10 ประโยชน์ที่ของการจดทะเบียน ที่ผู้หญิงควรรู้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส กับบทความ 10 ประโยชน์ที่ของการจดทะเบียน ที่ผู้หญิงควรรู้ ไปดูกันว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นดีต่อผู้หญิงอย่ างไรบ้าง

การจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อน มาหลัง ต ามหลักกฎหมายจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย ต่อให้จัดงานแต่งอลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎหมาย หากเกิดเหตุต้องเลิกรากันขึ้น มาท รั พ ย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย

จดทะเบียนสมรสดีอย่ างไร

1 ภรรย าสามารถเลือ กได้ว่าจะใช้น้ำสกุลสามีหรือไม่ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ต ามสะดวกเลย

2 สามีภรรย าที่เป็นช าวต่างช าติ สามารถใช้เอกสา รทะเบียนสมรสขอสิทธิ์ในการใช้สัญช าติไท ยได้

3 หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสีย ชีวิตจากไป ภรรย าหรือสามีมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก

4 เป็นเอกสา รสิทธิ์ที่มีส่วนร่วมในการจัดการสินสมรสได้

5 หากมีฝ่ายใดเสีย ชีวิตในหน้าที่ ภรรย าหรือสามีที่ยังอยู่มีสิทธิ์รับเงิน

6 มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียห า ยจากคนที่ทำให้ภรรย าหรือสามีเสีย ชีวิตได้

7 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอ กใจ มีชู้ สามารถเรียกร้องค่าเสียห า ยได้

8 เด็ กที่เกิดมานั้นถูกต้องต ามกฎหมาย

9 ทะเบียนสมรสนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

10 เป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกกฎหมาย ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวร่วมกัน

เป็นเอกส ารสำคัญมาก ๆ ในทางกฎหมาย เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน เราต่างเห็นกัน มาหล า ยคู่แล้วต่อให้รักกันปานจะกลืนกินแต่พอเลิกกัน มาก็แทบจะแย่งท รั พ ย์สินกัน ซึ่งเรื่องการจัดการท รั พ ย์สินนี้เองถ้ามีทะเบียนสมรสจะสามารถแบ่งกันได้ ถ้าไม่มีก็ชื่อใครของคนนั้นเลย แถมยังใช้ฟ้องชู้ได้อีกด้วย อย่ าลืมว่ากฎหมายไม่เคยสนว่าจะมาก่อนหรือหลัง ไม่มีคำว่าน้อยหรือหลวง มีแต่ว่าใครถือทะเบียนสมรสแค่นั้น

ที่มา krustory