12 วิ ธีมีกิน มีใช้ มีเก็บออม ชีวิตสุขสบาย

วันนี้เราอย ากจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการบริหารเงินให้มีชีวิตที่เรียบง่าย สุขสบาย ไม่ลำบากคนอื่นๆ รอบตัว กับบทความ 12 วิ ธีมีกิน มีใช้ มีเก็บออม ชีวิตสุขสบาย ไปดูกันว่าการมีเงินใช้ และมีเงินเก็บไปพร้อมๆ กันนั้นสามารถทำได้อย่ างไร

1 รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อ รับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

2 จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และรายการใดที่สามารถ ลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อจะได้ มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3 มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย ามฉุกเฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4 การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

5 เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อนที่เหลือ ค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

6 มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมาย ทางการเงินจะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ต ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าวไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

7 ไม่สร้างห นี้ ที่ไม่จำเป็น

ห นี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณา ถึงความสามารถในการชำระและ การปลดห นี้ทุกอย่ างก่อนเกษียณ

8 หมั่นดูแลสุขภ าพ ร่างก าย

การดูแลสุขภ าพ ร่างก าย หมั่นออ กกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาห าร การกินที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภ าพ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้านสุขภ าพ ก็จะมีผลกระทบต่อ การทำงานค่าใช้จ่าย ค่ารักษ า พย าบาล การดูแลสุขภ าพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

9 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ ทางการเงินจะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดต ามข่าวส ารเกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถ เตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

10 รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อย่ าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความเสี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้านประกั นชีวิต ประกั นสุขภ าพ ประกั นภั ย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเสียห า ยลงได้

11 รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงิน ที่มีไปต่อยอ ดแล้ว ถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทน มากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทน มาก เท่าในอ ดีตที่ผ่าน มา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

12 มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่ายยังมีหล า ยทาง การมีรายได้ ทางเดียวถือว่ามีความเสี่ ย ง อีกอย่ างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทาง รายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

อย ากมีสุขภ าพ การเงินที่ดี…12 วิธีนี้ ช่วยได้นะคะ

ที่มา T h i d a r a t K e e r e e t a,F i n a n c e C o a c h, s a b a i l e y