10 แนวคิดสร้างนิสัยติดตัวให้มีเ งิ นเก็บ มีเ งิ นใช้เมื่อแก่ตัวไป

ทุกคนไม่ว่าใครก็อย ากมีฐานะที่ดีขึ้น แต่การที่เราจะพลิกตัวเองให้มีฐานะดีขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหล า ยๆอ ย่ าง ทั้งเรื่องความคิด การลงมือทำ การหาความรู้ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่การสร้างตัวของเราได้

ยุคนี้เราจะมารอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้นะ คนอื่นเขาก็มีภาระเหมือนกัน หวังพึ่งแต่ลูกคงไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของเ งิ นๆ ทอง ๆ เราต้องรู้จักวางแผน การใช้จ่าย และวันนี้เราจะพาคุณมาสร้างนิสัยติดตัวให้มีเ งิ นเก็บกัน สำหรับใช้จ่าย เมื่อแก่ตัวไปแล้ว

1. คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้นแหละ

เพราะการใช้ชีวิต อยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ ที่พากันไปเที่ยวสังสรรค์ สุดท้ายแล้ว เรานี่แหละก็หลงติดไปด้วย แต่ถ้าเราคบเพื่อนกลุ่มนักล งทุนวัน ๆ พวกเขาก็ชวนกันคุยแต่เรื่อง การออมการลงทุ น ซึ่งแน่นอน มันจะช่วยให้เรามีกิน มากกว่าเดิม

2. ทำบัญชี รายจ่าย-รายรับ

จะบอ กว่า วิ ธีนี้มีประโยชน์อย่ างมากเชียวล่ะ สำหรับใครที่ชอบ มีคำถามว่า เ งิ นเราห า ยไปไหน จ่ายไปเพราะอะไร กับสิ่งไหนบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบที่ดี เพราะทำให้เรา รู้การเคลื่อนไหวของเ งิ น เราจะได้จัดการเ งิ นของเราได้ถูก

3. การเป็นคนขยันขันแข็ง

พย าย ามหารายได้เพื่อ กระจ ายความเสี่ ยงโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง พนักงานออฟฟิ ศที่ทำงานประจำ ที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีความเสี่ ยงจากการถูกปล ดจากงาน แบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัว เราจึงต้องมองหารา ยได้เสริม เพื่อรองรับความเสี่ ยงด้วยนะ

4. ร่างกายของเรา สำคัญที่สุด

อย่ าเอาแต่หาเ งิ น จนไม่ดูแลตัวเองนะ ถ้าคุณละเลยสุ ข ภ า พของตนเอง เ งิ นทองที่หามาได้เนี่ย คงไม่มีความหมาย คงหมดไปกับการรักษ าตัว หากมันทำให้คุณต้องล้มป่ ว ย หรือไม่มีความสุข และต่อจากนี้ไป ขอให้มีสุ ข ภ า พแข็งแร ง มีความสุขกันถ้วนหน้า

5. การพอเพียง ต ามรอยพ่อ

หัดพอ กินพอใช้เท่าที่มี อย่ าหน้าใหญ่ใช้เ งิ นเกินตัว มันก็จริงอยู่ว่า หาเ งิ นได้มาก ก็ใช้ได้มาก แต่อย่ าลืมนะว่า ความพอ ดีความพอเพียงนั้นจะทำให้เราไม่ทุ ก ข์ ในย ามที่เกิดปัญหา เพราะยิ่งถ้าหาน้อยใช้มากเนี่ย ชีวิตนี้ลำบากไปตลอ ดแน่

6. ออมไว้ จากนั้นใช้ลงทุน

ทุกวันนี้ หล า ยคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ดอ กเบี้ยเ งิ นฝาก บ้านเราต่ำเตี้ ยเรี่ยดิน มากแค่ไหนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า การฝากเ งิ นธนาคาร ไม่ดี ให้คิดอ ย่ างนี้ พอเราเก็บเ งิ นไปสักระยะ เมื่อได้เยอะพอสมควร ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุ นบ้าง ให้มันกระจ ายความเสี่ ยง รับผ ลต อบแทน มากกว่าเดิม

7. ความไม่มีห นี้ มันคือล าภที่ประเสริฐสุด

ไม่ว่าจะเป็นห นี้ ในระบบ หรือจะนอ กระบบ บั ตรเครดิ ตและอื่น ๆ เลี่ ยงได้เลี่ ยงนะ แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เ งิ น มากมาย เช่น ซื้ อบ้าน รถ เราควรวางแผนการ เ งิ นให้ดี ๆ ก่อนนะครับ อย่ าทำอะไรเกินตัว เพราะมันจะเข้าเนื้ อตัวเอง

8. ใช้ชีวิตวันนี้ อย่ าลืมอนาคตในวันหน้า

วันนี้ที่เรา ยังสร้างร ายได้ได้ เราควรเตรียมวางแผนการเ งิ น ไว้เพื่ออนาคตด้วย เช่น การวางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษ า เพื่อลูกเตรียมพร้อมสำหรับ กรณีฉุ กเฉิ นด้วย ด้วยการซื้ อ กร มธ ร รม์ประกั นทรั พย์สิน ประกั นชีวิต

9. ความมีปัญญา

ความมั่งคั่งความร่ำร ว ย มันคือสิ่งที่ไม่จีรังนะ แต่อ าวุ ธที่สำคัญ ที่สุดในการรั ก ษ า ความมั่งคั่ง หรือความเป็นอยู่ที่ดี เป็นปัญญาครับ ฉะนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้อยู่ตลอ ด

10. ให้เราคิดว่าเก็บวันนี้ มีกินวันหน้า

ออมก่อน ก็ร วยก่อนเพราะวิ ธีนี้ใช้ได้เสมอ ไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ต าม และไม่ว่าจ ะคนปกติ หรือมหาเ ศ ร ษ ฐี เพราะการออมนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ เป็นร ากฐานที่สำคัญ ของอนาคตของเรา การทำก็ไม่ย ากคือ แบ่ งเ งิ นออมก่อน ที่จะใช้ ไม่งั้น มันจะใช้หมด ไม่เหลือออม

ที่มา  san-sabai