10 นิสัยที่ทำให้คุณยังไม่พ้นจากความจน

วันนี้เราจะพามาดูนิสัยพฤติก ร ร มที่ทำให้เรายังจนอยู่ จะมีนิสัยในตัวคุณอยู่บ้างหรือไม่ และถ้ามีจะต้องปรับปรุงตัวอ ย่ างไร เพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครอย ากจะจนไปตลอ ดหรอ กจริงไหม

ความย ากจน เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการห ลี กเ ลี่ ย งและรู้สึกหวาดกลัวหากต้องเผชิญหน้ากับมัน แต่เชื่อหรือไม่ว่านิสัยบางอ ย่ างก็เปรียบเสมือนตัวถ่วงที่คอยฉุ ดรั้งไม่ให้คนหลุดพ้นจากความย ากจนขึ้น มาได้เลย

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความย ากจน คือ การสำรวจตนเองว่ามีนิสัยใดบ้างที่ทำให้ตนเองยังคงย ากจน หากพบนิสัยหรือพฤติก ร ร มที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้ว

ให้สลัดนิสัยหรือพฤติก ร ร มเหล่านั้นทิ้งเ สี ย เชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งจะประสบกับความร่ำร ว ยอ ย่ างแน่นอน มาดูกันดีกว่าว่านิสัยใดบ้างที่ทำให้คุณยังคงจนอยู่จนถึงตอนนี้

1. คิดวันต่อวัน

คนจน มักจะคิดเอาตัวรอ ดไปแค่วันต่อวัน เช่น ทำงานวันนี้ได้เ งิ น มาก็ถือว่าหมดภาระ คิดเพียงแค่ว่าวันนี้มีแต่พรุ่งนี้จะเป็นอ ย่ างไรก็ช่าง ไม่ได้สนใจ ถือว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่อง

ของอนาคตที่ต้องคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะเห็นได้ว่าคนจนไม่มีการวางแผนสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะเป็นการออมเ งิ นสำหรับวัยเกษียณ การออมเ งิ นสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

2. สนใจ แต่ว่าจะนำเ งิ นที่มีไปใช้อ ย่ างไร

คนจนจะสนใจในการนำเ งิ นไปใช้ หรือมองหาหนทางนำเ งิ นไปสร้างความสุขให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวจนเกินความจำเป็น การซื้ อของแบรนด์เนม การกินหรูอยู่สบาย จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าล ดลงและเป็นตัวการที่ทำให้เ งิ นเก็บล ดน้อยลง

3. สนใจ แต่เรื่องของคนอื่น

คนจน มักจะสนใจ แต่เรื่องของคนอื่น การซุบซิบนินทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ใด ๆ ให้กับรายได้ของพวกเขาเลย การสนใจเรื่องของผู้อื่น มากเกินไปจะทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉา

เปรียบเทียบตนเอง จนในที่สุดก็กล า ยเป็นโ ท ษโชคชะต า ต่างกับคนร ว ยที่มักจะสนใจกับเรื่องของตนเอง คิดวิ ธีการนำเ งิ นไปต่อยอ ดและคิดว่าจะนำเ งิ นที่มีไปลงทุนในด้านใด ลงทุนอ ย่ างไรจึงจะร่ำร ว ยมากขึ้นกว่าเดิม

4. ทำงานเพื่อให้ได้เ งิ นค่าจ้างเท่านั้น

คนจน มักจะทำงานเพื่อให้ได้เ งิ นค่าจ้างวันต่อวัน โดยไม่คิดว่าจะทำอ ย่ างไรให้ได้เ งิ น มากขึ้น หรือทำอ ย่ างไรจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะหากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เ งิ นที่

ได้รับจะต้องมากกว่าการทำงานเป็นลูกจ้างอ ย่ างแน่นอน ส่วนใหญ่แล้วคนจนจะไม่กล้า เ สี่ ยง และมักหารายได้จากการใช้แรงงานของตนเอง เพื่อให้อุ่นใจว่าจะมีรายได้แน่นอนทุกวัน

5. มองโลกในแง่ลบ

คนจนส่วน มากมักมองโลกในแง่ลบ ยกตัวอ ย่ างเช่น คนจน มักคิดว่าทำอ ย่ างไรก็ไม่ร ว ยขึ้น มาได้ มีชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเขาเองก็มีศักยภาพเพียงพอ

ในการทำสิ่งต่าง ๆให้ดีขึ้น มาได้ แต่คนจนเหล่านั้น มักติดกับดักทางความคิด มองทุกอ ย่ างเป็น วิ ก ฤ ติ ไม่พย าย ามหาโอกาสให้กับตนเอง เขาจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากความย ากจนได้นั่นเอง

6. ไม่กล้ารับความ เ สี่ ยง

คนจนจะไม่กล้ารับความ เ สี่ ยง เช่น การลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ เพราะพวกเขาคิดว่าการลงทุนคือความไม่แน่นอน ความคิดของพวกเขา

หากได้รับเ งิ นก้อน มาก้อนหนึ่งเขาจะฝากไว้ในบัญชีและใช้เ งิ นก้อนนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดลง ต่างจากคนร ว ยที่มักใช้เ งิ นในการลงทุนที่

แม้จะ เ สี่ ยง แต่ก็คุ้มค่า หากได้รับผลตอบแทนที่มีมากกว่าการฝากเ งิ นในบัญชี โดยก่อนที่จะลงทุน คนร ว ยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

7. ขี้เหนียว

คนจนส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวและไม่ชอบทำบุญ เพราะเขามีแนวคิดที่ว่ากว่าจะได้เ งิ น มาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเพราะอะไรเขาจึงต้องนำเ งิ นไปทำบุญ

แต่จริง ๆ แล้วความคิดนี้นับเป็นความคิดที่ผิ ด เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข ในขณะเดียวกัน หากขี้เหนียวในการทำบุญ หรือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครย ามเมื่อเขาต้องลำบาก บางครั้งการให้ก็อาจนำพาผล ดีหล า ย ๆ ด้าน มาสู่ตัวผู้ให้ แม้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางเ งิ น แต่ก็เป็นการได้รับผลตอบแทนทางใจ

8. ไม่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองสนใจ

คนจนบางคน มีความรู้มากพอทำธุรกิจอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่ง แต่ก็ไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำ ด้วยคนจน มักจะมีความคิดที่ว่า หากทำลงไปแล้วอาจจะสู้คนร ว ยไม่ได้ ด้วยความคิดเช่นนี้

ความฝันของคนจนจึงไม่สามารถกล า ยเป็นความจริงได้ในที่สุด แตกต่างกับคนร ว ยที่ หากสนใจทำสิ่งใดก็จะศึกษาเรื่องนั้นและลงมือทำเลย แม้จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปต ามหวัง แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เก่งกว่าเดิม ให้มีความรอบคอบ ความละเอียดต่อ การทำงาน มากกว่าเดิม

9. ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

คนจนส่วน มากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่และมั่นใจว่าความรู้ที่ตน มีนั้นเพียงพอต่อ การประกอบอาชีพแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถทำได้ตลอ ดทั้งชีวิต

เมื่อโลกยังคงหมุนในทุกๆวินาที ความเปลี่ยนแปลงบนโลกก็ยังคงสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีเช่นกัน ยิ่งหยุดนิ่งกับที่เท่าไรก็ยิ่งวิ่งต ามโลกไม่ทันเท่านั้น

หากต้องการหลุดพ้นจากความย ากจนควรหัน มาสนใจในการเรียนรู้อ ย่ างไม่มีที่สิ้นสุดในแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หนังสือเ สี ยง โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

10. สนใจ แต่การ เ สี่ ยง โชค

คนจนจะสนใจ แต่การ เ สี่ ยง โชค เ สี่ ยง ด ว ง ยกตัวอ ย่ างเช่น การใช้เ งิ นในการซื้ อ ล็ อ ต เ ต อ รี่ การใช้เ งิ นในการเล่น พ นั น บอล ด้วยพวกเขามีความคิดว่าการ พ นั น จะทำให้ร ว ยได้ในสักวันหนึ่ง ซึ่งความคิดนี้นับว่าเป็นความคิดที่ผิ ดอ ย่ างยิ่ง เพราะการ พ นั น แม้จะได้รับเ งิ น มาจำนวน มาก แต่ก็สามารถหมดลงอ ย่ างรวดเร็วเช่นกัน

สิ่งที่คนจนควรมุ่งมั่นคือ การนำเ งิ นเก็บไปลงทุนให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดีกว่าจะนำเ งิ นเหล่านั้นไป เ สี่ ยง โชคที่โอกาสได้รับเ งิ นกลับคืน มาน้อยเกินกว่าจะเรียกว่าการลงทุน

หากสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองได้ด้วยความตั้งใจอ ย่ างแท้จริง พร้อมทั้งมีความขยัน อ ดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย รับรองได้ว่าอนาคตจะหลุดพ้นจากความย ากจนได้อ ย่ างแน่นอน

ที่มา  sabailey