10 ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริง ดูก็รู้ไม่สร้างภาพ

เคยสงสัยไหมเวลาเราคบเพื่อนหรือเข้าสังคม แล้วมีคนพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ แล้วสงสัยไหมว่าเขาพูดจริงหรือเขารู้จริงหรือเปล่า เพราะสังคมในปัจจุบันนี้ดูย ากจริงๆ ว่าใครแกล้งรู้หรือสร้างภาพว่าตัวเองรู้ ดังนั้นวันนี้เราจะพามาดู 10 ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริง ไม่สร้างภาพ จะเป็นแบบไหนไปดูเลย

1.ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความ สามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ได้เสมอคนเก่ง และฉลาดมักเก่ง ในการ จูงใจผู้คนให้คล้อย ต ามในแนวทางและความคิด ของเขาไม่จำเป็น ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ

2.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมากเพราะ รู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดใน เชิงลบและ ไม่สร้างสรรค์

3. ไม่ใช้ S o c i al M e d i a ตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และ ส่งต่อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ตลอ ด 24 ชั่ ว โมงคนเก่ง มักจะเลือ กเสพ แต่ข้ อมูล ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เสพ ข้ อมูล ดี ๆ ที่เขาคัดสรร มาอย่ างดีแล้ว

4. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่า อาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่ง มักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาสโดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไป ข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

5.กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิต ก็ต ามคนเก่ง และฉลาด ในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

6. อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจาก สถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันติ ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่าง หากที่ดีจะทำ ให้เราเติบโต ได้เร็วกว่า

7. รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจ กับความสามารถ ของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง คนรอบข้างไม่ตัดสิน คนอื่น ด้วยมุมมอง

ของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบ ความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเขา จะมีเวลาดีใจไม่นานเพราะความสำเร็จนั้น เป็นอ ดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ ดีขึ้นต่อไป และนับถือจากความรู้ความสามารถวิ ธีคิด และการกระทำ ที่เป็นเสมือน กระบอ กเ สี ยง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8.ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเ จ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้ การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและ เมื่อถึงเวลาที่เกิด ปัญหาเขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึก โ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพลาดแต่ให้โอกาสคำ แนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้ นสะท้อนความผิ ด ของตนเองให้เกิด การยอมรับ และพัฒนาตนเอง

10.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิ ภาพมีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่ กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เช่นกัน เมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลา สร้างความสุข การผ่อนคล า ย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

ที่มา  khoddeeja