13 เรื่องทบทวน รู้จักวางแผนให้ได้ แก่ไปจะได้ไม่ลำบาก

เราเชื่อว่าคงไม่มีใครลำบากตอนแก่หรอ กใช่ไหมละ ฉนั้นเราควรจะรู้จักวางแผนให้กับชีวิตตั้งแต่ในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น แล้วจะวางแผนอ ย่ างไรดีให้เรานั้น มีเ งิ นเหลือเก็บ ชีวิตไม่ลำบากตอนแก่ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าเราควรทำอะไรบ้าง

ในขณะที่หล า ยคนสามารถซื้ อบ้านของตัวเอง และเปิดธุรกิจ ได้ในวัย 30 ปี แต่ก็มีบางคนใ นวัยเดียวกันยังหนีไม่พ้น ความขัดสนต้องดิ้นรนอย่ างเหน็ดเหนื่อย ร า ยได้ที่มีแทบไม่เพียงพอ กับร า ย จ่าย ใช้เ งิ นแบบเดือนชนเดือน

ดังนั้น เราควรหัน มาทบทวนตัวเองว่า เราวาง แผนการเ งิ น ไว้บ้างหรือยัง ลองสละเวลาสักนิด มาเช็กลิ ส ต์ ดูซิว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตก อยู่ในสภาวะวิกฤตทางการเ งิ น ในต อนบั้นปล า ยของชีวิต

1. ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพ และการขอโปรโมชั่น ก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะ สมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเ งิ นของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควร จะอาย ที่จะขอเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มเ งิ นเดือน

ในเวลาเดียวกัน อย่ ากลัวความรับผิ ดชอบที่มากขึ้น และภาระงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถูกปฏิเสธการเลื่อนขั้นหล า ย ๆครั้ง ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงาน หรือ การพัฒนาทักษะทา งวิชาชีพของคุณ

2. ลงทุ นด้านสุ ข ภ า พและการศึกษาให้ตัวเอง

มันย าก มากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไม่แข็งแ ร ง นั่นคือเหตุผลที่สำคัญ ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองมีวันหยุดพักร้อนอย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ การพั กผ่อนที่ดี และรับประทานอาหารเพื่อสุ ข ภ า พ

ข้ อสำคัญอีกอย่ างหนึ่ง คือ การศึกษาที่ดี จะเป็นประตูไปสู่โอกาสในการก้าวหน้า และสร้างความมั่นค งให้ชีวิตของคุณ ดังนั้น คุณควรเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะคนที่หยุดพัฒนา คือคนที่ถูกทิ้งไว้ เบื้องหลัง

3. ร า ยจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้ น มีร า ค าแพงมาก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าผ้าอ้อม ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียน จนจบปริญญาตรี ฯลฯนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ คุณควรคุยกับสามีของคุณ

ถึงการวางแผนทางก ารเ งิ นระยะย าวเพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิ ธีมากมายที่จ ะช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิต และทางการเ งิ นไปพ ร้อมกัน

4. อย่ ายืมเพื่อ ชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเ งิ นบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่า หรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเ งิ นจากบุคคลอื่น นี่เป็นวงจรที่ เ ล ว ร้ า ย จะ

เป็นการดีกว่ามากห ากคุณหยุดสร้างห นี้สินอีกและหัน มาประหยัดเ งิ น ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จำเป็น เพื่อชำ ระคืนเ งิ นกู้ โดยไม่ต้องหยิบยืมอีกต่อไป

5. อย่ าลงทุ นในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการ สร้างความร่ำร ว ย ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติ และศึกษาข้ อมูลทางการเ งิ นอย่ างรอบคอบ การทำต ามอารมณ์และการลงทุ น ในโครงการที่

ไม่น่าไว้วางใจ จะทำให้คุณสูญเ สี ยเ งิ นจำนวน มาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมิน โครงการที่เหมาะสม และเพิ่มโอกา สในการประสบความสำเร็จ

6. เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ค วามอย ากได้บ้านดี ๆ สวย ๆ ทำเลเหมาะ ๆและร า ค าไม่แพงแต่หล า ยครั้ งที่เรามองข้ามบางอย่ างไป เพราะว่าการ

ซื้ อบ้านหากพิจารณาลงไปลึก ๆ จะพบว่าเ งิ นดาวน์และเ งิ นผ่อนบ้านนั้นเป็นเ งิ นก้อนสำคัญ ที่เราสามาร ถเก็บสะสมไว้เพื่อ

ให้งอ กเงยได้อย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่ อนบ้านที่เต็มไปด้วยดอ กเบี้ยมหา โ ห ด ซึ่งเมื่อเร าคำนวณดี ๆ จะพบว่าดอ กเบี้ยทั้งหมดเมื่อ

รวมกับเ งิ นต้นแล้วซื้ อบ้าน ได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียวแถมเ วลาจะข า ยบ้านก็ย ากแสนย ากอีกนะ ส่วนการเช่าบ้าน ดูเหมือนว่าจะเป็นก ารจ่ายเ งิ น

ที่อุตส่าห์หามาได้ ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริง ๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ กที่ดีก็ไ ด้ เนื่องจากเราสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ, มีค่าใช้ จ่ายในการบำรุงรั ก ษ าต่ำ และสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และค่าเดินทางไปได้อีก

7. ห ลี กเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่า ช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมาก ๆ แต่นั่นก็เป็นจุด เริ่มต้นข องห นี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

8. ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้ อผ้าร า ค าถูก ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเ งิ นซื้ อในสิ่งที่ทน และ มีคุณภาพดี ดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูก ๆ แล้วใช้ได้ไม่นานต้องซื้ อใหม่อีกหล า ย ๆ รอบ แต่ ทั้งนี้ต้องดูที่ความคุ้มค่า, คุ้มร า ค าเป็นสำคัญด้วย

9. ติดต่อ กับเพื่อนฝูง และพบปะผู้ค นใหม่ ๆ

วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่า มิตรภาพสำคัญกว่าเ งิ น คุณควรลองเข้าหา สังคมใหม่ ๆ บ้างอาจจะเริ่มจากการเป็นสมาชิกกลุ่มที่คุณสนใจ, ล งคอร์สพิเศษเพื่อศึกษาในด้านที่อย ากรู้ หรือติดต่อเพื่อนเก่า ๆ ที่เขาประสบความสำ เร็จในชีวิต แล้วขอคำแนะนำจาก พวกเขาเพราะการมีคอน เนคชั่นที่ดี สามารถสร้างโอกาส สร้างความได้เปรียบให้คุณได้เป็นอย่ างมาก

10. เริ่มประหยัดเ งิ นสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังอายุไม่มาก แต่อีกไม่นานหรอ กเดี๋ยวคุณ ก็ถึงวัยเ กษียณโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัว เพราะทุกวันนี้โลกมันหมุนเร็วขึ้น วันเวลาผ่านไปอย่ างรวดเร็วมาก

และเพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็ควรเริ่มเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาทหรือเก็บแบงก์ 50 บาท หรือเปิด บัญชี ฝากประจำ ก็เป็นวิ ธีที่ดีสำหรับการวางแผนการเ งิ นในอนาคตเมื่อถึงตอนนั้นเ ราจะได้มีเ งิ นไว้ใช้จ่าย โดยไม่เป็นภาระให้คนอื่น

11. ปรึกษาคู่ชีวิ ตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ าง รวมถึงเรื่องเ งิ น ถ้าคุณพย าย ามที่ จะประหยัดเ งินแต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางร ว ย ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ข องคุณและวางแผนการบริหารเ งิ น

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นเอกฉั นท์ กำหนดเป้าหมายทางการเ งิ นร่วมกันและบรรลุเป้าห มายไปด้วยกัน ทางที่ดีควรหาร า ยได้เสริมด้วย ไม่ว่าจะจากการลงทุ น หรือทำ งานฟรีแลนซ์ต่าง ๆ

12. นำเ งิ น เดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเ งิ น

ชีวิตไม่อา จคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เ งิ นเป็นจำนวน มาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ ถ้าคุณประหยัดเ งิ นทุกเดือน แล้วใส่ไว้ ในบัญชีออมท รั พ ย์ คุณจะไม่ต้อ งเดือ ดร้อนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่ างไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณได้วางแผนทางการเ งิ นที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

13. ทำอาหารกินเองที่บ้าน

พวกเราหล า ยคน ชอบกินในร้านกาแฟและร้านอาหาร บางทีเราอาจจะ ขี้เกียจปรุงอาหารที่บ้านหรืออาจจะคิดว่าการรับประทาน อาหารนอ กบ้านก็ไม่แพงนัก แต่ถ้าลอ งมาคำนวณดูดี ๆ แล้วคุณจะพบว่าการทำอาหารที่บ้านนั้นถูกกว่ามาก

ที่มา แ ร งบันดาลใจสู่ร้อยล้าน  yimlamun