20 ข้อคิด คำสอนของแม่ที่ฝากถึงลูกทุกคน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความรักของแม่ ที่ค่อยสั่งสอนลูกรักให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ และอ ดทนกับสิ่งที่พบเจอ กับบทความ 20 ข้อคิด คำสอนของแม่ที่ฝากถึงลูกทุกคน ไปดูกันว่าแม่อย ากให้ลูกได้เติบโตเป็นคนอย่ างไรบ้าง

1 เมื่อไหร่ที่เจอความ ต า ย ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิต จบลงอย่ างสมบูรณ์

2 เมื่อไหร่ที่เจองานหนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพ

3 เมื่อไหร่ที่เจอปัญหาซับซ้อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

4 เมื่อไหร่ที่เจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

5 เมื่อไหร่ที่เจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

6 เมื่อไหร่ที่เจอคำตำหนิ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์มหาสมบัติ

7 เมื่อไหร่ที่เจอคำนินทา ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่าเรา ยังคงเป็นคนที่มีความหมาย

8 เมื่อไหร่ที่เจอความผิดหวัง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมช าติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

9 เมื่อไหร่ที่เจอความป่ ว ยไข้ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่า ของการรั ก ษ าสุขภาพให้ดี

10 เมื่อไหร่ที่เจอความพลัดพราก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเอง

11 เมื่อไหร่ที่เจอลูกหัวดื้อ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

12 เมื่อไหร่ที่เจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

13 เมื่อไหร่ที่เจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พย าน ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง

14 เมื่อไหร่ที่เจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความอนัตต า ของชีวิตและสรรพสิ่ง

15 เมื่อไหร่ที่เจอคนกะล่อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

16 เมื่อไหร่ที่เจอคนเลว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือตัวอย่ างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

17 เมื่อไหร่ที่เจออุบัติเหตุ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือคำเตือน จงอย่ าประมาทเป็นอันข า ด

18 เมื่อไหร่ที่เจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบททดสอบ ‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

19 เมื่อไหร่ที่เจอวิกฤต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม ‘ในวิกฤตย่อมมีโอกาส’

20 เมื่อไหร่ที่เจอความย ากจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมช าติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

ที่มา B i t c o r e t e c h, a a n p l e a r n