แม้จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี ก็ไม่เท่ามีพ่อแม่ที่ดี ใส่ใจลูก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี กับบทความ แม้จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี ก็ไม่เท่ามีพ่อแม่ที่ดี ใส่ใจลูก ไปดูกันว่าทำไมการมีพ่อแม่ที่ดีนั้นถึงดีกว่าการให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี

สิ่งที่พ่อแม่อย ากทำให้กับลูกๆคือ การหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้าจนถึงโรงเรียน เพราะพ่อแม่หลายคนเชื่อ ว่าการได้เรียนโรงเรียนดีๆดังๆจะทำให้ลูกนั้นเรียนดีเรียนเก่งไปด้วย การคิดแบบนี้ของพ่อแม่มันจริงหรือเปล่าวันนี้เรามีข้ อคิดดีๆเรื่อง นี้มาฝากกันเป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้ อคิดดีๆสำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียน มากกว่า การ เรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อ หลายคนเป็นกังวลไม่น้อย เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดีให้กับ

ลูกๆของตัวเอง พ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียน ราคาแสนแพงเนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดีหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูกกวดวิชา เพื่อ สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อ ดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับเ ด็ กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า นี่คือการรับประกัน ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทำการทดสอบกับเ ด็ กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐ

ต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เ ด็ ก ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็น ความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่านักวิจัยพบว่าเ ด็ กนักเรียนวัย 18 ปีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนของลูกจะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเ ด็ กนัก เรียนที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้านให้กำลังใจ มีการพูดคุยเรื่องกิจกร รมของลูก ที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วม กิจกรร ม กับทางโรงเรียน มากน้อยแค่ไหนการที่พ่อแม่ มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอ ย่ างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อ สัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขา โดยปัจจัยต่อ การเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอ ย่ างยิ่ง โดย

เฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนโอกาสของนักเรียนในการทำกิจกรร มนอก ห้องเรียนและกิจกรร มกีฬาการสื่อ ส า รระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องเ ด็ กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้

ทำการติดต ามผลการเรียนของเ ด็ ก แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบ ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่า นวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขา พบว่าปัจจัยจาก โรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเ ด็ ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมข อ ง พ่ อ แ ม่ ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่าและนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า

พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้นว่าพ่อแม่สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้และควรเอาใจใส่ให้เวลา กับลูกๆด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูกเข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนอ ย่ าง สม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ มากกว่าการลงทุนลงแรงในการพย าย าม ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี

ที่มา 108resources yakrookaset deelight888, horoscopedaily99