20 ต้นเหตุที่ทำให้เราเก็บเงินได้ย าก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเก็บเงินที่ทำให้เราไม่สามารถเก็บเงินได้สักที กับบทความ 20 ต้นเหตุที่ทำให้เราเก็บเงินได้ย าก ไปดูกันว่าทำไมเราถึงเก็บเงินไม่ได้สักที แม้จะตั้งใจเก็บมากเท่าไรก็ต าม

ตัวอย่ างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1 ข า ดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสดไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่อง ย า ก มากจริงๆ ต่างจากคน มีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างห นี้เพื่อให้มีภาระ แต่ก็ควรเป็นห นี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอย่ างการ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ ที่ดิน ซึ่งร า ค า ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

2 ข า ดระเบียบวินัยในชีวิต

ข า ดระเบียบวินัยในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ ย า ก จะแก้ไข และส่ งผล ให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3 การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ทำให้ ย า ก ในการออม เพราะจะมีเหตุ ให้ใช้เงิน ต ามความ อ ย า ก หรือ กิเลส หรือต ามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อ การเข้าสังคม

4 การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็นความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

5 กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ถึงรายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่ างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท แต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

6 ข า ดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การดำรงชีพ ของคนเรา การวางแผน เพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำต ามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปล า ย

7 ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงินเก็บเงินลงทุน เงินไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

8 ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้ แต่หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

9 ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่วยุ ให้ใช้เงิน มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม อ า ห า ร สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายต ามมาไม่น้อย

10 ความประมาทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่งของตัวเอง แต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ต าม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่อมความนิยม วิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคตทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

11 ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใด จ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น ก็ ย า ก ในการตรวจสอบ

12 ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะข า ดสติในการควบคุมตัวเองและใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน เงินเดือนออ กได้ไม่กี่วันก็ใช้เงิน เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งข า ดสติ ใช้เงินไม่คิด กว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่ างนี้ทุกเดือน

13 ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่าการหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

14 เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่ าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงิน เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่ างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

15 มีห นี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหล า ยคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่อง ย า ก การแก้ไขปัญหานี้ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงิน อย่ าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่ างเดียว เพราะคนเหล่านั้นก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกล า ยเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

16 สร้างห นี้ตลอ ดเวลา

บางคนเปลี่ยนของใช้บ่อยมาก ต ามเพื่อน ต ามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการ ซื้ อ ท รั พ ย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้ อ แล้วต้องใช้ให้คุ้ม อย่ า ซื้ อ บ่อยเพราะจะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

17 การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ข า ดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่ างสิ่งของ มึ น เ ม า หรืออาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรัก อย่ างข า ดสติ บางคนให้จนหมดตัว แล้วก็โดนทิ้ง

18 ข า ดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิดที่จะศึกษา เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงินอย่ างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่ างการ ซื้ อ สลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ด อ ก เ บี้ ย เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

19 ข า ดการวางแผนเรื่องการ ซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่ าง มีร า ค า สูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอย่ างแม้จะมีร า ค า สูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่ างรถยนต์ ย า ง รุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆ หรือ การ ซื้ อ สินค้าจำนวน มาก จะมีร า ค า ที่ถูกกว่า ช่วยประหยัดเงิน เรื่องการ ซื้ อ สินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

20 หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่าคนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคน มีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ ว ย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบาทต ามมา ไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนต ามไปด้วย

การออมเงินไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองต ามความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก ซื้ อ และไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมากแต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงินเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่ างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปล า ยจึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย า ก เพราะต ามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะ สำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน เมื่อมีเงินเข้ามา จงคิดหรือศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินอย่ างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่ง

นอ กเหนือจาก รายได้หลัก จากการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ ที่มีความมั่นคงแทนเงินเดือน บางคนเน้น ซื้ อ สลากหรือเล่นหุ้น ซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จน มีผลตอบแทน เป็น ด อ ก เ บี้ ย หรือเงินปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้ มีรายรับหล า ยทาง ทั้งจากงานประจำ และจาก ด อ ก เ บี้ ย ของเงินฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเงิน มากขึ้น มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา s i a m e b o o k, s a b a i l e y