10 วิ ธีเปลี่ยนเป็นคนรู้จักรักตัวเอง เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรักตัวเอง และเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง กับบทความ 10 วิ ธีเปลี่ยนเป็นคนรู้จักรักตัวเอง เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง ไปดูกันว่าต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตมีความสุข

1 เริ่มบอ กรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศ ษขนาดไหน คุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออ กมาคือภาพที่ ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงการผิดหวังในตัวผู้อื่น มักจะสะท้อนความผิ ดหวังของตัวเองออ กมาด้วย ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออ กว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

2 จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือ กทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

3 จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือ การละทิ้งความสมบู รณ์แบบและหัน มาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริง สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือ การกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผล มาจากการยอมรับในกระบวนการ ของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

4 ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ด พล าดที่ยังไม่ได้เกิ ดขึ้น

การประสบความสำเร็จในระยะย าวบางครั้งคุณก็ต้องล้ มเ ห ล วบ้าง ดังนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลั วที่จะตัดสินใจผิ ดพล าดมาฉุ ดรั้ งความคิดของคุณไว้

5 อภั ยให้กับความผิ ด พล าดของตัวเองในอ ดีต

บางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิ ดพ ลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแ ย่แต่หมายความว่าคุณ คือมนุ ษย์ธรรมดานี่แหละเลิ กสนใจอ ดีตเพราะมันผ่าน มาแล้ว จงให้อภั ยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

6 คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จงเตื อนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำต ามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญ าตเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างจาก คนอื่นด้วยเพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญ าต

7 ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่ งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

8 เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณ

อย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณจงรู้คุณค่าในตัวเอง เมื่อคุณทุ่ มเ ทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแ พ้เพื่อนที่ดีควรให้แ รง ผลักดันกำลังใจ และเคารพคุณ การมีเพื่ อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆ นะจำไว้

9 ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้ โลกภายนอ กยังมีโอกาสดีๆ รอคุณอยู่

10 จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหล า ยคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้

ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บป ว ดความโ ก ร ธและความ เหนื่ อยล้ าในการผลั กดั นตัวเองไปข้างหน้า เพราะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

ที่มา v e r r y s m i l e j u n g, k h o b j a i n a  s