ใช้เ งิ นเก่งเก็บยังไงให้รอ ด 5 เ ท ค นิ คทำให้เ งิ นเก็บมีเพิ่มขึ้น ถึงแม้เป็นคนใช้เ งิ นเก่ง

เชื่อว่าหล า ยคนนั้นเป็นคนที่ชอบใช้เ งิ น จึงไม่สามารถเก็บเ งิ นได้ ถึงจะเก็บได้ก็ต้องเอาออ กมาใช้ ฉนั้นวันนี้เราะพามาดูวิ ธีเก็บเ งิ นยังไงให้รอ ดจากการใช้เ งิ นเก่งของเรา เพื่อให้มีเ งิ นงอ กเงยขึ้น จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

หล า ยๆ คนคงสงสัยว่าทำไมต้องเก็บเ งิ นให้ปลอ ดภั ยจากตัวเราเอง ทั้งที่เ งิ นอยู่กับเราก็ต้องปลอ ดภั ยอยู่แล้วสิ ซึ่งแต่ก่อนใครที่ต้องการเก็บเ งิ นก็มักจะนำเ งิ นไปฝากธนาคาร เนื่องจากเ งิ นจะอยู่ห่างจากมือเรา ย ากต่อ การนำออ กมาใช้จ่าย แต่ปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมไร้เ งิ นสด

การใช้จ่ายเ งิ นผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ Internet Banking ต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นกว่าการใช้จ่ายด้วยเ งิ นสดจริงๆ ซะอีก ทำให้การเก็บเ งิ นไว้ในบัญชีธนาคารนั้นอาจไม่ปลอ ดภั ยการใช้จ่ายของเราได้อีกต่อไป แล้วต้องเก็บเ งิ นอ ย่ างไรให้ปลอ ดภั ยจากเราและยังทำให้เ งิ นเก็บเราเติบโตขึ้นได้อีกด้วย

1. กองทุนรวม

หลังจากที่เราพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาแล้ว ในข้ อนี้จะพูดถึงกองทุนรวม ที่มีความเ สี่ ย ง

และอัตราผลตอบแทนคาดหวังสูงขึ้น เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกสำหรับมือใหม่ที่สนใจเริ่มต้นล ง ทุ นในหุ้ นเลยก็ว่าได้

ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้มีข้ อ ดีคือ ใช้เ งิ นล ง ทุ นน้อย มีคนที่ชำนาญเรื่องการล ง ทุ น มาช่วย

ทำให้เ งิ นของเราเติบโต ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการติดต าม แล้วยังกระจายความเ สี่ ย งอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการล ดหย่อนภ าษี

อย ากแนะนำให้ล ง ทุ นในกองทุนรวมหุ้ นระยะย าว LTF หรือ กองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ RMF แต่ผู้ที่ไม่ได้ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภ าษี

ก็อย ากแนะนำการล ง ทุ นในกองทุนรวมปกติ เนื่องจากจะให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าครับ โดยอาจซื้ อเป็นเ งิ นก้อนทีเดียว

หรือแบ่งซื้ อร า ยเดือนก็ได้ครับ แต่อย ากแนะนำให้แบ่งซื้ อเป็นร า ยเดือนไปเลย เพื่อสร้างวินัยในการออมเ งิ นและล ง ทุ นระยะย าว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามร า ยละเอียด หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารใกล้บ้านท่านครับ

2. กองทุนรวมตราสารห นี้

วิ ธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการล ง ทุ นขึ้น มาในระดับหนึ่ง โดยกองทุนรวมตลาดเ งิ น Money Market Fund คือ กองทุนรวมที่

มีนโยบายการล ง ทุ นในเ งิ นฝากและตราสารห นี้ที่มีกำหนดชำระเ งิ นต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ส่วนกองทุนรวมตราสารห นี้ General Fixed Income Fund คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการล ง ทุ นในเ งิ นฝากและตราสารห นี้

ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเ งิ นคลัง หุ้ นกู้ของภ าคเอกชน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการล ง ทุ นประเภทนี้มีความเ สี่ ย งที่ต่ำมาก และ

มีอัตราผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าการฝากประจำครับ หากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามร า ยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ธนาคารใกล้บ้าน

และสามารถขอคำแนะนำในการเลือ กกองทุนให้เหมาะสมเป้าหมายผลตอบแทนและความเ สี่ ย งของเราได้เลยครับ

3. หุ้ นสามัญ

วิ ธีสุดท้ายเป็นการล ง ทุ นและมีความเ สี่ ย งค่อนข้างมาก แต่อัตราผลตอบแทนคาดหวังก็มากเช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และ มีประสบการณ์ด้านการล ง ทุ น มาในระดับหนึ่งแล้ว ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ครับ หลักการ คือ การเลือ กออมหุ้ นร า ยตัว โดยจะ

ตัดบัญชีซื้ อหุ้ นต ามจำนวนเ งิ นที่เรากำหนดในทุกๆเดือน เช่น ซื้ อหุ้ น AAA จำนวน 1,000 บาท ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ซึ่งจุดสำคัญคือ การเลือ กหุ้ นให้ดี แนะนำให้เลือ กหุ้ นที่มีกิจการที่ดี มั่นคง มีอนาคต มองเห็นการเติบโต และสามารถล ง ทุ นได้ในระยะย าว

นอ กจากนี้ควรมีการกระจายความเ สี่ ย งไปในหุ้ นหล า ยตัว หล า ยอุตสาหก รรมด้วยครับ แนะนำให้เลือ กหุ้ นที่ดีประมาณ 3-5 ต่างอุตสาหก รรมกัน

โดยทยอยสะสมไปเรื่อยๆ เติบโตไปกับหุ้ นเหล่านั้น โดยจะได้รับปันผลในระหว่างทาง ซึ่งเป้าหมายของ

การออมหุ้ นควรตั้งเป้าระยะย าวเกิน 10 ปีขึ้นไปจะเห็นผลมาก แต่ควรจะตรวจสอบพอร์ตการล ง ทุ นในทุกเดือนหรือทุกไตรมาส

หากพื้นฐานหุ้ นเปลี่ยนแปลงในทางแย่ หรือมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบต่อพื้นฐานในระยะย าว ก็ค่อยๆปรับพอร์ท แก้ไขจัดการกันต่อไปครับ

4. บัญชีฝากประจำ

วิ ธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเ งิ น และคิดว่าตัวเองยังไม่มีความรู้ในการล ง ทุ น มากนัก เพราะเป็นวิ ธีที่มีสภ าพคล่องสูงกว่า

ความเ สี่ ย งต่ำที่สุด แต่ผลตอบแทนก็ต่ำด้วยเช่นกัน จึงขอแนะนำให้ใช้วิ ธีนี้เป็นวิ ธีแรก เพื่อสร้างวินัยโดยการตัดบัญชีเ งิ นฝากอัตโนมัติ

บัญชีเ งิ นเดือน เข้าบัญชีฝากประจำทุกๆเดือน โดยแนะนำให้เปิดเป็นบัญชีเ งิ นฝากประจำปลอ ดภ าษี เพราะจะได้รับยกเว้นภ าษีเ งิ นได้ และไม่ถูกหักภ าษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15เปอร์เซน เหมือนเ งิ นฝากประจำทั่วๆไป หากทำต ามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสะสมไปเรื่อยๆ สบายๆครับ โดยระหว่างที่ฝากประจำ อาจศึกษาการล ง ทุ นอื่นๆควบคู่กันไปด้วย เพื่อหาโอกาสโยกย้ายเ งิ นไปยังแหล่งที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นครับ

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนอย ากจะแนะนำวิ ธีนี้อ ย่ างมาก โดยเฉพาะที่ทำงานใครมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับเอกชน หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช กบข. สำหรับข้าราชการ ไว้ให้พนักงานสร้างวินัยในการออมเ งิ นและล ง ทุ นระยะย าว

เก็บเ งิ นไว้ใช้ในย ามเกษียณ นอ กจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD ยังสามารถใช้ล ดหย่อนภ าษีได้อีกด้วย โดยปกติแล้วมนุษย์เ งิ นเดือนสามารถเลือ กสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตั้งแต่ 2-15เปอร์เซน

แนะนำว่าใครที่ไหวให้ใช้เต็มสิทธิ์ที่ 15เปอร์เซน ไปเลยรับรองคุ้ม และบางแห่งยังได้รับสมทบจากนายจ้างอีกด้วย ที่สำคัญเ งิ นก้อนที่จะล ง ทุ นนี้ควรเป็นเ งิ นเย็นหรือเ งิ นก้อนที่ไม่ได้ใช้แน่ๆ เพราะเ งิ นก้อนนี้จะถูกตัดก่อนที่จะเข้าบัญชีเราครับ และควรเลือ กแผนการล ง ทุ นในกองทุนให้เหมาะสมกับความเ สี่ ย งและผลตอบแทนที่เราต้องการด้วยครับ

ทั้ง 5 วิ ธีที่แนะนำมานี้ จะช่วยทำให้เราสามารถเก็บเ งิ นได้ปลอ ดภั ยจากตัวเราเอง และยังเป็นการฝึกวินัยในการวางแผนการล ง ทุ นและออมเ งิ นได้อ ย่ างมีระบบ อีกทั้งในบางวิ ธียังสร้างกระแสเ งิ นสดให้เราได้อีกด้วย ทั้งนี้

แต่ละวิ ธีก็มีข้ อ ดีข้ อเ สี ย ความเ สี่ ย ง และผลตอบแทนต่างกันไป ไม่มีวิ ธีไหนดีที่สุด มีแต่วิ ธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับ หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ทุกท่านพบวิ ธีการล ง ทุ นที่เหมาะสมกับตัวเอง มีเ งิ นออมและเ งิ นล ง ทุ นได้เติบโตมากขึ้น และเพียงพอต่อ การใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุขครับ หากบทความนี้เป็นประโยชน์อ ย่ าลืมก ดไ ล ค์ เป็นกำลังใจ และกด แ ช ร์ ให้กับคนที่คุณรักได้อ่ า นกันด้วยนครับ

ที่มา  profession-j55