20 สิ่งที่ทำให้หล า ยคนเก็บออมไม่ได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สาเหตุหลักที่ทำให้หล า ยๆคนเก็บออมเงินไม่ได้สักที แม้จะตั้งใจเก็บออมมากเท่าไรก็ต าม กับบทความ 20 สิ่งที่ทำให้หล า ยคนเก็บออมไม่ได้ ไปดูกันว่าเมื่อทราบถึงสาเหตุการเก็บออมไม่ได้แล้ว เพื่อนๆ จะนำไปปรับปรุงการเก็บออมในชีวิตได้อย่ างไร

1 เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย ามเกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่ าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินเช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่ างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

2 ข า ดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผนและทำต ามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปล า ย

3 การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทำให้ย ากในการออม เพราะจะมีเหตุให้ใช้เงินต ามความอย ากหรือ กิ เล ส หรือต ามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อ การเข้าสังคม

4 ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้ แต่หากรู้รายจ่าย ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

5 ข า ดระเบียบวินัยในชีวิต

ข า ดระเบียบวินัย ในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ย ากจะแก้ไขและส่ งผลให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

6 ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงิน เก็บเงินล งทุ น เงินไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

7 กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงรายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่ างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาทแต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

8 ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่า มีรายจ่ายอะไรบ้ าง ได้จ่ายอะไรไปบ้ าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นก็ย าก ในการตรวจสอบ

9 การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

10 ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะข า ดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน เงินเดือนออ กได้ไม่กี่วันก็ใช้เงินเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งข า ดสติใช้เงินไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่ างนี้ทุกเดือน

11 ความประม าทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ต าม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคต ทำให้ ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

12 สร้างห นี้ตลอ ดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ต ามเพื่อน ต ามสังคม เน้นการผ่ อ น จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการซื้ อท รั พ ย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้ อแล้วต้องใช้ให้คุ้มอย่ าซื้ อบ่อยเพราะจะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

13 ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่ ว ยุ ให้ใช้เงิน มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม อาห าร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายต ามมาไม่น้อย

14 มีห นี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหล า ยคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่องย ากการแก้ไขปัญหานี้ต้องพย าย ามสอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงินอย่ าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่ างเดียว เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกล า ยเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มี เงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

15 ข า ดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงินอย่ างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่ างการซื้ อสลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ด อ กเ บี้ ย เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

16 การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ข า ดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่ างสิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรักอย่ างข า ดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

17 ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า การหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

18 หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคน มีครอบครัว การเจ็ บป่ วย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่ารักษ า หลักล้านบาทต ามมาไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนต ามไปด้วย

19 ข า ดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่องย ากมากจริงๆ ต่างจากคน มีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบดังนั้น อาจจะต้อง สร้างห นี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นห นี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอย่ างการซื้ อบ้ านซื้ อที่ดิน

ซึ่งร า ค า ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการออมเงินไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองต ามความอย ากได้อย ากซื้ อและไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงินเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่ างเดียว

20 ข า ดการวางแผนเรื่องการซื้ อข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่ าง มีร า ค า สูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอย่ าง แม้จะมีร า ค า สูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่ างรถยนต์ย างรุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆหรือ การซื้ อสินค้าจำนวน มาก จะมีร า ค า ที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเงิน เรื่องการซื้ อสินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ

นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

สุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปล า ย จึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย ากเพราะต ามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะสำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน เมื่อมีเงินเข้ามาจงคิดหรือศึกษาในเรื่อง การบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินอย่ างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่ง

นอ กเหนือจาก รายได้หลัก จากการทำงานและมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ ที่มีความมั่นคงแทนเงินเดือน บางคนเน้นซื้ อสลากหรือเล่นหุ้นซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จน มีผลตอบแทน เป็นด อ กเ บี้ ยหรือเงินปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้มีรายรับหล า ยทาง ทั้งจากงานประจำ และจากด อ กเ บี้ ย ของเงินฝากชีวิตมี ค ว า มมั่ นค ง ทางการเงิน มากขึ้น มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา s i a m e b o o k, f a h h s a i