13 สิ่งที่ต้องรู้ไว้กับเรื่องเ งิ นถ้าไม่อย ากมานั่งเ สี ยใจตอนอายุ 50

วันนี้เราจะพาไปดูบทความ สิ่งที่ต้องรู้ไว้กับเรื่องเ งิ นถ้าไม่อย ากมานั่งเ สี ยใจตอนอายุ 50 จะมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ตั้งแต่ตอนนี้ ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ

ใครที่บอ กว่าเ งิ นไม่มีความสำคัญ ขอบอ กเลยว่าคนที่พูดแบบนี้เป็นคนที่ต้องการเ งิ น มากที่สุดจริงไหม เพราะเหตุมาหล า ยต่อหล า ยคนแล้วที่บอ กว่าเ งิ นไม่สำคัญแต่ตัวเองก็ทำงานหนักเพื่อเ งิ น

วันนี้เรามาความจริงที่ทุกคนต้องทำให้ได้ ความจริงเรื่องเ งิ นที่ควรรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ถ้าไม่ อ ย า ก นั่งเ สี ยใจตอนอายุ 50 ปี บางคนสามารถซื้ อบ้านของตัวเองและเปิดธุรกิจได้ในวัย 30 ปี

ขณะที่บางคน ในวัยเดียวกันยังคงพย าย ามหาวิ ธีที่จะได้หาเ งิ น เพื่อสร้างฐานะที่ดี ดังนั้น ควรหัน มาทบทวนตัวเองว่าเราวางแผนการเ งิ นไว้บ้างรึยัง

ลองสละเวลาสักนิด มาเช็กลิสต์ดูซิว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกอยู่ใน ภั ย พิ บั ติ ทางการเ งิ นตอนอายุ 50 ปี

1.ล ง ทุ น ด้าน สุ ข ภ า พ และการศึกษา

มัน ย า ก มากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไม่แข็งแ ร ง นั่นคือเหตุผลที่สำคัญ ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองมีวันหยุดพักร้อนอ ย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ การพักผ่อนที่ดีและรับประทาน อ า ห า ร เพื่อ สุ ข ภ า พ และการศึกษาที่ดีก็จะเป็นประตูไปสู่โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณ

2.ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพ และการขอโปรโมชั่นก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเ งิ นของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณ

ไม่ควรจะอายที่จะขอเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเ งิ นเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลัวความรับผิ ดชอบที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถูกปฏิเสธการเลื่อนขั้นหล า ยๆครั้ง ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงานหรือ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณ

3.อ ย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำร ว ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติ และศึกษาข้ อมูลทางการเ งิ นอ ย่ างแม่นยำ การทำต ามอารมณ์และการ ล ง ทุ น ในโครงการที่ไม่น่าไว้วางใจ

คุณอาจสูญเ สี ยเ งิ นจำนวน มาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมินโครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

4.ร า ยจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเ ด็ กสักคนนั้น มีร า ค าแพงมากกก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าแพมเพิร์ส ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุยกับสามีของคุณถึงการวางแผนการเ งิ นทางการเ งิ นระยะย าว เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิ ธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเ งิ นไปพร้อมกัน

5.เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความ อ ย า ก ได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ และร า ค าไม่แพง แต่หล า ยครั้งที่เรามองข้ามบางอ ย่ างไป เพราะว่าการซื้ อบ้านหากพิจารณาลงไปลึกๆ จะพบว่าเ งิ นดาวน์

และ เ งิ น ผ่ อ น บ้านนั้นเป็นเ งิ นก้อนสำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอ กเงยได้อ ย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่า ผ่ อ น บ้ า น ที่เต็มไปด้วย ด อ ก เ บี้ ย ที่แพง ซึ่งเมื่อเราคำนวณดี ๆ จะพบว่า ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดเมื่อรวมกับเ งิ นต้นแล้วซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว แถมเวลาจะขายบ้านก็ ย า ก แสน ย า ก อีกนะ

ส่วนการเช่าบ้าน ดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเ งิ นที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ กที่ดีก็ได้ เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุง รั ก ษ า ต่ำ และสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และเดินทางไปได้อีก

6.อ ย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเ งิ นบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่าหรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเ งิ นจากบุคคลอื่น นี่เป็นวงจรที่ เ ล ว ร้ า ย จะเป็นการดีกว่ามากที่คุณจะไม่สร้างห นี้สินเลย และประหยัดเ งิ นเพื่อชำระคืนเ งิ นกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

7.หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของห นี้สินได้เหมือนกันนะ ยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

8.ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าร า ค าถูก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเ งิ นซื้ อในสิ่งที่ทน และมีคุณภาพที่ดี ดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้ อเปลี่ยนใหม่หล า ยๆ รอบ

9. ติดต่อ กับเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ

บางครั้งการติดต่อ กับเพื่อนฝูง และมิตรภาพก็มีความสำคัญมากกว่าเ งิ น

10.เริ่มประหยัดเ งิ นสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอ กคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็เริ่มเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาท หรือเก็บแบงก์ 50 บาท เปิดบัญชีฝากประจำก็เป็นวิ ธีที่ดี สำหรับการวางแผนการเ งิ นที่ดีในอนาคตนะจ๊ะ ถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเ งิ นไว้ใช้ชิลๆ และมีเ งิ นพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ด้วย

11.ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเ งิ น ถ้าคุณพย าย ามที่จะประหยัดเ งิ น แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางร ว ย! ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ของคุณและวางแผนการบริหารเ งิ น สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นเอกฉันท์ กำหนดเป้าหมายทางการเ งิ นร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย และทางที่ดีควรหาร า ยได้เสริมทำด้วย ไม่ว่าจะจะการ ล ง ทุ น หรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆ

12.นำเ งิ นเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเ งิ น

ชีวิตไม่อาจคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เ งิ นเป็นจำนวน มาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ? ถ้าคุณประหยัดเ งิ นทุกเดือน และใส่ไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์คุณจะไม่ต้องตกใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัว เพราะคุณได้วางแผนทางการเ งิ นที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

13.ทำ อ า ห า ร ทานเองที่บ้าน

พวกเราหล า ยคนชอบกินในร้านกาแฟและร้าน อ า ห า ร บางทีเราอาจจะขี้เกียจในการปรุง อ า ห า ร ที่บ้าน หรืออาจจะคิดว่า การรับประทาน อ า ห า ร นอ กบ้านก็ไม่แพงนัก เแต่ถ้าลองมานับจำนวนที่คุณใช้จ่ายใน อ า ห า ร ของคุณ คุณจะเห็นว่าการทำ อ า ห า ร ที่บ้านจะถูกกว่ามาก

ที่มา  yindeeyindee