ใครทำ 6 อาชีพนี้ในอนาคตอาจต้องตกงาน จงเตรียมรับมือให้พร้อม

แต่ก่อนบ้านเรายังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมาย ใครทำอาชีพอะไรก็ดูเหมือนจะรุ่งเรืองไปหมด แม้กระทั่งโทรศัพท์ แต่ก่อนใช้แค่ 2 G เดี่ยวนี้ก็เริ่มพัฒนามาเป็น 4 G มีสิ่งอำอวยความสะดวกมากมายเข้ามา ซึ่งสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงทำให้เราเห็นว่า เราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ กับในสถาณการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น

นับวันยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทำให้เรามีความสะดวกสบายกว่าเดิม จนทำให้บางอาชีพจะต้องห า ยไป และแน่นอนว่า คงมี หล า ยคนที่เดื อ ดร้อน เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน หาเลี้ยงครอบครัว และทำให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ และในการดำรงชีวิต

ในปัจจุบันโลกของเรานั้น มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่หยุดพัฒนา จึงทำให้สะดวกสบายทุกอ ย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นนั้น หล า ยคนอาจต้องต กงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันอีกไม่นานนี้

1. คนงาน สายการผลิต

เพราะว่าเทคโนโลยีหุ่นย นต์ A I เข้ามาทำแทน แร งงาน มนุษย์แทบจะทั้งหมดก็ว่าได้ ทำให้คนในสายงานนี้ อาจต้องตกงาน ในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้

2. นายหน้ าทัวร์

ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเขาจะสามารถ ทำการเช็ คข้ อมู ลเองได้ วางแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวเองแล้ว สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ

3. ผู้ประก าศข่ าว

เพราะผู้ประก าศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะทำงานได้ทั้งวัน บนเว็บ หรือช่องทางบนสื่ อออนไ ลน์ต่างๆ ก็ยังได้ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านการผลิตได้เยอะ เพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ต้องปรับตัวให้ได้

4. พนักงาน ข า ย

เพราะผู้บริโภค จะสามารถซื้ อสินค้ า ชำร ะเงิ นผ่านระบบอ อนไ ลน์ได้ด้วยตัวเขาเอง สะดวกกว่าเดิมเยอะ ฉะนั้นการที่จะซื้ ออะไรสักอ ย่ าง ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป

5. พนักงาน สื่อสิ่งพิ มพ์

ที่เป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแทนที่ จะมีบทบาทมากขึ้น ธุรกิจ สิ่งพิ มพ์จะห า ยไป อ ย่ างพวก หนังสือพิมพ์ นิตยส าร เพราะอาจจะ มาในรูปแบบดิจิทัลแทน

6. พนักงาน ธนาคาร

ก็เพราะการทำธุร ก ร ร ม ก า รเงินแบบอ อ นไลน์มัน มาแทนที่ไง สะดวก สบายมาก จะถูกใช้งาน ทดแทนสาข าธนาคาร อ ย่ างเต็มรูปแบบ ต่อจากนี้ไป ลูกค้ าไม่จำเป็น ต้องไปธนาคารก็ยังได้

ที่มา  san-sabai