10 ลักษณะของผู้หญิงเก่งสมัยใหม่ ทำงานเลี้ยงตัวเอง มีเสน่ห์กว่าใคร

ปัจจุบันนี้การที่ผู้หญิงออ กไปทำงานนอ กบ้านเหมือนอย่ างผู้ช ายอาจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้ว และบางทีการทำงานของผู้หญิงบ้างคนก็อาจจะเก่งกว่าผู้ช ายซะอีก วันนี้เราก็จะพาสาวๆที่อย ากทำงานเก่งไปเรียนรู้การสร้างตัวเองให้เก่ง เพื่อความสุขของตัวเองและคนในครอบครัวกับบทความ 10 ลักษณะของผู้หญิงเก่งสมัยใหม่ ทำงานเลี้ยงตัวเอง มีเสน่ห์กว่าใคร ไปดูกันว่าผู้หญิงเก่ง เธอมักจะเป็นคนอย่ างไร

1 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือ กันแบ่งปั นความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแทงว่าร้ า ยคนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิ

2 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ช ายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช ายมากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช าแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3 พวกเธอหาเงินเก่ง

และบริหารเงินเป็นคงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนอ กจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อข า ยของออนไลน์ นอ กจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

4 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือ กว่าเสียอีก ทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

5 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออ กทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

6 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่าน มาผู้หญิงที่เก่งอย่ าง เชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊คเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่รายชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าวรายวันไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

8 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอนเพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่ างช าญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

9 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช ายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ช ายต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเอง

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ช ายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ช ายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

สรุป ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกันอย่ างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า… ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อย่ างแน่นอนผม

ที่มา l e a d e r w i n g s, f o r l i f e t h