ในยุคปัจจุบัน 5 อาชีพนี้เรียนจบมา ใครๆก็อย ากชิงตัวให้ทำงานด้วย

จากที่ผ่าน มามักจะได้ยินเ สี ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาหลักสูตรการเรียน ที่จบมาแล้วสามารถทำงานได้เลยหรือ

หรือมีที่รองรับสำหรับสายเรียนที่จบมาโดยตรง เพราะไม่อย ากเจอ กับปัญหาที่ว่า จบมาแล้วหางานทำย าก ไม่มีงานทำ ตกงาน

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกลั วว่าจะตกงานเลยบางอาชีพถึงขั้นบอ กว่าแค่กำลังจะจบ ก็เตรียมทำงานได้เลย

หล า ยๆคน มักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ย ากที่เรียน มาก็ไม่ลองรับเรามาลองดูอาชีพ ที่นำมาฝากกันวันนี้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ

5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว

1 นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าล เป็น ท รั พ ย า ก ร อันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตร วิ ท ย าศ า ส ต ร์และ น วั ต ก ร ร ม ข้ อมูลจากคณะวิ ท ย าศ า ส ต ร์และเท คโ นโ ลยีการตัดสินใจ

ลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำ อ ย่ า ง รอบคอบเพราะหากตัดสินใจพล าดแล้วธุรกิจอาจเจ๊ ง ได้สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้

เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกื อบทุกองค์กรนั่นคือ ข้ อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้ อมูลขนาดใหญ่ Big Data นั้นเองใครเรียนสายนี้ไม่ตกงาน

2 ตำรวจไ ซเ บ อร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพ ก ปื น พร้อมรายได้หลักสิบล้ านต่อปี หลักสูตร น วั ต ก ร ร ม และการแปรรูปทางดิจิทัลจาก วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม จากสถานการณ์ของ โลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหล า ยองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

ถูกเจาะเข้าระบบจากแ ฮ กเ ก อร์เพื่อนำข้ อมูลขององค์กรไปเผยแพร่ หรือสร้างความเ สี ยห า ย ให้กับองค์กรเหล่านั้นจึงเป็นที่มา

ของอาชีพผู้ รั ก ษ า ความปลอ ดภั ย ระบบดิจิทั ล Cyber Securityเพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแ ฮกจากบุคคลภายนอ กนั้นเอง

3 นักเทคโนโลยีชีวภ าพ

ตอบโจทย์พลั งงานลดโล กร้ อน หลักสูตรเทคโ นโ ลยีพลั งงานชีวภาพ และการแปรรูปเ ค มีชี วภ าพจากคณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยี

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศ ไ ท ย คือประเทศแห่งเ ก ษ ต ร ก ร ร ม แต่นอ กจากการผลผลิต ด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนอุ ต ส าห ก ร ร ม การเกษตรนั่นคือ ก ากเหลือทางการเกษตรแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิต เป็นพลั ง งานชีวภาพ

ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลั ง งานดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ อ ย่ า ง มากทั้งต่อภาคอุตสาห กร รม และสภาพแวดล้อมของโลก

4 นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่งนวัต ก ร ร ม อาหาร หลักสูตร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และ น วั ต ก ร ร ม ทางอาหารจากคณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยีนักวิจัยอาหาร ที่มี

ความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านน วั ต ก ร ร ม ย่อมเป็นที่ต้องการ ในอุ ต ส า ห ก ร ร ม อาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโต อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเอง ให้มีความโดดเด่นสำนักงานคณะ ก ร ร ม ก า ร อาหารและ ย า จะเป็น

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้าน น วั ต ก ร ร ม ทางอาหาร ที่สามารถผลักดัน อุ ต ส า ห ก ร ร ม อาหารของ ไ ท ย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

5 วิศวกรสุดล้ำ

พั ฒ น า ย า น ย น ต์ แห่งอนาคต หลักสูตร วิ ศ ว ก ร ร ม เ ท คโ น โ ล ยี ย า น ย น ต์จากคณะวิศว กร รม ศ าสตร์ในอนาคตอันใกล้ ย า น พ า ห น ะ

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน อ ย่ า ง แน่นอนดังนั้น

อาชีพ วิ ศ ว ก ร ย า น ย น ต์ แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ อุ ต ส า ห ก ร รม การผลิต ย า น

พาหนะในยุคใหม่ได้อาชีพ วิ ศ ว ก ร ย า น ย นต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการ

อ ย่ า ง มากจากฐานการผลิตอุตสาห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ ของประเทศ ไ ท ย

ที่มา  horoscopedaily99