10 วิ ธีวางตัวให้คนที่ทำงานนับถือ เชื่อใจยอมรับในตัวเรา

การที่เราต้องอยู่ร่วมในสังคม ไม่ว่าจะในหน้าที่การงาน ครอบครัว เพื่อน เราต่างก็ต้องการที่อย ากจะให้คนรอบข้างเรานั้นยอมรับในตัวเรา เชื่อใจ นับถือ วันนี้เราจึงจะพาทุกคน มาดูกันว่า วางตัวแบบไหนถึงจะให้เป็นที่ยอมรับ คนเชื่อใจเราได้

คนเราทุกคนเกิดมา ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และเมื่อถึงเวลาหนึ่ง ที่เข้าสู่วัยทำงาน ก็ต้องทำออ กมาให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็ต ามบนโลกใบนี้ ซึ่งการทำงานในทุกวันนี้

คนทำงานทุกคนต้องการให้ตนเองนั้น เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า หรือลูกน้อง เพื่อความสำเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้น วันนี้จึงมี 10 นิสัยในการทำงาน ที่ทำให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ มาฝากคนทำงานกันค่ะ

1. การรั ก ษ าคำพูด

สิ่งที่คนเรามักจะทำก็คือ รับปากไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลัง ว่าทำไมถึงทำไม่ได้อ ย่ างที่รับปากไว้ พฤติก ร ร มลักษณะนี้ มีแต่จะทำให้ตัวเราหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆ การไม่รั ก ษ าคำพูด

พูดอ ย่ างแล้วทำอีกอ ย่ าง ทำไม่ได้อ ย่ างที่พูด สิ่งนั้น มันก็เหมือนกับการหักหลัง แทงข้างหลัง และทำล า ยความคาดหวังของอีกฝ่าย ดังนั้น คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดอะไรออ กไป

การได้พูดออ กไป ก็เหมือนเช่นการให้คำสัญญา ถ้าทำได้ก็บอ กว่าทำได้ และถ้าอะไรทำไม่ได้ ก็บอ กว่าทำไม่ได้ อ ย่ าเพียงแต่ทำให้อีกฝั่งพอใจชั่ วคราว แล้วมาผิ ดหวังในภายหลัง ข้ อนี้ขอให้ยึดหลักความเป็นจริงเข้าไว้

2. มีกาลเทศะและสัมมาคารวะ

เป็นคนที่รู้อะไรควร อะไรไม่ควร และมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ เข้าใจและปฏิบัติมารย าทแบบไทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณละทิ้งความคิด และตัวตนของตน เมื่อเจอข้ อขัดแย้งต่างๆ แต่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณ อ ย่ างตรงไปตรงมา แบบมีมารย าทและถูกกาลเทศะ

3. อ ย่ าเอาเปรียบคนอื่น

คนเราควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเ สี ยก่อน จะได้ชื่อว่าน่านับถือ ก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นทำอะไร ก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆ เพราะการขอความช่วยเหลือบางครั้ง คือ การเพิ่มงานให้กับอีกฝ่าย ซึ่งถ้าเขา

ไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมแล้วล่ะก็ เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าการขอร้องนั้นคือ การเอาเปรียบพวกเขาได้ง่ายๆ ดังนั้น ตัวเราเองก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือของเรา ให้เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างได้ไม่ย ากค่ะ ลองนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอ ย่ างแน่นอนค่ะ

4. สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทั้งเรื่องภายนอ ก อ ย่ างเรื่องการแต่งตัว ที่ควรเป็นไปต ามระเบียบของงาน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในคือ ไม่ควรมีกิริย าวอ กแวก พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด และไม่ทำตัวต ามสบายมากจนเกินไป

5. ช่วยเหลือคนอื่น

นอ กจากการทำงานต ามหน้าที่ของตัวเองอ ย่ างเต็มที่แล้ว การมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานด้วยกัน นอ กจากจะทำให้ผู้อื่น มองคุณในด้านบวกแล้ว เขายังเชื่อถือในความรักงาน และน้ำใจที่ดีของคุณอีกด้วย

6. ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงาน

หล า ยๆ ครั้งที่เรามักจะเจอ กับปัญหาเรื่องอคติระหว่างกัน จนทำให้หล า ยๆ คนไม่เป็นอันทำงาน ประเภทคนนี้ไม่ชอบกับคนนั้น การใช้อคติในการทำงาน ใช้หน้าที่ตัวเองในการกลั่นแกล้งหรือ กดดันคนอื่น ซึ่งนั่นจะทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานจริงๆ แต่อ ย่ างใด การพย าย ามทำร้ า ยคนอื่นในที่ทำงาน ผ่านการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย

7. ไม่นินทาผู้อื่น

การนินทาผู้อื่น พูดไม่ดีลับหลัง การพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี โดยที่คนที่เราพูดถึงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นด้วย การทำพฤติก ร ร มแบบนี้ คนที่ฟังเราอาจจะรับฟังอ ย่ างดี แต่ในใจเขาอาจรู้ธาตุแท้และคิดว่า ขนาดคนอื่นยังโดนนินทา แสดงว่าเราเองก็คงจะต้องถูกคนนี้ นินทากับคนอื่นเช่นกัน เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ความเชื่อถือที่มีต่อคนๆ นี้ก็จะลดลง

8. การตรงต่อเวลา รั ก ษ าเวลา

เรื่องของเวลานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก การข า ดงาน การเข้าประชุมสาย การไม่ไปต ามนัด การส่งงานล่าช้า เรื่องเหล่านี้ล้วนทำให้ตัวเราข า ดความน่าเชื่อถือ ยิ่งทำบ่อยเท่าไร ยิ่งมากเท่านั้น การที่คุณไปช้ากว่าคนอื่น

ที่ได้นัดหมายกันแล้วนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ต าม นั่นหมายถึง การที่เราทำให้อีกฝั่งต้องรอ และทำให้อีกฝั่ง รู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเลย แต่ในทางกลับกัน การที่เราไปตรงต่อเวลา หรือรั ก ษ าเวลาได้ดี ก็จะทำให้ใครๆ อย ากทำงานร่วมกับเรา เพราะอ ย่ างน้อย ในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอ ย่ างเวลานั้น พวกเขาก็สามารถเชื่อใจคุณได้

9. กล้ารับผิ ดชอบ

คนบางประเภทที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ และมองว่าความผิ ดพลาดไม่ใช่สาเหตุมาจากตัวเอง พย าย ามหาเหตุผล โยนความผิ ดให้ผู้อื่น การกระทำเช่นนี้ทำให้หล า ยๆ คน ไม่อย ากทำงานด้วย เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้า

จะโดนปัดความรับผิ ดชอบใส่เมื่อไร แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้น มา แล้วเราไม่ได้เอาแต่หาข้ ออ้างหรือข้ อแก้ตัว แต่ยอมรับยืดอ กรับผิ ดชอบ และฟังคำวิจารณ์ต่างๆ อ ย่ างน้อยมันก็ทำให้คนที่ทำงานร่วมกัน มองเห็นว่า คุณไม่ได้หนีปัญหาแต่อ ย่ างใด

10. ไม่เลือ กปฏิบัติ

บางคนที่ชอบประจบประแจง เ ลี ยแข้งเ ลี ยขาเจ้านาย พูดคำหวานๆ กับคนที่มีประโยชน์ จะทำให้ผู้อื่น รวมถึงคนที่คนกำลังประจบด้วยนั้น มองว่าคุณไม่จริงใจ ไม่น่าเชื่อถือ คิดแต่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น ควรทำแต่พองาม และจงทำดีต่อทุกคนอ ย่ าง เสมอ กันอ ย่ าเลือ กปฏิบัติ

ที่มา  feelingdd