แ น ะ 4 เ ท ค นิ ค สู่ความร ว ย ทำให้เงินงอ กเงย

สำหรับการทำเงิน เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอ ย่ างถูกวิ ธีก็จะประสบความสำเร็จได้อ ย่ างที่ฝันแน่นอน ซึ่งเราได้เสนอวิ ธี ร ว ย ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ แ น ะเ ท ค นิ คดีๆที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอ กเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แ น ะนำวิ ธีใช้ชีวิตเพื่อรั ก ษ า ความร ว ย ให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัวหากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร ก็สามารถทำได้อ ย่ างอิสระไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจแต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ย งไม่ได้อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ยถึงอนาคตความร่ำร ว ยของครอบครัวได้เลยทีเดียวถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย

ไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหนก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่วแต่ถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่รู้จักออมช่วยกันเก็บเงินทองที่หากัน มาได้โอกาสที่จะร่ำร ว ยก็มีหากคุณได้ มีโอกาส

เลือ กลองคิดดูว่าคุณควรเลือ กคู่ครองประเภทไหนเป็นอ ย่ างไรกันบ้างกับ สู ต ร ลั บ สร้างความร ว ยที่นำเสนอ กันถือเป็นวิ ธีที่ไม่ ย า กแต่ก็ ไม่ง่ายเลยนะครับหากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

2. มีเงิ นเก็บแล้ว ต้องเอาไปล ง ทุ นเพื่อก้าวสู่ความร ว ย

มีหนังสือได้มีคำแ น ะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้นเป็น 7 วิ ธีซื้ อหุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ นถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ นเราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือ ก ซื้ อ ด้วยวิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุ ด

ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

อ ย่ า ซื้ อ หุ้นต ามเ สี ยงเชียร์

คิดว่านี่คือ การ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

เลือ กหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

เ ลือ ก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

เลือ กหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

เลือ ก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

3. หาเงินได้แล้ว ต้องมีเงิ นเก็บบ้าง

จงประหยัด แต่อย่ า ขี้ เ ห นี ย ว การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อ ย่ างเหมาะสม น่าเป็นทุ ก ข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสี ยอีกคนที่ต้องการจะร ว ยนั้น

จึงไม่ควรล ดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้อย่ าเก็บเงินอ ย่ างเดียวขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้ห า ย เ จ็ บ ป่ ว ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอ ย่ างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อนถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

4. คิดให้ถูกต้อง ก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่าร วย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิ น ใครๆก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร วยเมื่อจำนวนเงิ นไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะร วย คำว่า..ร ว ยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีท รั พ ย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่าเงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นๆที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า ร ว ย ได้แล้วการตั้งเป้าหมายเพื่อจะร วยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราถ้าใช้มาก ก็ร ว ย ย า กนิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็วบางคนเรียกความร ว ยว่า อิสรภาพทางการเงินคือไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ยก็ไม่หมด

ที่มา  108resources