12 ข้ อคิดเก็บเงินสร้างครอบครัว เพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต

เงิน เชื่อมโยงแทบทุกกิจก ร ร มในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ใช้เงินเกินหลักล้านบาทกันไปแล้ว บางคนอาจแย้งว่าใช้ไม่ถึง แต่จริง ๆ แล้วเงินที่ใช้ไปนั้น มีทั้งที่เราออ กเองและคนอื่นช่วยออ กให้ ตอนเ ด็ กความสามารถหาเงินยังจำกัด เงินที่ใช้ไปส่วนใหญ่มีคนอื่นช่วยออ กให้

โดยมากเป็นเงินจากคุณพ่อคุณแม่ ตอนโตเป็นผู้ใหญ่สามารถหาเงินได้เอง ก็ใช้เงินที่หามาได้นั้นเลี้ยงดูตนเอง เก็บเงินสร้างครอบครัว และใช้ทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาด้วย เงินบางส่วนเ สี ยภาษีให้กับรัฐ เลี้ยงพี่น้องเพื่อนฝูง บริจาคสาธารณกุศล และอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงแม้ว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องย าก แต่ไม่เกินความสามารถเลยถ้าตั้งใจจะทำอ ย่ างจริงจัง

1. มีเป้าหมายทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ต ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

2. มีบัญชีสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

3. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย การบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้ า ง และรายการใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

4. รู้จักจัดสรร รายได้ รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและล ง ทุ น 10เปอร์เซน – 30เปอร์เซน

5. เก็บออมสม่ำเสมอ วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

6. ไม่สร้างห นี้ ที่ไม่จำเป็น ห นี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณาถึงความสามารถในการชำระ และการปลดห นี้ทุกอ ย่ างก่อนเกษียณ

7. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง เมื่อรายจ่ายยังมีหล า ยทาง การมีรายได้ทางเดียวถือว่ามีความ เ สี่ ย ง อีกอ ย่ างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดต าม ข่ า ว ส า ร เกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9. หมั่นดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย การดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่นออ กกำลังกาย พักผ่ อ น ให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่อง อ า ห า ร การกินที่มีประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ าพ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ ก็จะมีผลกระทบต่อ การทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่ารั กษา พ ย า บ า ล การดูแล สุ ข ภา พ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้ อหนึ่ง

10. รู้จักการป้องกันความเ สี่ ย ง อ ย่ าใช้ชีวิตบนความประมาท เรื่องการป้องกันความ เ สี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้านป ร ะ กันชีวิต ป ระ กัน สุ ข ภา พ ป ร ะ กันภั ย เพราะหากเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถลดความเ สี ยห า ยลงได้

11 . การวางแผนภาษี เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

12. รู้จักการล ง ทุ น เพิ่มความมั่งคั่ง ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการล ง ทุ น เพื่อนำเงินที่มีไปต่อยอ ดแล้ว ถือว่าเ สี ยโอกาสด้านผลตอบแทน มากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทน มากเท่าในอ ดีตที่ผ่าน มา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

ที่มา  yimlamun