ไม่อย ากจนแล้ว จะทำอ ย่ างไร 3 ข้ อนี้ทำได้ห่างจากความจนแน่

ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดมาเติมเต็มให้กับชีวิต ทำให้มนุษย์จึงมีการดิ้นรนหาหนทางเพื่อเติมเต็มส่วนที่ข า ด ทั้งที่มีอยู่แต่กลับไม่พอใจ ต้องการอีกเป็นเหตุที่ทำให้คุณเป็นห นี้ และอาจเป็นแบบนี้ไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้น ทำให้คุณไม่สามารถหลุดพ้นจากความจนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณจงมีความพอ ดีกับตัวเอง พย าย ามยับยั้งชั่งใจ เพื่อไม่ให้ก่อห นี้สินเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ คนจนเกิดจากการที่สร้างห นี้สร้างสินให้กับตัวเองจน มากเกินความสามารถในการใช้คืนได้ เป็นสิ่งกระตุ้นให้คุณทำการกู้เงินนอ กระบบเพิ่ม เพื่อนำมาชำระห นี้ตัวเก่า ทำให้คุณมีห นี้สินที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว และทีนี้คุณจะทำอ ย่ างไร ไม่ให้ห นี้สิน มากขึ้น

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การข าดเป้าหมาย จะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต และทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือนลูกศร ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปล า ยทางที่ตนเองวางไว้ ทำอย่ างไรจึงจะร ว ยทั้งเงินและความสุข เรามี 3 ข้ อแก้จน มาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้ อ แก้จน

1 รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึง การใช้จ่ายอย่ างคนอ ด อย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค าหรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน เท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจน มีร า ค าที่สูงขึ้น

ผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

2 รู้จักออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น สิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือน

แบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20 เปอร์เซน จากรายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ด ให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น

ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย

เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูง

แต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรเลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการซื้ อ กองทุนรวม โดยหลักการเลือ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำ ให้เราซื้ อหุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

3 การหารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอ ด ให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นนำไปขายในที่ทำงานหรือต ามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

บางคนใช้ความสามารถในการทำขน มขาย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงานเพราะมีออเดอร์ เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่า ชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้ อ ที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

ที่มา  kha-yam