3 วิ ธีขอคืนรถไฟแนนซ์ไม่ให้เสียเปรียบ

เมื่อเรื่องการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกๆคน และเงินก็ห า ย ากมากขึ้นทุกวันทำให้หล า ยคนไม่สามารถที่จะผ่อนรถยนต์ต่อไปไหว และจะต้องทำอย่ างไรละถ้าหากจะขอคืนรถยนต์ให้กับไฟแนนซ์

และไม่ให้คุณนั้นเสียเปรียบ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำ บทความ 3 วิ ธีขอคืนรถไฟแนนซ์ไม่ให้เสียเปรียบ ไปดูกันว่าการขอคืนรถยนต์นั้นจะมีขั้นตอนการทำอย่ างไร

1 ไฟแนนซ์ ต้องการ เ งิ น มากกว่ารถ อธิบายได้ว่าบริษัท ไฟแนนซ์เป็นฝ่ายให้ผู้ซื้ อ

ยืม เ งิ น มาชำระค่ารถทั้งหมดก่อน แล้วค่อยผ่อนชำระคืนพร้อมกับ ด อ กเบี้ยต ามที่ระบุในสัญญา ดังนั้น การนำรถยนต์ ไปคืนย่อมไม่ได้ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ใด ๆ ต่อไฟแนนซ์ ทว่าก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถ ทำได้ต ามกฎหมาย

2 คืนรถแล้วอาจต้องใช้ ห นี้ ต่อ เมื่อมีการคืนรถเกิดขึ้นแล้ว ไฟแนนซ์จะนำรถไปขายทอ ดตลาด ทันทีเพื่อตีมูลค่า ออ กมาว่าสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้หรือไม่ หากไม่พอ กับ ห นี้ ที่เหลือก็ต้องชำระต่อไป

สำหรับกรณีนี้มักเกิดจากการที่ไฟแนนซ์ ได้ดำเนินการยึดรถคืน และดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกเอา เ งิ น ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ใช้รถต้อง เป็นฝ่ายเสียทั้ง เ งิ น เสียทั้งเวลา และยังเสียเครดิตอีกด้วย

3 ผู้ค้ำประกันต้องระวังให้ดี มีบางกรณีที่ผู้ใช้รถนำรถไปคืนให้กับไฟแนนซ์ เมื่อข ายทอ ดตลาดแล้วเกิดส่วนต่าง ขึ้นกลับไม่รับผิดชอบ ฉะนั้น ประเด็นสำคัญในการคืนรถให้ไฟแนนซ์คือ แม้จะคืนรถแล้ว

แต่ก็อาจจะยังมี ห นี้ สินส่วนต่าง ที่ต้องเป็นภาระชดใช้ต่อไปอีก จึงกล่าวได้ว่านี่ควรจะเป็นทางเลือ กสุดท้าย สำหรับการปลดภาระ ห นี้ สินรถยนต์ ซึ่งก่อนจะมาถึงกระบวนการนี้ อาจจะยังมีทางออ กอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ปัญหาก่อนตัดสินใจคืนรถให้ไฟแนนซ์

1 ปรึกษากับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อปรับโครงสร้าง ห นี้ รถยนต์ ควรมีการพูดคุยเรื่องค่างวดให้ผ่อนน้อยลง หรือผ่อนให้นานขึ้นได้ ซึ่งต ามที่กล่าวไปก่อนแล้วว่า บริษัทไฟแนนซ์ย่อม ต้องการได้รับผลตอบแทน เป็น เ งิ น ต้นและ ด อ ก เบี้ย มากกว่าการได้ เป็นรถยนต์คืนอยู่แล้ว แม้จะต้องยืดเวลาออ กไปนานกว่า ที่ระบุในสัญญาเดิมก็ต าม

2 ขายรถต่อให้คนอื่นด้วยตัวเอง นี่คือวิธีที่อาจะทำให้ได้ เ งิ น คืน มาบ้าง หรือ อ ย่ างน้อยก็ไม่ต้องเสีย เ งิ น ส่วนต่าง และไม่เสียเครดิตอีกด้วย

3 ยกรถให้ญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทไปผ่อนต่อ ในกรณีนี้แนะนำว่าควรเป็นญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้จริง ๆ เพราะวิธีนี้เท่ากับเป็นการยกรถให้ผู้อื่นแบบฟรี ๆ อ ย่ าลืมว่าจำเป็นต้องดำเนิน การเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้ อ

ที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เรียบร้อย ข้อ ดีของวิธีนี้คือคุ้มค่ากว่าการนำรถไปคืน หรือปล่อยให้รถถูกยึดแน่นอน อ ย่ า ง ไรก็ต าม หากวิธีอื่น ๆ ยังไม่สามารถนำไปสู่ทางออ กได้ การคืนรถให้ไฟแนนซ์คง เป็นทางเลือ กสุดท้าย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการคืนรถให้ไฟแนนซ์ ให้เสียประโยชน์น้อยที่สุด

1 อ ย่ า ผิดนัดชำระ โดยเด็ดข า ด

2 เป็นฝ่ายคุย กับไฟแนนซ์ก่อน

ข้อ ดีของวิธีนี้คือ เมื่อสัญญาเช่าซื้ อถูกบอ กเลิก โดยที่ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือไฟแนนซ์ไม่ได้มา ยึดรถยนต์กลับไปเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการนำรถไปขา ยทอ ดตลาด หากมูลค่าที่ขา ยได้ไม่เพียงพอ กับยอ ด ห นี้ ต ามสัญญาเช่าซื้ อฝ่ายผู้ใช้รถจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่แบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผู้ใช้รถอาจจะต้อง เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการ ในชั้นศาล ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อต่อ ๆ ไป

3 ตรวจสภาพรถก่อนส่ งมอบ

ควรตรวจสภาพรถก่อนส่ งมอบ ถ่ายรูปทุกมุมของรถไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นขับรถไปที่บริษัท ไ ฟ แ น น ซ์ และเจรจาขอให้บริษัทออ ก หลักฐานการส่ งมอบรถคืน ทำการตกลงเรื่องค่าเสียห า ย ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

4 เตรียมตัวขึ้นศาล

เมื่อผู้ใช้รถขอทำเรื่องคืนรถ บริษัทไฟแนนซ์ก็จะนำรถไปดำเนินการขายต่อเพื่อให้ได้ เ งิ น คืน มา มีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถขา ยได้ เ งิ น มาสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้เมื่อจำนวน เ งิ น ที่ ข า ด ร ถ ไปไม่เพียงพอ กับการชำระ ห นี้ ที่เหลืออยู่ ไฟแนนซ์จึงต้องมาไล่เบี้ยเรียกร้องให้ผู้คืนรถชดใช้ส่วนต่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการ ก็อาจจะสิ้นสุดหากตกลงกันได้ แต่หากไม่เป็นไปต ามนั้น ขั้นตอนต่อไปก็จะไป ถึงการฟ้องร้องต่อศาล อ ย่ า ง ไรก็ต าม

ต้องบอ กไว้ก่อนว่าการต้องขึ้น ศ า ล ในกระบวนการนี้ไม่ได้น่ากลัว อ ย่ า ง ที่คิด และถือเป็นขั้นตอนปกติ ซึ่งศาลจะให้ความยุติธรรม ในการไกล่เกลี่ยค่าเสียห า ย ให้คู่กรณีพอใจมากที่สุด ในการบอ กเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ต ามประมวลกฎหมาย แ พ่ ง และพาณิชย์ ม า ต ร า 573

ก ฎ ห ม า ย ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอ กเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยการส่ งมอบท รั พ ย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

ที่มา parinyajai,sit-smiling