15 อาชีพ ที่กำลังจะห า ยไปในไม่ช้านี้ หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้กอ ดงานไว้ให้แน่นๆ

เมื่อวันโลกของเราได้พัฒนาไปอย่ างก้าวกระโดดจนส่ งผลกระทบต่อหล า ยๆ อาชีพอยู่ในขนะนี้ และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กหล า ยๆ คนเกี่ยวกับ 15 อาชีพ ที่กำลังจะห า ยไปในไม่ช้านี้ หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้กอ ดงานไว้ให้แน่นๆ ไปดุกันว่ามีอาชีพอะไรที่เสี่ยงห า ยไปบ้าง

อาชีพ เป็น รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย พฤติก ร ร มผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้หล า ยอาชีพถูกลดความสำคัญลงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บิซิเนสอินไซเดอร์ นำเสนอข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแรงงานแห่งช าติสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ว่าในปี 2022 อาชีพเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะห า ยไป 15 อาชีพความเสี่ยงสูง ในอีก 4 ปีข้างหน้า

1 พนักงานไปรษณีย์

ต่อไปในอนาคตการขนส่ งทางไปรษณีย์จะมีวิวัฒนาการการคัดแยกการจัดส่ งสิ่งของแบบอัตโนมัติ ซึ่งส่ งผลให้แรงงานคนถูกลดจำนวนลงอย่ างแน่นอน

2 พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์

อย่ างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หนังสือทั่วไป นิตยสาร ฯลฯ กำลังได้รับความนิยมลดน้อยลงไป เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาแทนที่ ทั้ง E-book , ข่าวออนไลน์ , การ์ตูนออนไลน์ ให้ผู้บริโภคเสพผ่านโลกออนไลน์มากมาย ซึ่งทำให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบนี้ต ามกันไป

3 ช าวประมง

ในปัจจุบันการจับสั ต ว์น้ำได้มีวิวัฒนาการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น ส่ งผลให้จำนวนสั ต ว์น้ำลดน้อยลง นอ กจากนี้ยังมีการเลี้ยงสั ต ว์น้ำเป็นธุรกิจ รวมไปถึงการนำเข้าสั ต ว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อาชีพนี้ลดความสำคัญลง แต่สำหรับประเทศไทยเรา อาชีพนี้อาจไม่สาบสูญไปง่ายๆ เนื่องจากวิถีชีวิตของช าวบ้านริมทะเลยังมีการจับสั ต ว์น้ำให้เห็นอยู่

4 ผู้ออ กแบบสื่อสิ่งพิมพ์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทุกอย่ างถูกเปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ว ผู้ออ กแบบสื่อสิ่งพิมพ์อาจมีจำนวนลดลง กราฟฟิกดีไซน์หรือผู้ออ กแบบเว็บไซต์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแทน

5 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

จากแต่ก่อนที่เราต้องใช้คนควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน แต่ปัจจุบันทุกอย่ างเปลี่ยนไป มีระบบคอมฯที่ทันสมัยสำหรับควบคุมเครื่องจักร ระบบแรงงาน มนุษย์อาจถูกลดจำนวนลงในอนาคต

6 เจ้าหน้าที่ประกันภั ย

เดี๋ยวนี้อะไรๆก็เข้าสู่ระบบออนไลน์กันหมดแล้ว ไม่เว้นแม่แต่การซื้ อประกันภั ยที่เราสามารถกรอ กรายละเอียดลงเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาหาถึงบ้าน อาชีพนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะห า ยไปในอนาคต

7 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่หล า ยๆใฝ่ฝัน แต่ด้วยการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานที่ย ากลำบากอาจทำให้อาชีพนี้ห า ยไป

8 เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า

เมื่อโลกเรามีวิทย าการและเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นต าม อาชีพเจ้าหน้าที่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานควบคุมไฟฟ้า หรือพนักงานตรวจสอบอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า

9 คนจัดดอ กไม้

ในปัจจุบันพฤติก ร ร มผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่แต่เดิมที่ต้องใช้คนจัดดอ กไม้ที่มีความปราณีต แต่ในยุคสมัยนี้การจัดดอ กไม้อย่ างประณีตได้รับความนิยมลดน้อยลง อาชีพนี้จึงมีสิทธิ์ที่จะต้องปลิวไปในอนาคต

10 ช่างตัดไม้

ในสหรัฐมีการตัดไม้ทำล า ยป่ามากขึ้น สหรัฐฯจึงมีข้อ กำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพย ากรป่าไม้ของอุตสาหก ร ร มไม้มากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยอาชีพนี้จะหดห า ยไปเพราะไม่มีต้นไม้ให้เหลือตัดแทน

11 นักเจียระไนอัญมณี

สำหรับสหรัฐฯ อุตสาหก ร ร มอัญมณีส่วนใหญ่ผลิตที่นอ กประเทศ จึงทำให้นักเจียระไนอัญมณีอาจสาบสูญในสหรัฐฯ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อาชีพนี้ยังมีให้เห็นเนื่องจากอัญมณียังมีการผลิตในไทยให้เราเห็นอยู่

12 บริษัทนำเที่ยว

แต่ก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ย าก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกล า ยเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง จึงทำให้อาชีพนี้อาจกล า ยเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

13 ผู้สื่อข่าวหรือผู้ประกาศข่าว

ผู้คนให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากการข า ยโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลง ส่ งผลให้การว่าจ้างผู้สื่อข่าวน้อยลงต ามไป

14 เกษตรกร

เจ้าของฟาร์มปศุสั ต ว์ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากร า ค าที่ดิน เมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงร า ค าเครื่องจักรมีร า ค าที่สูงขึ้นทำให้เหล่าเกษตรกรต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้นต าม สำหรับเกษตรกรที่มีเงินทุนน้อยอาจต้องล้มห า ยต ายจากไปกับอาชีพนี้ สำหรับประเทศไทยอาชีพเกษตรกรถึงแม้จะยังมีให้เห็น แต่ด้วยปัญหาการรับซื้ อผลผลิตที่ได้ร า ค าที่ไม่คุ้มทุน อาจทำให้อาชีพนี้ค่อยๆห า ยไป

15 แรงงานในอุตสาหก ร ร มผลิต

เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกผลิตขึ้น มาเพื่อตอบสนองการทำงานในโรงงานอุตสาหก ร ร มมากขึ้น ส่ งผลให้แรงงานถูกว่าจ้างน้อยลง ใช้แรงงานกลมาแทนที่แรงงานคนแทน

ทั้งหมดนี้คือ การคาดการณ์จากทางฝั่งอเมริกา ส่วนทางบ้านเรารับรู้และดูเทรนด์ไว้ก็ไม่เสียห า ย อันไหนตรงก็ยังพอมีเวลาขยับปรับเปลี่ยน

ที่มา smartsme, th.wikipedia.org