16 วิ ธีเก็บเงินในยุคนี้ ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณได้

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอ ย่ างรวดเร็ว และเกิดการทดแทนได้ตลอ ดเวลา แม้แต่มนุษย์เงินเดือนซึ่งต่อจากนี้อาจจะไม่สามารถมั่นใจได้อีกแล้วว่าบริษัทจะจ้างจนถึงวันเกษียณอายุ สิ่งที่เราควรทำคือวางแผนทางการเงินให้ดี ทำให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน มีเงินเพียงพอสำหรับเป้าหมายต่างๆ ของเรา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเรา

ทุกคนทำงาน เก็บเงิน เพ ราะไม่ว่าใครก็อย ากมีเงินเหลือ มีเก็บมีกินทั้งนั้น แต่พอถึงขั้นลงมือทำ บางครั้งรู้ตัวอีกที ก็เหมือนใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิด เดียวแล้วไง จากนี้ไป เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิต เราจึงมีเทคนิคที่ทำได้ ในชีวิตประจำวัน ด้วย 16 วิ ธีเก็บเงิน เหล่านี้ มาดูกัน

1. รายจ่าย ประจำ ที่ล ดได้

ค่าอาหารนั้นเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร ของชีวิตประจำวัน เลยก็ว่าได้วิ ธีหนึ่งที่จะล ดรายจ่ายก็คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ มากสำหรับการล ด รายจ่าย ค่าอาหาร ก็ทำได้เช่น ทำอาหารทานเองจะ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้ อ หากเป็นครอบครัว ที่มีคนหล า ยๆ คน ก็จะประหยัดได้เยอะเชียว

2. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้ าหล า ยร้าน มีสิ่งพวกนี้ก็ขออย่ าละเลยเพ ราะบางที อาจได้รับเช็ค ของขวัญบัต รกำนัล ดีๆ ไรงี้ที่ทำให้ประหยัดได้อีก

3. ซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพดี

เป็นสิ่งของชิ้ นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบายในภายภาคหน้า และควรตระหนักถึง การประหยัดพลังงานด้วยไม่ใช้จะซื้ ออ ย่ างเดียว เพ ราะการประหยัดค่าไฟ ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้ไม่น้อยเลย

4. ยกเลิก การเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน

เช่น พวกฟิตเนส ที่สมั ครไว้เพ ราะอย ากหุ่นดีแต่อ ย่ าลืมว่าคุณสามารถต่อ อายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไป

5. แบ่งประเภท งบประมาณ ลำดับความสำคัญแต่ละอ ย่ างไป

เพ ราะมันจะทำให้เราเห็นงบรายจ่ายทั้งหมดหลัง หั ก เงินออม ก็เพ ราะ เมื่อลงมือจริงๆ นั้นหล า ยครั้งก็จ่ายไม่ได้จริง ต ามที่หวังหรอ ก เพ ราะมัก จะจ่ายให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญ ที่เกิดขึ้นก่อนไง เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่ อย ากทานก่อน ลืมคิดไปว่า มีส่วนที่สำคัญที่จะต ามมาในช่วงสิ้นเดือน อ ย่ าง ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ เหล่านี้

6. ตั้งต้นด้วยเงินออมไว้

บางคนคิดว่าเงินเก็บคือเงินที่เหลือ จากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย เท่ากับเงินออมคิดแบบนี้ซึ่งถูกต้อง แต่มันก็ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นไง สำหรับคนที่อย ากเก็บเงินเพ ราะเราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ มันไม่ใช่ ควรมองเป็นเงินที่ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้เราะเราควร หั ก เงินออม เก็บเอาไว้ก่อนเสมอ จากนั้น เราค่อยใช้จ่ายต ามงบที่มี

7. อ ย่ ามีเฉพาะออมท รั พ ย์

ฝากประจำหรือลงทุนบ้าง ไม่ก็หั กอัตโนมัติเพื่อสร้างวินัยการเก็บออม จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิ ธีนี้ง่าย ต่อ การไปถึง เป้าหมายที่วางไว้

8. เลือ กบัญ ชีธนาคารดอ กเบี้ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนและก็ลองเลือ ก แบบหั ก บัญชี แบบอัตโนมัติ เท่านี้ก็สามารถ สร้างวินัยการออมได้แล้ว จะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดือน นี้ออมเงินยังหว่าซึ่งวิ ธีนี้ ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมาย ในการออมที่เรา วางไว้ไง

9. บันทึกการใช้จ่าย ให้เป็นกิจวัตร

บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัวว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง จ่ายไปกับอะไรที่จำเป็น หรือไม่ก็ไม่รู้ปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็น นิสัยทุกวันนี้มีแอ ปพลิเ คชัน มากมาย ที่เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย ทั้งใน i O S หรือจะเป็น A n d r o i d ให้คุณได้ใช้กัน

10. อ ย่ าซื้ อเสื้อ ผ้าร า ค าถูก

ในการซื้ อเสื้อผ้าก็คือ การเลือ กเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพ ราะหาก คุณซื้ อเสื้อผ้าร า ค าถูกเนื้อผ้าไม่ดีแล้ว จะทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเสื่อม สภาพเร็ว สุดท้ายคุณก็ต้องซื้ อใหม่อีก

11. อ ย่ าคิดแค่ประหยัด

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยเราควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 หรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้เราไม่รู้ว่า มันเหนือ บ่ากว่าแรง และมีกำลังใจในการทำแล้วควรวางแผนการเกษียณให้เร็วที่ สุด อ ย่ าคิดแค่ทำงานไปวันๆ ควรลงทุ นในกองทุ นเอาไว้ก็ดี

12. ใช้กฎ 24 ชม. และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้ ออะไรที่ร า ค าสูงๆ ลองกลับบ้านไปไปคิดดูอีกสัก 24 ชม. ก่อนค่อยกลับมาซื้ ออีกครั้ง เพ ราะถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่อย ากได้มันแล้วไง คำนวณร าค าสิ่งของ ที่จะซื้ อ ดูก็ได้ เทียบกับจำนวนค่าตอบแทนรายวันของ

เราจากการทำงาน สิ่งที่สำคัญเลย คือ การ ไม่เครียด เพ ราะถ้าเราเครียด จะยิ่งทำให้คุณใช้เงินเปลือง โดยที่คุณเองก็ไม่รู็ตัว เราต้องค่อยๆ ทำ ค่อย เป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่า เรามีเก็บมากขึ้น

13. ใช้ระบ บขนส่ง แบบสาธารณะ

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะนั้น ช่วยให้คุณประหยัดทั้งยังช่วยประหยัด พลังงาน แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยแล้วคุณก็จะพบว่า มันประหยัด ได้ไปกว่าเดิมเยอะ

14. อ ย่ าบ้าสะสมอะไร

เพ ราะมันเป็น ของสะสมเป็น ของที่มีคุณค่าทางจิตใจ มันก็จริงนะ แต่ยังไงซะ ใครที่เป็นนักสะสม ก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่ต าม มากมายถ้าคุณไม่หยุดตัวเอง เมื่อมองย้อนกลับมา คุณอาจพบ ว่ามีของสะสมอยู่มันเต็มบ้านไปหมด แล้วเงินในบัญ ชีกลับว่าง ไม่เหลือสักบาท

15. ล ดรายจ่าย เรื่องเสื้อผ้า หน้าผม

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเงิน เช่น เสื้อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่ บางคน มีเสื้อผ้าเยอะแต่ใส่ไปไม่หมด ตัดใจแล้วข า ยต่อบ้างก็ดีนะ

16. หยุดใช้บัตรเครดิต

เพ ราะความสะดวก ของมันจึงทำให้ใช้ เกินงบที่ตั้งไว้มาก จนทำให้ เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าสักที เทคนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจของเรา เขียนข้ อความเ ตื อ นตัวเองบ่อยๆ บนกระดาษ แปะบนบั ตรเครดิต เพื่อเป็นข้ อความเ ตื อ นใจเรา ให้คิดก่อนซื้ อ ในทุกๆ ครั้งไงล่ะ

ที่มา  meokayna