15 วิ ธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

การเก็บเงินอาจจะเป็นเรื่องที่ย าก เพราะความอย ากได้นั้น มีมาก จะเก็บก็จะไม่ได้ของที่อย ากได้ แล้วจะทำยังไง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากมีเงินเก็บ ลองมาดูแนวทางที่เรานำมาฝากกันวันนี้ดู กับ 15 วิ ธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1. งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้ อที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลัง หั ก เงินออมที่คาดหวัง ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หล า ยครั้งก็จ่าย ไม่ได้จริงต ามที่ตั้งใจเพราะมักจะจ่ายให้กับ

สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เกิ ดขึ้นก่อน เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละ วันก่อน จนลืมคิดไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะต ามมาในช่วงปล า ยเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนสินค้ า เป็นต้น

2. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้ าหล า ยร้าน มักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้ เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

3. ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลดรายจ่ายค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเอง การทำอาหารทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้ อทาน โดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหล า ยคน ร า ค าต่อหัวก็จะประหยัดมากขึ้น

4. ตั้งต้นด้วยเงินออม

หล า ยคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย = เงินออม ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อ ย่ างมีวินัย

เราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก จัดหมวดหมู่ เอาไว้ว่านี่คือเงินออมโดยเฉพาะ เราควร หั ก เงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายต ามงบประมาณที่มีนั้นเอง

5. ซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด พลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

6. ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่ หล า ยคน มีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปข า ยต่อ

7. อ ย่ าซื้ อเสื้ อผ้าร า ค าถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้ อเสื้ อผ้าก็คือ การเลือ กเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพราะเมื่อคุณซื้ อเสื้ อผ้าร า ค าถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือ การตัดเย็ บไม่ดี จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

8. หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น

เพราะความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย เทคนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจ เขียนข้ อความเตือนตัวเองบนกระด าษเล็กๆ แปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้ อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้ อ

9. ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อ ย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เพราะอย ากหุ่นดี อย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

10. อ ย่ าบ้ าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ต ามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหล ถ้าคุณไม่หยุด ตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

11. อ ย่ ามีเฉพาะออมท รั พ ย์

ลองฝากประจำ หรือลงทุนแบบ หั ก อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออม จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้า ธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิ ธีนี้ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

12. เลือ กบัญชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือ ก หั ก บัญชีแบบอัตโนมัติ บัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกั ง ว ลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง

13. สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวต ามห้างสรรพสินค้ า หรือเที่ยวข้างนอ กจะทำให้พบกับสิ่งล่อต าล่อใจมากมายจนจ่ายเงินไปในจำนวน มากกว่าที่ตั้งใจ เอาไว้ ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อ ย่ างฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสื อ เป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

14. อ ย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้ไม่ รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงินและควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุด อ ย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน ทางที่ดี ให้ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

15. ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสี ยบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลั งงานแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วย หรือลองซื้ อบัตรรายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดยสารยิ่งร า ค าถูกลงไปอีก

ที่มา  khobjainas