แม้จะร ว ยล้นฟ้า จงเลี้ยงลูกแบบติดดิน ถ้าอย ากให้ลูกโตมาเอาตัวรอ ดได้

อาจจะเป็นคำพูดที่รุ น แ ร งนิดนึงนะ แต่มันคือเรื่องจริง เราเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปได้อะไรมาง่ายเกินไป จนลูกไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักพย าย าม ไม่มีความอ ดทน

เมื่อโตขึ้น ก็อ ดทนไม่เป็น ยอมแพ้อะไรง่ายๆ สุดท้ายกลับมาเป็นภาระให้พ่อแม่ต้องดูแล จัดการให้ทุกเรื่อง เราไม่สร้างวินัยให้ลูก ปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง ส่งผลให้ลูกงอแง

ในยุคนี้ พ่อแม่หล า ยคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลย หล า ยๆท่านพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ต ามใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้อง ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

ด้วยความคิดผิ ดๆ เลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน

ลูกของคุณนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจ เข้าใจมั้ย และในปัจจุบันนี้ มีโ ร ค ใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก

เกิดขึ้นกับเ ด็ กในปัจจุบันโดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ตั้งแต่ยังน้อยๆ เลี้ยงลูกผิ ดๆ ไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลก ของความจริง ในชีวิตคนเราจะร ว ยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากทุกคน ไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิด

กันทั้งนั้น ไม่มีหรอ กคนที่จะสบายไปตลอ ด คนเรามันต้องลำบากกันบ้าง พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ให้ลูกมีหน้าที่ เรียนหนังสืออ ย่ างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ทุกอ ย่ างราบรื่น

มันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดัง ในเมืองหลวงอยู่หรู ค่าเช่าค่า กินค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาคำแรกที่ได้ยินคือขอเงิ น ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงิ นให้ ลูกอย ากได้ ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ็ยังซื้ อ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผ ยว่าที่ลูกมาขอเงิ นเพิ่มเรื่อยๆนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจก ร ร มอะไรนั่นหรอ ก แต่เอาไป สำ ม ะเ ท เ ม า พ่อรู้ เ สี ยใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โ ท ษตนเอง เพราะไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงิ น มีอะไรก็ประเคน จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ

เราจึงขอเป็นกระบ อ กเ สี ยง เตื อนพ่อคุณแม่ มือใหม่ทั้งหล า ยว่าแม้คุณจะร ว ยล้นฟ้า ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิ ดหวัง ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

ที่มา  san-sabai