15 ต้นไม้ปลูกในบ้านเพิ่มความสดชื่น ดึงดูดท รั พ ย์

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน เพื่อเพิ่มความสดชื่นและดึงดูดท รั พ ย์เข้าบ้านของเรากับบทความ 15 ต้นไม้ปลูกในบ้านเพิ่มความสดชื่น ดึงดูดท รั พ ย์ ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 ต้นเข็ม

ต้นเข็มเป็นตัวแทนของความฉลาด การมีสติปัญญาเ ฉี ย บ แ ห ล ม การปลูกในบ้านจะช่วยในเรื่องของไหวพริบ และการเอาตัวรอ ดจากปัญหา หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีได้คำแนะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ และทิศที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออ ก ส่วนผู้ปลูกนั้นควรเป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือเป็น นั ก ศึ ก ษ า หรือผู้ที่กำลังเล่าเรียอยู่

2 ต้นแก้ว

เป็นต้นไม้ที่มี ด อ กหอม สีขาว มีกลิ่นหอมรัญจวน นิยมปลูกต ามรั้วบ้าน หรือ อาจปลูกในกระถางเพื่อประดับด้านนอ กอาคาร มีความหมายพิเศษเพราะคำว่า แก้ว นั้น จะหมายถึงสิ่งของที่มีค่า เปรียบกับแก้วที่มีค่าร า ค าสูง โดยมีความเชื่อว่า หากปลูกต้นแก้ว หรือมีต้นแก้วในบ้าน จะทำให้คนในครอบครัวมีความรักความเมตต าต่อ กัน มีจิดใจบริสุทธิ์ เบิกบานใจแนะนำ ให้ปลูกลงดินหรือ กระถางใน วันพุธ และควรปลูก ทิศตะวันออ ก

3 ต้น มะยม

ด้วยชื่อที่เป็น มงคล ความเชื่อโบรารณว่าไว้ว่า การปลูกต้น มะยมในบ้านจะทำให้คนรั ก คนชอบจากชื่อมะยม ทำให้มีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นที่รักไม่มีใครคิดร้ า ยหรือปอง ร้ า ยแม้แต่ศัตรูก็ไม่มี และยังกล่าวว่า หากปลูกในบ้านจะสามารถป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยคำแนะนำ ควรปลูกทางทิศตะวันตก

4 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิม เป็นต้นไม้ที่มีคนเคารพบู ช ากัน มาก เพราะความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ของความเป็นสิริมงคล เป็นต้นไม้ศักดิ์สิ ทธิ์ มักใช้มาร่วมในการประกอบพิ ธีสำคัญต่างๆ เมื่อปลูกในบ้านเจ้าของบ้านจะเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีขึ้น

5 ต้นกระดังงา

มีความเชื่อ กันว่า ต้นกระดังงา จะทำให้เจ้าของบ้านหรือคนในบ้าน มีชื่อเ สี ย งโ ด่ งดั ง ดังชื่อ กระดังงา เป็นต้นไม้ มง ค ล ช่วยเสริมเรื่องของ เงินทองลาภยศ มีหน้ามีต า มีคนรักนับถือ และยกย่องคำแนะนำ ควรลงดินปลูกในวันพุธ และ ควรปลูกทางทิศตะวันออ ก ของบ้าน

6 ต้น มะม่วง

เป็นต้นไม่ที่นิยมปลูกกัน มากอยู่แล้ว เพราะให้ทั้งผลและให้ร่มเงา มีความเชื่อตั้งแต่สมัย พุ ท ธ ก า ล แล้วว่า บ้านที่มีต้น มะม่วงอยู่ในตัวบ้านจะทำให้ เสริมในเรื่องของ ฐานะความเป็นอยู่ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ข า ด และยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีจากภายนอ กได้ด้วยคำแนะนำ ควรปลูกทางทิศใต้ของตัวบ้าน

7 ต้นโกสน

โกสน พ้องเสียงกับคำว่า กุศล เป็นชื่อที่เป็น มงคลมาก เพราะเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญ หมายถึงความดีงาม ความร่มเย็นเป็นสุข มีความดีเป็นเกราะ กั น ภั ย ต้นโกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก จะเห็นบ่อยๆต ามวัด หรือ ในเขตพ ร ะ ร า ช วั ง หากปลูกในบ้านก็จะช่วยเสริมเรื่องความสงบสุขผู้อยู่อาศัยในบ้านกลมเกลียวไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวคำแนะนำ ควรปลูกในวันอังคาร และปลูกทางทิศตะวันออ กของบ้าน ซึ่งเมื่อได้รับแสงแดด ใบจะสะท้อนแสงเป็นสีที่สดใส สบายต า ดูสวยงาม

8 ต้นขนุน

เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็น มงคลอีกต้นหนึ่ง ความหมายที่ดีคือ ได้รับการสนับสนุนและมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอ ดเวลา สามารถป้ อ ง กั น ภั ย จากคนไม่หวังดีและจากการใส่ ร้ า ยป้ายสี คำแนะนำ ควรปลูกในวันจันทร์ หรือ วันพฤหัส โดยหัวหน้าครอบครัวเป็นคนปลูก ทิศที่เหมาะสมคือทิศตะวันตกเฉียงใต้

9 ต้น มะขาม

มีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้คนเกรงขาม ยำเกรง และช่วยให้มีชัยชนะในการต่อสู้กันในศาล ทำให้ชนะคดีความ หรือ ช่วยไม่ให้เกิดเหตุท ะเ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ งได้ และยังมีความเชื่อว่า ต้น มะขามสามารถป้องกันวิ ญ ญ า ณ ร้ า ยได้อีกด้วยคำแนะนำคือ ให้ปลูกต้น มะขามทางทิศตะวันตก

10 ต้นร า ช พ ฤ ก ษ์ หรือ ต้นคูน

ต้นคูนคือต้นไม้ประจำช าติ มี ด อ ก สีเหลืองสวยเป็นระ ย้ า สง่างาม มีความเชื่อว่า หากมีต้นคูนในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง โดยใบของต้นร า ช พ ฤ ษ์ นี้จะถูกนำไปใช้ในงานพิ ธี ส ะ เ ด า ะเ ค ร า ะ ห์ และคนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คำแนะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

11 ต้นกล้วย

ต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับ ค น ไ ท ยตั้งแต่เกิด เพราะมีประโยชน์หล า ย อ ย่ า ง ทั้งใบ ผล ปลี และลำต้น การปลูกกล้วยยังมีความเชื่อ กันว่า จะทำให้การงานกิจการทุกอ ย่ า งราบลื่น ผ่ า นสถานการณ์ต่างๆไปไ ด้ อ ย่ า งเรียบง่าย ไม่ติดขัด ดังคำว่า ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก เลยทีเดียวคำแนะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน

12 ต้นไผ่

เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันอ ย่ า งแพร่หล า ยมาก เพราะสวยงามและมีประโยชน์ มีความเชื่อ กันว่า กอไผ่ จะเสริมเรื่องของความปรอง ด อ ง รั ก ใ ค ร่กันของคนในครอบครัว นอ กจากนี้ ยอ ดไผ่ที่ลู่ลม ยังแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการปลูกไผ่สี ก็จะช่วยเรื่องของเงินๆทองๆ เพราะชื่อไผ่สีสุก จะคล้องกับคำอวยพรที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ มั่งมีศรีสุข นั่นเอง ปลูกในบ้านก็จะเป็นสิ ริ ม ง ค ลให้กับผู้อาศัย เป็นต้นไม้ที่มีความหมายถึง ความเอื้ออาทร มีสติปัญญา ฉ ล า ดหลักแหลม และกตัญญูรู้คุณคำแนะนำ ควรปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ควรปลูกไว้ในทิศตะวันออ ก เพื่อให้ได้รับแสงในย า มเช้า

13 ต้นวาสนา

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หากปลูกในบ้านจะทำให้ผู้อาศัยมีความสุข ความสมหวัง เป็นต้นไม้ของโชคลาภ และมีการกล่าวว่า หากด อ กวาสนาบ้านเมื่อไหร่ แสดงว่า เจ้าของบ้านกำลังจะมีโชคอีกด้วยคำแนะนำ ให้ปลูกทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และปลูกในวันอังคาร มีความเชื่อว่า วาสนา เป็นชื่อผู้หญิง หากให้ผู้หญิงเป็นคนลงมือปลูกก็จะเป็น ม ง ค ลยิ่งไปอีก

14 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นต้นไม้แห่งโ ช ค ล า ภ ช่วยทำให้คนในครอบครัวมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อ ย่ า งมีความสุข เป็นต้นไม้เ สี่ ย ง ท า ย โดยหากต้นโป๊ยเซียนออ ก ด อ กได้ 8 ด อ ก ก็แสดงว่าผู้อาศัยกำลังจะได้โชคลาภ หรือ ได้ยศได้เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งโป๊ยเซียนนี้เป็นตั ว แ ท น ของเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ เมื่อปลูกในบ้านก็เหมือนได้รับความคุ้ม คร องจากเหล่าเ ท พ คำแนะนำ มักนิยมให้ผู้ใหญ่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ปลูก เพื่อความเ ป็ น ม ง ค ล ทิศที่ดีคือทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ควรปลูกในวันพุธ ด อ กที่นิยมที่สุดคือ สีส้มหรือสีเหลือง จะเป็น มงคลมาก

15 ต้นบานไม่รู้โรย

เป็นต้นไม่ที่มีชื่อเป็ น ม ง ค ล แสดงถึงความยั่งยืน ไม่ ย่ อ ท้ อ หากเป็นความรักก็เหมือนกับรักที่ไม่เคยโ ร ย ร า มั่นคงและผูกพันกันไปตลอ ด ช่วยเสริมเรื่องความรักของคนในบ้านให้เอื้อเฟื้อ และปรารถนาดีต่อ กันเสมอไปคำแนะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ

เรื่องของต้นไม้ ไม้มงคล ที่มีความหมายดีงาม เหมาะกับการปลูกในบ้านที่นอ กเหนือจะให้ร่มเงา สร้างความสวยงาม ร่มเย็นให้กับผู้คนที่ได้เห็นแล้ว ความหมายดีๆเหล่านี้ยังช่วยเสริมให้ผู้ปลูกหรือเจ้าของบ้าน มีความรู้สึกสุขกายสุขใจอีกด้วย

ที่มา krustory