ใครมีห นี้ ลองท่องคาถาป ล ดห นี้ 5 ข้ อนี้ ท่องเป็นประจำชีวิตดีขึ้น

ไหนใครเป็นห นี้บ้าง ใครๆต่างก็รู้ดีว่าการเป็นห นี้นั้นเป็นอะไรที่ป ว ดหัวมาก ยิ่งเมื่อถึงเวลาใช้ห นี้ยิ่งป ว ดหัวหนักกว่าเดิม หากอย ากหมดห นี้วันนี้เรามีวิ ธีที่จะช่วยให้คุณพ้นจากการเป็นห นี้

เราลองมาท่องค าถ าป ล ดห นี้กันก่อนดีไหม อ ย่ างน้อยท่องเป็นประจำ ชีวิตนี้ก็น่าจะดีขึ้น เพียงแต่ค าถ านี้ไม่ได้มีบทเดียว ประกอบด้วย 5 บท จึงขอเริ่มทีละบทก็แล้วกันนะคะ

1. ขอตัวช่วยในการป ล ดห นี้

สถานะมีห นี้มักลำบ าก แม้จะประหยัดก็ยังไม่สามารถป ล ดห นี้ได้ ตัวช่วยที่สำคัญคือ ทรั พย์สิ นที่มีและไม่ได้ใช้เอาไปจำนำจำนองก่อนไหม

เพราะโ ร งรับจำนำ ด อ กเบี้ ยคือ 15เปอร์เซน ต่อปี ตกเดือนละ 1.25เปอร์เซน หรือข า ยท รั พ ย์สินนั้นไปเพื่อเอามาใช้ห นี้ให้เรียบร้อย

หรือ การที่จะออ กปากขอยืมเงินจากญาติก่อน เพื่อจะได้ขอเป็นลักษณะจ่าย ด อ กเบี้ ยปีละครั้ง แทนที่จะต้องหมุนเงินเป็นรายเดือน และสุดท้ายคือทำงานเพิ่ม

เพราะรายรับไม่พอก็ต้องหารายรับเพิ่ม ค าถ าบทนี้คือ เริ่มจากการข า ยท รั พ ย์สิน การหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ถูกลง การหารายรับเพิ่มเติมล้วนเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการป ล ดห นี้ทั้งสิ้น

2. ชำระคืนห นี้ที่ด อ กเบี้ ยสูงที่สุดก่อน

ส่วนใหญ่ห นี้ที่ด อ กเบี้ ยสูงที่สุด คือห นี้นอ กระบบ และห นี้บั ตรเค รดิ ต ซึ่งจะอยู่ประมาณ 18-21เปอร์เซน ต่อปี ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ หยุดห นี้นอ กระบบทั้งหมด และพย าย ามมามีห นี้เฉพาะในระบบเท่านั้น หมายถึงเลือ กกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นการเอาบ้านเอารถไปจำนองจำนำก่อน เพราะห นี้บ้านห นี้รถ ด อ กเบี้ ยก็อยู่ประมาณ 7-8เปอร์เซน

ต่อปี ถูกกว่าเป็น 2-3 เท่า คาถาบทนี้จึงบอ กว่าเมื่อเรารู้ว่ามีห นี้ที่ไหนบ้าง สิ่งที่ต้องทำคือ การเลือ กชำระห นี้ที่มี ด อ กเบี้ ยสูงให้หมด

และพย าย ามเหลือห นี้ที่มีด อ กเบี้ ยต่ำไว้ อ ย่ าปล่อยห นี้ด อ กเบี้ ยสูง เช่น ธนาค ารเขาบอ กให้

ท ย อ ยเลือ กชำระได้เพียงแค่ 10เปอร์เซน แทนที่จะจ่ายคืนทั้งหมดก็จ่ายเพียงแค่ 10เปอร์เซน เหลืองเงินเอาไว้ และเอาเงินไปใช้จ่ายอ ย่ างอื่นที่ไม่จำเป็นแทน

3. หยุดก่อห นี้เพิ่ม

การหยุดก่อห นี้เพิ่ม คือ ต้องตั้งใจเสมอว่าเราจะไม่ก่อห นี้เพิ่ม ตร าบใดที่เรายังป ล ดภาระของเดิมไม่หมด ก็อ ย่ าก่อภาระเพิ่ม อ ย่ าลืมว่าลาหลังหักเพียงเพราะฟ างเส้นเดียว บางทีสิ่งที่เราบอ กว่า อีกนิดหนึ่งคงไม่เป็นไร อาจจะทำให้หลังเราหักโดยไม่รู้ตัว

ถ้าเราไม่หยุดเราก็จะลำบ ากยิ่งขึ้น และถ้ามีห นี้ก็ขอให้เป็นห นี้ที่ดีที่จะออ ก ด อ ก ออ กผลให้เราในภายภาคหน้า ไม่ใช่ห นี้ในสินค้าฟุ่ มเฟื อยหรือ การใช้จ่ายที่ไม่ประมาณตน

4. สำรวจห นี้ปัจจุบันว่ามีทั้งหมดเท่าไร และเป็นห นี้จากอะไร

การมีห นี้ไม่ใช่เรื่องที่เล วร้ ายไปเสี ยทั้งหมด ห นี้ที่ดีก็มี เช่น ห นี้กู้ซื้ อบ้านห นี้การศึกษา ห นี้ในการกู้มาเปิดร้านข า ยของ หรือสต็ อ กสินค้าไว้ทำการค้า ในขณะเดียวกันก็มีห นี้ที่ไม่ควรมีแต่มีขึ้น มาแล้ว เช่น ห นี้ที่เกิ ดจากการใช้จ่ายเกินตัว อาทิ ห นี้บั ตรเ ครดิ ต ห นี้เครื่องใช้ไ ฟฟ้า

หรือแม้กระทั่งห นี้สินเชื่ อรถคันแรกที่เราไปออ กรถมาเพียงเพราะได้รับลดหย่ อน แต่ไม่ได้ดูฐ านะว่ามีความลำบ ากในการผ่อนอ ย่ างไร เราจึงควรต้องนั่งแยกประเภทห นี้

และสำรวจว่าเป็นห นี้เรื่องอะไร และเงื่อนไขการผ่อนจ่ายและอั ตร าด อ กเบี้ ยแต่ละที่เท่าไร เพื่อจะดูว่าปัจจุบันเรามีห นี้ทั้งหมดเท่าไรและเป็นห นี้อะไรบ้าง

5. สำรวจรายรับและรายจ่าย

การที่มีห นี้บางครั้งเกิ ดจากรายรับและรายจ่ายไม่สัมพั นธ์กัน ถ้าเรายังเอาแต่ก่อห นี้ คือเอาเงินในอนาคตมาใช้วันนี้ ก็ยิ่งทำให้มันไม่สัมพันธ์กันยิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องทำคือ สำรวจรายรับและรายจ่าย

และถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย สิ่งที่ต้องทำอ ย่ างเร่ งด่วนคือ การลดรายจ่ายเคยกินข้าวนอ กบ้านทุกอาทิตย์ ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้ง เคยซื้ อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนก็เป็นเดือนเว้นเดือน กินอยู่ก็ให้ประหยัดขึ้น

และถ้ามีห นี้ก็ต้องมีวินัย เอาเงินไปใช้คืนห นี้ก่อนอ ย่ าเอาไปใช้จ่าย ในขณะที่เมื่อลดค่าใช้จ่ายอ ย่ างไร รายรับก็ยังไม่พออีก ก็ต้องหาวิ ธีเพิ่มรายรับ เช่น การลุกขึ้น มาหางานทำเพิ่มขึ้น การเข้าใจเรื่องการลงทุน ผลตอบแทนกับความเสี่ ยง เป็นต้น

สุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ ก็คือค าถ าป ล ดห นี้ที่ดีที่สุดคือตัวเรานั่นเอง เราจะเป็นอ ย่ างไร มีทุ ก ข์สุขมากแค่ไหน ก็เกิ ดจากการที่เราทำตัวของเราเอง คงได้แต่ฝากค าถ าป ล ดห นี้ไว้ให้ท่าน ๆ ทั้งหล า ยได้ท่องเป็นเ ก ร าะป้องกันตัวและคุ้มครองให้ชีวิตมั่นคงและมั่ งคั่ งตลอ ดไป

ที่มา  sabaisabuy