็ได้ต ามที่ฝันไว้ ขอเพียงมีแ ผ นเก็บเ งิ นที่ดี สามารถเก็บออมเ งิ นได้ต ามเ ป้ าที่หวังถ้าสามารถทำได้ต ามนี้ คุณก็สามารถโสดแบบสบายๆ โสดแบบมีคุณภาพมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ทั้งในระยะสั้น และระยะย าวได้ตลอ ด

ส่วน คน มีคู่ก็สามารถนำไปประยุ กต์ใช้ได้ เช่นกัน เพราะการที่เรามีการวางแ ผ นที่ดี แบ่ งเก็ บ แบ่งใช้ ก็จะช่วยล ดปัญหาห นี้สินจากการที่ใช้จ่ายเกินตัวได้และยังทำให้บั้นปล า ยชีวิ ตมีคุณภาพ มีเ งิ นใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุขด้วยนะ

ที่มา  sabaisabuy