11 ลักษณะของคน ที่เราไม่ควรคบหา จะทำให้ชีวิตเราตกต่ำ

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอลักษณะของคนที่เราไม่ควรคบหา เพราะอาจจะทำให้ชีวิตของเราไม่เตริญก้าวหน้า กับบทความ 11 ลักษณะของคน ที่เราไม่ควรคบหา จะทำให้ชีวิตเราตกต่ำ ไปดูกันวคนแบบไหนที่เราควรถอยห่างให้ไกล เพื่อความสุขของชีวิตเรา

1 คนที่ไม่รู้คุณ คน อ ก ตัญญู ใครที่มีบุญคุณต่อตัวเองจำไม่ได้แกล้งทำเป็นลืม ไม่ได้กลับไปตอบแทนบุญคุณ แต่หากใครที่ติดห นี้บุญคุณตัวคุณนั้น ก็จะทวงไม่เลิก

2 คนที่มั่งมีแล้วยังทำเป็น ย า กจน จะขอความช่วย เหลือจากผู้อื่นอยู่เรื่อยๆในทุกๆเรื่อง

3 คนที่มีนิสัยเห็น แ ก่ เงิน ไม่มีความ ซื่ อ สัตย์ ซื้ อได้ด้วย เงิน ท อ งเป็นหลักในการใช้ชีวิต สิ่งอื่นใดไม่สนใจเลย

4 คนที่หวังผลประโยชน์ของตนเอง ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่ างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งของตัวเอง โดยที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่น ไม่ได้นึกถึงรอบข้าง นึกถึงแต่ตนเองเป็นหลัก

5 ต่อหน้าทำเป็นพูดดี แต่ลับหลังทำเป็น ล อ บ กั ด ไม่มีความจริงใจกับการคบหาผู้คน ไม่มีความซื่อตรงกับคำพูดของตัวเอง พูดจาแล้วคืนคำ พูดจาเชื่อถือไม่ได้

6 เมื่อมีผลประโยชน์ก็มักจะทำตัวดีเข้าหา แต่พอเมื่อหมดผลประโยชน์แล้วก็จะทำเป็นเมิน ห่ า งเหินออ กไป

7 ไม่ รั ก ษ าสัญ ญาไม่รัก ษ าคำพูด ทำตัวน่าสงส า รเวลาที่จะขอความช่วย เหลือจากผู้อื่น พอได้ดีแล้วก็ทำเป็นเมินผู้อื่นไม่สนใจผู้อื่นเลย

8 ทำเรื่องเล็กไม่เป็น แต่อ ย า กทำเรื่องใหญ่อยู่ตลอ ดเวลา แล้วจะคอยสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างอยู่เรื่อย ให้คนรอบข้างคอยมานั่งแก้ไขในสิ่งที่ตนเองทำ

9 คนที่ฝากความหวังเอาไว้กับคนอื่น ค่อยให้ผู้อื่นช่วย เหลืออยู่ตลอ ดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ไม่คิดที่จะพึ่งพาตนเองเลย

10 คนที่คอยช่วย เหลือแล้วไม่รู้จักการตอบแทน

11 ไม่มีความรู้สึกขอบคุณ มีความคิด กับตัวเองว่าทุ กสิ่งที่คนอื่นทำนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำ

สำหรับคนประเภทข้างต้นนี้หาคนมีอยู่รอบข้างตัวนั้น วันใดวันห นึ่ งข้างหน้าชีวิตของคนจะต้องมีความลำ บ า ก หรือมีปัญหาเล็กๆน้อยปัญหาใหญ่ต ามมาอย่ างแน่นอน เพราะนอ กจากที่พวกเขาจะไม่สร้างประโยชน์อันใดแล้วนั้น เขายังคอยหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นด้วย

การจะเลือ กคบหาใครนั้นไม่ใช่ว่าดูที่หน้าต า แต่จะต้องดูไปที่ติดใจนิสัยใจคอของคนคนนั้นด้วย หากได้เจอคนที่ดี มีคนรอบข้างที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนั้น การใช้ชีวิตของเราก็จะดีต ามไปด้วย

ที่มา hostingrc