10 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่งขึ้นในทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน กับบทความ 10 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่งขึ้นในทุกวัน ไปดูกันว่าเราต้องเริ่มทำอะไรบ้าง เพื่อความสุขของเรา

1 อ่ า น เรื่องราวแปลกใหม่

เทคโ นโ ล ยีทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้ง่ายขึ้น แต่อย่ างไรก็ต าม คุณไม่ควรใช้เวลาทั้งวันในการเลื่อนดูภาพและเรื่องราวต่างๆ ใน เฟ สบุ ค ในทางกลับกัน คุณควรใช้แอ พลิเ คชั่ นที่มีประโยชน์ นอ กจากนี้ คุณไม่ควร อ่ า น ข่าวในเว็ บไซ ต์เดิมๆลองเปลี่ย น มา อ่ า น บทความที่แสดงความคิดเห็น ในมุมที่แตกต่าง ที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกทัศน์ และอาจเปลี่ย นแป ล งชีวิตของคุณได้ทั้งนี้ การ อ่ า น เพื่อความบันเทิงก็มีประโยชน์เช่นกันเช่น ช่วยให้คุณ มีจิตใจที่กร ะชุ่ มกร ะช ว ยและผลั กดั นให้คุณก้าวไปข้างหน้า

2 แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น

โ ซเชีย ลมีเดี ย เช่น ทวิ ตเตอ ร์ หรือ เฟ สบุ ค ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่ อ สา ร กับบุคคลอื่นๆได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ คุณควรใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิดเห็น กับบุคคลที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมีความคิดและมุมมองใหม่ๆ ทั้งยังช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ อีกด้วย

3 แบ่งปันและถ่ายทอ ดความรู้

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความสำคัญมาก แต่การแบ่งปันและถ่ายทอ ดความรู้นั้น มีความสำคัญมากกว่า การ แ ช ร์ เรื่องราวที่น่าสนใจผ่านทาง เ ฟ ส บุ คหรือ การเล่าเรื่องด้วยการลงรูปถ่ายต่างๆ สามารถช่วยถ่า ยทอ ด เนื้ อ หาสาระ ความคิด รวมถึงอาร ม ณ์ความรู้สึกของคุณไปยังผู้อื่นได้เช่น เพื่อนครอบครัว หรือ แม้แต่คนที่ไม่รู้จัก และสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่าย หรือพบกับมิตรภาพที่ดีมากมาย

4 เล่นเกมส์แทนการดูโทรทัศน์

การเล่นเกมส์ เช่นปริศนาครอ สเวิร์ดทา ยคำ หรือวีดีโอเกมส์ ล้วน มีประโยชน์มากกว่าการดูโทรทัศน์ เกมส์เหล่านี้ทำให้สมอ งของคุณได้ใช้ความคิด ตลอ ดเวลาและทำให้ฝึกความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการ แก้ปัญหาซึ่งจำเป็นต่อ การดำรงชีวิตในด้านต่างๆ

5 ทำในสิ่งที่คุณกลัว และไม่เคยทำ

เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกประหม่าและกลัว เพราะสิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความกล้าและแข็ งแก ร่ งมากขึ้น กล่าวคือ หากคุณสามารถทล า ยกำแพงความกลัวได้ คุณจะพบว่าตัวคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด ในช่วงแรกที่คุณลองทำสิ่งที่แปลกใหม่นั้น คุณอาจเริ่มทำกับกลุ่มเล็กๆหรือ กลุ่มที่มีความสนิทสน มก่อน แล้วค่อยๆ ข ย า ย วงกว้างมากขึ้น เช่น หากคุณเริ่มเล่นกีต าร์เพลงใหม่ ให้คุณลองเล่นให้เพื่อนกลุ่มเล็กๆฟังก่อนจากนั้นก็เล่นให้เพื่อนร่วมงานฟัง จนกระทั่งเล่นต่อหน้ากลุ่มคนจำนวน มากที่คุณไม่รู้จัก เป็นต้น

6 ตั้งคำถามและหาคำตอบอยู่เสมอ

ตอนเด็กๆ เรามักสงสัยถึงสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ บางครั้งเราตั้งคำถามบ้ าๆบ อๆ กับพ่อแม่ เช่น ทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้า ทำไมสุนั ขเห่าโฮ่งๆ ทำไมแมวร้อง เหมียวๆแต่เมื่อเราเติบโตขึ้น เราวุ่ นว า ยกับชีวิตมากขึ้น จนทำให้ความสนใจใคร่รู้ เกี่ยวกับโลกและสิ่งรอบตัวหา ยไปแต่ทว่า เราควรรั ก ษ า จินตนาการ เหล่านั้นไว้โดยการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่ างสม่ำเสมอ คุณอาจจดบันทึกความคิดหรือสิ่งที่ผุดขึ้น มาในหัวและเมื่อคุณถึงบ้าน คุณควรค้นหาคำตอบต่างๆ ที่คุณได้จดเอาไว้ แม้ว่าความรู้ที่คุณได้รับจะไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณโดยตรง แต่อย่ างน้อยการแสวงหาความรู้จากความสนใจเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถนำคุณไปสู่การค้นพบงานอ ดิเรกของชีวิต

7 ใช้เวลาในการ พักผ่อน หย่ อ นใจ

สมอ ง และร่างกาย ของคุณต้องการการ พั กผ่อน ทุกวัน คุณควร นอน หลั บ วันละ 7 – 8 ชม. นอ กจากนี้ คุณควรมีเวลา พักผ่อนหย่ อ นใจโดยปราศจากสิ่ง ก ร ะ ตุ้ น ภายนอ กที่คอยรบกวนคุณ เช่น การนั่งสมาธิ โดยที่คุณอาจใช้เวลา 10 นาทีในการนั่งสมาธิก่อนนอนวิธีการนี้จะช่วยให้คุณ น อนหลั บ ได้ง่ายขึ้น และถ้าหากคุณทำตอนตื่นนอน จะทำให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่ างสดใสหรือหากคุณนั่งสมาธิตอนกลางวันคุณก็จะมีพลังในการทำงาน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจสัปหงกตอนบ่าย 2 โมง

8 รับประทาน อาหา ร ที่มีประโยชน์

การรับประทาน อาหา ร ที่มีประโยชน์จะทำให้คุณมีพลังและสามารถทำกิจก ร ร มต่างๆ ได้อย่ างเต็มที่ดังนั้น คุณควรที่จะรับประทาน อาหา รที่มีประโยชน์ ในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์เพื่อที่จะมี สุข ภาพร่างกา ย ที่แข็ งแ ร งสมบูรณ์ และสามารถสร้ า งส รร ค์สิ่งดีๆ ให้กับชีวิต

9 ออ กกำลังก า ย

นอ กเหนือจากการรับประทานอ าหา รที่มีประโยชน์ การออ กกำลั งก า ย ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ สุขภา พ ร่างกา ย ของคุณแข็ งแร งสมบูรณ์เพราะถ้าหาก ร่า งกา ย ของคุณป่ว ย มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณด้วย ดังนั้น คุณควรออ กกำลั งกา ย อย่ างเป็นประจำ โดยอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆของวันหรือหากคุณ ไม่มีเวลามากพอ คุณอาจจะออ กกำลั งกา ยง่ายๆ ในการดำรงชีวิตเช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ หรือ การเดินระยะไกลจากที่จอ ดรถมาถึงออฟฟิศที่ทำงาน เป็นต้น

10 ประยุกต์ใช้ความรู้

หากคุณ อ่ า น บทความให้คำแนะนำเรื่องหนึ่ง แต่คุณไม่นำเท คนิ คหรือความรู้มาใช้ ก็เท่ากับว่าคุณเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ คุณก็ควรที่จะประยุกต์ใช้มันด้วย ยกตัวอย่ างเช่น ถ้าคุณเล่นกีต าร์ และได้ อ่ า น บทความเกี่ยวกับทฤษฎีทางดนตรี คุณก็ควรที่จะนำความรู้ที่คุณได้มา ปร ะ ยุ ก ต์ใช้ในการเล่นกีต าร์ของคุณ นอ กจากนี้ การที่คุณถามตัวเองก่อนที่จะเรียนรู้ว่า ‘จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ างไร’จะเป็นการกระ ตุ้ น ให้คุณมีเป้ าหม า ยในการเรียนรู้และช่วยให้คุณเกิ ดแรงบันดาลใจที่จะปร ะ ยุ ก ต์ใช้ความรู้ที่ได้ในชีวิตจริงมากขึ้น

ที่มา c h e e c h o n g r u a y, f a h h s a i