20 ข้อคิด ฝากถึงลูกรักของแม่ทุกคน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตในวันที่เติบโตจากคำสอนของแม่ กับบทความ 20 ข้อคิด ฝากถึงลูกรักของแม่ทุกคน ไปดูกันว่าคำสอนของแม่จะพาชีวิตของลูกสาวทุกคนไปเจอความสุขได้อย่ างไร

1 เวลาเจอความย ากจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมช าติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

2 เวลาเจองานหนัก ให้บอ กตัวเองว่านี่คือโอกาส ในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

3 เวลาเจอปัญหา ซับซ้อนให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

4 เวลาเจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะ ในการดำเนินชีวิต

5 เวลาเจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่านี่คือ การฝึกตน ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

6 เวลาเจอคำตำหนิให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์มหาสมบัติ

7 เวลาเจอคำนินทา ให้บอ กตัวเองว่านี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

8 เวลาเจอความผิดหวังให้บอ กตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมช าติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

9 เวลาเจอความป่ ว ยไข้ ให้บอ กตัวเองว่านี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุขภาพให้ดี

10 เวลาเจอความพลัดพรากให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

11 เวลาเจอลูกหัวดื้อให้บอ กตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

12 เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

13 เวลาเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือประจักษ์ พย านไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง

14 เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่านี่คือ ความอนัตต าของชีวิตและสรรพสิ่ง

15 เวลาเจอคนกะล่อนใ ห้บอ กตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

16 เวลาเจอคนเล ว ให้บอ กตัวเองว่านี่คือตัวอย่ างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

17 เวลาเจออุบัติเหตุให้บอ กตัวเอง ว่านี่คือ คำเตือนจงอย่ าประมาทเป็นอันข า ด

18 เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่านี่คือบททดสอบ’ มารไม่มีบารมีไม่เกิด’

19 เวลาเจอวิกฤต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม’ในวิกฤตย่อมมีโอกาส’

20 เวลาเจอความต า ย ให้บอ กตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ชีวิตจบลงอย่ างสมบูรณ์

ที่มา Bitcoretech, yakrookaset