10 ลักษณะนิสัยที่ทำให้คุณเป็น คนร่ำร ว ย ในอนาคตด้วยตัวเองได้

ใครๆก็อย ากเป็นคนร่ำร ว ยกันทั้งนั้น แต่สำหรับคนที่ร ว ยกว่าเขาจะมายืนจุดที่ร ว ยได้ ทุกคนรู้หรือไม่ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องย าก ทุกคนสามารถเป็นคนร ว ยได้

หล า ยคน มีความใฝ่ฝันที่ อ ย า ก จะเป็น คนร่ำร ว ย ในอนาคต จึงมีการวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองต่าง ๆ มากมายว่าจะต้องทำอ ย่ างไร แต่ก็มีบ้างที่บางคนเมื่อเริ่มทำงานเก็บเ งิ นแล้ว

แต่มีหลักการใช้จ่ายที่ไม่เป็นสัดส่วนก็อาจจะเกิดการล้มเหลวได้ ซึ่งในบทความของเราวันนี้ จะมาพูดถึงอุปนิสัยทำให้คุณเป็น คนร่ำร ว ย ได้ในอนาคต โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งพิงคนอื่นเลย ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่น่าสนใจดังนี้

1. มุ่งมั่นสร้างฐานะตัวเองด้วยมือเปล่า

คือไม่หวังพึ่งเ งิ นจากพ่อแม่ เ งิ นจากม ร ด ก เพราะเ งิ นเหล่านั้นเป็นเ งิ นที่พ่อแม่ให้เรามาด้วยความเสน่หา หากนำเ งิ นเหล่านั้น มาใช้และว่างแผนไม่ดี เ งิ นนั้นก็อาจจะหมดได้เร็ว

แต่ถ้าหากเริ่มต้นจากการเก็บเ งิ นด้วยตัวเอง เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์ โอกาสประสบความสำเร็จก็จะง่ายกว่า เพราะเราเองก็จะรู้จักค่าของเ งิ น และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

2. ใช้ให้น้อยว่าที่หาได้

เป็นลักษณะนิสัยของคนร ว ยที่ดี คือ เมื่อหาเ งิ น มาได้มาก หากเรามีวินัยในการใช้จ่ายก็จะช่วยให้มีเ งิ นเก็บมากขึ้น ช่วยสร้างฐานะให้เร็วยิ่งขึ้น เช่น หากหนึ่งวันหาเ งิ น

มาได้ 1,000 บ า ท หากเราจ่ายหมดไป1,000 บ า ทเท่ากับว่าวันนี้ทำงาน มาแล้วสูญเปล่า แต่หากเราใช้เ งิ นก้อนนี้เพียง 300 บ า ท ก็จะทำให้มีเ งิ นเหลือเก็บอีก 700 บ า ท

3. การให้ความสำคัญทางอิสรภาพทางการเ งิ น มากกว่าฐานะทางสังคม

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนิยมทำกันคือ จะยกเอาฐานะของตัวเองมาเปรียบเทียบกับใครก็ไม่รู้และสร้างความกดดันให้กับตัวเองต้องสร้างโน่นสร้างนี้ เพื่อเอามาบ่ง

บอ กว่าตัวเองก็ร ว ยเช่นกัน ซึ่งต่างจากเ ศ ร ษ ฐีที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่เอาคำพูดของคนอื่น มาสนใจ มีพอ กินพอใช้และไม่สร้างห นี้สิน มาเป็นปัญหาฉุดรั้งการใช้ชีวิตของตัวเอง

4. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

เรามักจะเห็นบรรดาเ ศ ร ษ ฐีที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะเห็นได้ว่า เส้นทางความร่ำร ว ยของคนเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากการที่เขามีเป้าหมายแล้วเดินต ามเป้าหมายนั้นอ ย่ างชัดเจน

เช่น เป้าหมายของเขาคือ อ ย า ก มีธุรกิจและทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ จากนั้นเขาก็ใช้ความขยันความ พ ย า ย า มในการเดินไปหาเป้าหมายของเขา ซึ่งพนักงานประจำ อ ย่ าเรา ๆ ก็สามารถวางเป้าหมายอ ย่ างนั้นได้เช่นกัน

5. เลือ กอาชีพที่ใช่

เป็นลักษณะนิสัยที่คนร ว ยหล า ยคนประสบความสำเร็จมาแล้วคือ เขาจะเลือ กอาชีพที่เขาคิดว่าทำได้ดีที่สุดนั้น มาทำ เพื่อที่ตัวเองจะได้ทำมันออ กมาได้ดี เช่น หากคุณเป็นคนชอบซ่อมรถ ก็เลือ กเปิดอู่ซ่อมรถ และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการซ่อมรถให้ดี เมื่อเราทำได้ดีสิ่งที่ต ามมาคือลูกค้าที่มาใช้บริการ

และสร้างร า ยได้ให้กับเรา ซึ่งค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากคนเราในสมัยนี้ ที่เลือ กทำงานในสิ่งที่นิยม เช่น เห็นเขาเปิดร้านกาแฟแล้วรุ่งก็แห่กันไปเปิดร้านกาแฟเป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้ทำเท่าไรก็ไม่น่าจะร ว ย

6. ทุ่มเทเวลาในการวางแผนสร้างตัวเอง

คือเราจะเห็นตัวอ ย่ างเ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้จะใช้เวลาที่ทำงานและเวลาว่างคิดในเรื่องของการ ข ย า ย กิจการ วางแผนทำอ ย่ างไรให้เ งิ นของตัวเองนั้นงอ กเงยไปได้อีก

จึงเป็นเหตุผลให้คนที่ร ว ยก็ร ว ยยิ่งขึ้น ซึ่งจะค่อนข้างต่างจากคนธรรมดาคือ เขาจะใช้เวลาที่มีคิดถึงเรื่องการใช้เ งิ น การพักผ่อน และมักจะอ้างเรื่องการสร้างตัวเองเสมอว่า ไม่มีเวลา

7. สร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูกหลาน

การที่เป็นเ ศ ร ษ ฐีนั้น มักจะมีคนให้ความสำคัญ และ อ ย า ก ให้เราเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ของเขา แต่ในทางที่ดีกว่านั้น เราเองควรสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูกหลาน เพื่อที่ให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมารอ ขอใช้เ งิ นเราอ ย่ างเดียว

8. การ แ บ่ งปั น

หากมีเ งิ นแล้วใช้จ่ายแต่พียงผู้เดียวก็ดูจะแล้งน้ำใจเกินไป เรามักจะเห็นเ ศ ร ษ ฐีในเมืองไทยหล า ยท่านที่นำเ งิ นส่วนหนึ่งของตัวเองไป บ ริ จ า ค ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ ย า ก ไ ร้ เพราะเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วนั้นเป็นสิ่งทีมากแล้วควร แ บ่ ง ให้กับผู้อื่นบ้าง

9. มีการต่อยอ ดอยู่เสมอ

คือ ถึงแม้ว่าตัวเองจะร่ำร ว ยเป็น มหาเ ศ ร ษ ฐีแล้ว แต่ลักษณะที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอ ย่ างนั้น เราจะเห็นว่าคนร ว ยมักจะคิดทำที่ไม่เหมือนคนอื่นคือ การนำเ งิ นที่มีนั้นไป ล ง ทุ น ต่อยอ ดให้มีเ งิ นเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

10. หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

เป็นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจนิยมทำเพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ล้าสมัยและไม่มีความรู้ แต่เขาจะ พ ย า ย า ม หาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้น และสามารถใช้ความเก่งที่มีนั้นไปประยุคใช้ในการทำให้งานของเขางอ กเงยได้ ซึ่งค่อนข้างต่างจากคนทั่วไปที่

ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เ สี ยเวลานั่นเอง นี่เป็น10ลักษณะนิสัยที่ หากคุณลองปฏิบัติแล้วนั้น รับรองว่าในไม่ช้าคุณก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ต้องมีปัญหาทางด้านการเ งิ น อีกต่อไป

ที่มา  sabailey