10 สาเหตุที่คนจี นทำมาหากิน ค้าข า ยเก่ง สอนลูกหลานให้สร้างความมั่งคงได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สาเหตุที่คนจี นนั้นสอนลูกหลานให้ทำมาหากินเก่ง และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของตัวเองได้ กับบทความ 10 สาเหตุที่คนจี นทำมาหากิน ค้าข า ยเก่ง สอนลูกหลานให้สร้างความมั่งคงได้ ไปดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้คนจี น มีชีวิตที่สุขสบาย

คนจี นได้ชื่อว่าเป็นชนช าติที่ค้าข า ยเก่งมาก มีตัวอย่ างคนจี น มากมายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในและนอ กประเทศ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือตัวอย่ างที่ชัดเจนสุด นอ กจากนี้ยังมีผลสำรวจที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจี นกว่า 3 ล้านคน ที่มีสินท รั พ ย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ ประมาณ 1 ล้านคน มีสินท รั พ ย์เกิน 50 ล้านบาท

โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40 – 50 ปี ในเมืองไ ท ยเองก็มีคนไ ท ยเชื้อสายจี น ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวน มาก เชื่อว่าคนไ ท ยแท้ๆ ทั้งหลาย คงคิดคล้ายกันว่า ทำไมคนเหล่านี้ถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำร ว ย ที่สำคัญร ว ยแบบต่อเนื่อง ร ว ยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไ ท ยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่า ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง คนไ ท ยก็จะมี 2 จำพวก คือ เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ อย ากทำต าม กับอีกพวกที่รู้แล้ว แต่ไม่สนใจ

1 คนจี นรู้จักกระจายความเสี่ยง

เราจะเห็นว่า คนจี นที่เป็นนักธุรกิจ ไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความเสี่ยง ไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น อสังหาริมท รั พ ย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุน หรือขย ายกิจการในต่างประเทศ หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นอยู่

2 ยึดมั่นเรื่องการค้าข า ย

คนเชื้อสายจี นส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าข า ย หรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจี นอพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ต าม มักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าข า ย ด้วยคนจี นเชื่อว่า การค้าข า ยคือ การลงทุนที่ดีที่สุด

3 คนจี นรั ก ษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการ งานอะไร คนจี นจะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือ สัจจะในการทำงานหรือ การดำรงชีวิต การรั ก ษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต ที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำร ว ย

4 ขยัน ประหยัด อ ดทน เหมือน มดงาน

ความร่ำร ว ยของคนจี นนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมทำงานและพัฒนาตัวเอง อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อ ดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็ว สำหรับเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอ ด ถึงแม้จะร่ำร ว ยมหาศาลแล้วก็ต าม

5 ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจี นถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหก ร ร ม โดยมีคติว่า ‘ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว’ ความขยันในการคิด และค้นหาสินค้ามาข า ยก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้า ที่ทำให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

6 รู้จักต่อยอ ดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ช าวจี นไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อย่ าง C P ที่ดึงเอาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาลงทุนในประเทศไ ท ย เปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเมืองไ ท ยอย่ างสิ้นเชิง นั่นคือ หนึ่งในการต่อยอ ดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

7 คนจี นสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจี นขย ายใหญ่โต เพราะเขาจะสอนลูกหลานว่า เมื่อมีเงิน อย่ าไปใช้ฟุ่มเฟือย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย การขย ายธุรกิจแบบจี น ใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจ เขาก็จะยังไม่ลงทุนขย าย

8 ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจี น มักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อย ไม่เน้นเร่งรัดรวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด อีกทั้งการขย ายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่ แบบไม่งอ กเงย คล้ายกับเป็นการ ทำลายตัวเอง มากกว่าที่จะเรียกว่า เติบโต

9 ไม่จำเป็น อย่ ามีห นี้สูญ

เราจะเห็นต ามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไ ท ยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่า ‘จ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง’ นั่นคือลักษณะของการค้าแบบจี น ที่ไม่ต้องการให้เกิดห นี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อหรือเงินผ่อน คนจี นเชื่อว่า การเป็นห นี้ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิม และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

10 เทคนิคซื้ อเมื่ออิ่ม ข า ยเมื่อหิว

คนจี นส่วนใหญ่ มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้า คือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่า คนจี น มักคิดโน่นทำนี่ออ กมาข า ย ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจข า ยไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหา เพราะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้น มักย ากเสมอ คนจี นจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อม ว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่นของคนจี น ที่ทำให้ร่ำร ว ยคือ คิดแล้วทำ ทำอย่ างตั้งใจ ขย ายธุรกิจอย่ างเป็นระบบ คนไ ท ยหลายคน ก็มีไอเดียธุรกิจที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำ ด้วยความกลัวต่างๆ นานา เช่น กลัวข า ดทุน กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นห นี้ ซึ่งความกลัวนี้ ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออ กจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนร ว ย คือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้ร ว ยเร็ว ร ว ยทน ร ว ยนาน

ที่มา T h a i S M E s C e n t e r, a a n p l e a r n