10 แนวคิดใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ถ้าเข้าใจก็จะสุขยิ่งขึ้น

เพราะโลกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากเรายังคงมีความคิดอ่านที่ไม่เอื้อต่อ การเปลี่ยนแปลง เราก็อาจจะล้าหลังและก้าวไม่ทันคนอื่น ๆ ที่เขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอ ดเวลา วันนี้เราเลยอย ากแนะนำ 10 ข้ อคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ซึ่งเชื่อว่าหล า ย ๆ คน ถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติใหม่นี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอ ย่ างแน่นอน

1. ค่าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้

คุณให้ความสุขกับคนรอบข้างได้มากแค่ไหน ยิ่งคุณให้อะไรไปมากขึ้น คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมามากขึ้นเช่นกัน ทุกวันนี้มีแต่คนอย ากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ ตัวทำให้มีนิสัยที่ต้องการอยู่ตลอ ดเวลา ลองตัดความต้องการของตัวเองลงซะบ้าง

แล้วหัน มาดูว่าคนรอบข้างต้องการอะไรบ้าง สิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ก็คือความสุขนั่นเอง จงให้เยอะ ๆ สังคมเราจะดีขึ้นได้ก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำให้นั่นแหล่ะ ในบั้นปล า ยคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ามากขึ้น

2. ทุกอ ย่ างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา

วันนี้ถ้าเราจะตอบสนองอะไรซักอ ย่ างที่เข้ามาในชีวิตของเรา ขอให้ตอบสนองในทางบวกครับ เพราะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือจิตใจของเราได้ ถ้าเราเลือ กที่จะมีความสุขเหนือความทุ ก ข์ เลือ กที่จะต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเหนือความเศร้าโศกและอ่อนแอ

ไม่มีใครที่จะดูถูกตัวเองได้มากไปกว่าที่ตัวเองทำ เพราะการกระทำทุกอ ย่ างขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น อ ย่ ามัวแต่ไปกังวลถึงเรื่องโชค ลาภ ฤกษ์ ย าม หรือสถานการณ์ภายนอ กเ สี ยทั้งหมด เพราะคนที่เข้มแข็งจะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและลงมือทำทันที เราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการหากเรามัวแต่นั่งรอ เพราะสมัยนี้ใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าหรือ ดีกว่า คน ๆ นั้นก็คว้าเอาไปหมด

3. รู้จักเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

สืบเนื่องจากข้ อ 2 นำมาสู่การเรียนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง ยอมรับสิ่งที่เราเป็น หากมัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตนของคุณอยู่ตลอ ดเวลา แล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้น มาทำในสิ่งที่คุณต้องการ รัก และชอบ จงใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของคุณ จงภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ไม่มีใครแย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้จำไว้

4. เราต้องแข่งกับตัวเองทุกวัน

อ ย่ าไปคิดอิจฉาริษย าคนอื่นและน้อยใจตัวเองว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา เราไม่มีอ ย่ างเขา ถ้าเราอย ากเป็นเหมือนเขาเราก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อที่จะเก่งเหมือนเขา ให้เขาเป็นต้นแบบ role model ถ้าเราอย ากมีอ ย่ างเขาเราก็ต้องเริ่มลงมือทำ

คนเราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา แต่อ ย่ างน้อยก็ต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีขณะนี้ด้วย เพราะมันเคยเป็นสิ่งที่เราอย ากได้ก่อนหน้านี้ หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้โอกาสเล็ก ๆ น้อยที่เข้ามาก็จะไม่หลุดห า ยไปไหนแน่นอน

5. ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ

มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราไปคนเดียวเราไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลกว่า ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียว ทุกอ ย่ างอยู่ที่พลังของเครือข่าย ที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้าด้วยกันถึงจะอยู่รอ ด ทุกคนต้องเป็นสุดยอ ดฝีมือของแต่ละด้านอ ย่ างชัดเจน เราถึงจะประสบความสำเร็จอ ย่ างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

6. ยึดในความดีแม้ไม่มีคนเห็น

การทำงานทุกอ ย่ างอ ย่ าไปหวังว่าใครจะเห็นผลงานของเราตลอ ดเวลา บางครั้งเราทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไร เราต้องไม่ทำตัวเป็นอีแอบ คือ มีคนเห็นถึงจะทำ ถ้าไม่มีคนเห็นก็แอบทำชั่ ว ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยควบคุมเราอยู่ตลอ ดเวลา ถ้าไม่ควบคุมเราก็จะไม่ทำงาน อ ย่ าเป็นเช่นที่ว่านี้ เราต้องเป็นผู้นำของตัวเราเองให้ได้ ควบคุมตนเองให้ได้ นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

7. เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต

เมื่อไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอ ย่ างมีระบบ แต่เมื่อไรที่เราข า ดวินัย มีเงินก็ใช้จ่ายอ ย่ างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอ ดออม วันหนึ่งเราก็จะมีห นี้สินท่วมตัว จงอ ย่ าปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมภายนอ กเข้ามาปั่นหัวของเรา

8. รู้จักผิ ดชอบชั่ วดี

เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่ วอยู่ที่ตัวทำ หากเราคิดทำอะไรแล้วไม่ต้องมารู้สึกเ สี ยใจในภายหลัง ขอให้ลงมือทำได้เลย แต่หากคิดว่าทำไปแล้วจะมีผลเ สี ยต ามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องทำให้เ จ็ บป ว ดและเ สี ยใจในภายหลัง ก็ให้หักห้ามใจอ ย่ าทำโดยเด็ดข า ด จงรั ก ษ าศึล 5 ของเราให้เคร่งครัด

9. ทำอะไรทำให้สุด ๆ

หากทำอะไรก็ต ามขอให้ทุ่มเทและให้เกิดคุณภาพแท้จริง อ ย่ าทำแบบฉาบฉวยโดยให้เสร็จ ๆ ไป เมื่อไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเฉลี่ยตลอ ดเวลา ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอ ย่ างแน่นอน จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอ ย่ างแน่นอน

10. รู้แพ้รู้ชนะรู้อภั ย

การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ขอให้ยึดบทบาทของตนไว้แค่นั้น อ ย่ าขย ายผลทึกทักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวไป ทำอะไรอ ย่ าคิดว่ามันเป็นเกมส์ไปเ สี ยทั้งหมด มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเลส ขออ ย่ างเดียวเท่านั้นคือ ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจก ร ร มหรืองานที่ทำเท่านั้น อ ย่ าให้มันกล า ยเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้น มันจะทำให้คุณไม่มีความสุข และเป็นการสร้างศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวไปด้วย

หวังว่า 10 ข้ อคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหากนำไปใช้ให้ถูกคน ถูกสถานที่ ถูกกาลเวลาก็จะทำให้ชีวิตของคุณคุ้มค่า และเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความหมายกับคุณมากขึ้น ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะกลับมาหาคุณกับคนรอบข้างมากขึ้น ลองทำดูนะครับ

ที่มา  aansanook